Ökat antal assessorer i hovrätterna. Intill d. 1 juli 1943 gällde att i hovrätterna skulle finnas assessorer till erforderligt antal för att vid ledighet tjänstgöra som adjungerade ledamöter. I tillämpningen medförde detta att varje fiskal som under ett år tjänstgjort som adjungerad ledamot och ansågs väl lämpad för domarbanan omedelbart erhöll förordnande som assessor.
    I samband med att assessorerna fr. o. m. nyssnämnda datum blevo e. o. tjänstemän begränsades deras antal till sammanlagt 76. Detta antal har sedan en lång tid varit fyllt och många som fullgjort vederbörlig adjunktion ha inte kunnat bli assessorer. Hovrätterna ha härav drabbats mycket olika. Enligt uppgift i Svea hovrätts petitaskrivelse för budgetåret 1946/47 hade under budgetåret 1944/45 och de första månaderna av budgetåret 1945/469 fiskaler blivit assessorer, därav dock ingen i Svea hovrätt, som tidigare kunnat räkna med genomsnittligen 6 nyutnämnda assessorer årligen. Vid tidpunkten för skrivelsens avlåtande väntade 9 fiskaler i Svea hovrätt med över 1 års adjunktion på assessorsutnämning.
    Av de i SvJT publicerade assessorsutnämningarna framgår att sedan d. 1 juli 1944 utnämnts 13 assessorer, nämligen en i Svea hovrätt, 4 i Göta hovrätt och 8 i skånska hovrätten (härvid bortses från dem som återutnämnts efter att ha innehaft tingsdomarbefattning). Anledningen till denna uppenbara disproportion är främst den tidigare starkt försämrade adjunktionsturen i skånska hovrätten som lett till att dennas fiskaler, när de äntligen

 

NOTISER. 157erhållit sitt adjunktionsår, haft så mycket mer av övriga meriter än de andra hovrätternas kandidater att de befunnits böra före dessa ifrågakomma till assessorsutnämning.
    För att avhjälpa olägenheterna av rubbningen i den normala befordringsgången ha hovrätterna föreslagit en ökning av antalet assessorer. Det har framhållits att en väsentlig ökning — med ungefär 20 — skulle kunna ske utan att medföra risk för att någon assessor ens för kortare tid komme att stå utan adjunktion eller andra minst lika krävande arbetsuppgifter.
    I årets statsverksproposilion har justitieministern erinrat att det föreliggande spörsmålet inginge i det uppdrag som givits 1943 års domarutredning. I avvaktan på utredningens resultat borde provisoriska åtgärder vidtagas. Justitieministern har framhållit alt en icke obetydlig förbättring vunnes vid ett bifall till finansministerns förslag om överstatföring av vissa befattningar (jfr s. 155 f.). Vid sidan härav borde emellertid antalet assessorer som upptagits i hovrätternas personalförteckning något ökas, motsvarande den ökning av ledamotsantalet med extra ledamöter som ägt rum efter d. 1 juli 1943 då det nuvarande antalet assessorer bestämdes. Justitieministern har i överensstämmelse härmed föreslagit en ökning av antalet assessorer med 2 i vardera av Svea och Göta hovrätter samt med en i skånska hovrätten.

B. L.