Justitiedepartementet. Chefen för justitiedepartementet har
    11 dec. 1945 förordnat hovrättsrådet Carl Svennegård att tjänstgöra såsom sekreterare i utredningen rörande frågan om säkerställande av byggnadsarbetares lönefordringar och därmed sammanhängande spörsmål;
    14 dec. 1945 tillkallat, bland andra, statssekreteraren i departementet Gösta Walin, tillika ordf., samt advokaten Nils Berggren och assessorn i Svea hovrätt Olof Riben att såsom sakkunniga inom departementet biträda med utredning rörande ändringar i vattenlagen i syfte att vinna snabbare prövning av frågor om tillämnade utbyggnads- eller regleringsföretags tillåtlighet m. m.;
    31 dec. 1945 förordnat professorn Håkan Nial och sekreteraren hos statens priskontrollnämnd O. Karleby att biträda inom departementet med en förberedande utredning om ökad offentlig redovisning av driftföretags ekonomiska förhållanden;
    s. d. förordnat e. o. byråsekreteraren i patent- och registreringsverket Frithiof Berglund alt vara sekreterare i utredningen rörande behovet och utformningen av särskilda för fredstid avsedda bestämmelser om uppfinningar av betydelse för försvaret eller folkförsörjningen;
    25 jan. 1946 förordnat assessorn i Svea hovrätt Åke Lundgren att tjänstgöra såsom sekreterare i utredningen rörande översyn av lagstiftningen om ekonomiska föreningar.
    K. M:t har 31 dec. 1945 beviljat byråchefen för lagärenden i departementet Ivar Strahl entledigande från nämnda befattning ävensom till byråchef för lagärenden förordnat t. f. byråchefen, assessorn i Svea hovrätt Kurt Holmgren.

 

    Finansdepartementet. Chefen för finansdepartementet har
    3 jan. 1946 tillkallat borgmästaren Edgar Rosander att såsom utredningsman biträda med översyn av det statliga kommittéväsendet;
    29 jan. 1946 tillkallat, bland andra, generaldirektören Thorwald Bergquist, ordf., att inom departementet biträda med utredning ang. förbättrad lönestatistik.

 

    Riksdagens lagutskott. Ordf. i första lagutskottet är presidenten Karl Schlyter och v. ordf. generaldirektören Thorwald Bergquist (nyvald efter f. d. justitierådet Natanael Gärde, som lämnat riksdagen). Övriga jurister i utskottet äro: från första kammaren advokaten Georg Branting och direktören Knut Ewerlöf (nyvald) samt suppleanterna hovrättsrådet Olof Löthner och professorn Nils Herlitz (båda nyvalda), från andra kammaren advokaten Birger Gezelius och suppleanten borgmästaren Olov Rylander. Sekreterare är hovrättsfiskalen Erik Bendz och notarie med sekreterargöromål hovrättsfiskalen Nils Allan Svensson.
    I andra lagutskottet ha till ordf. och v. ordf. utsetts folkskolläraren David Norman och professorn Åke Holmbäck. I utskottet ha invalts

160 PERSONALNOTISER.samma jurister som föregående år (se SvJT 1944 s. 190 o. 1945 s. 224). Sekreterare är tingssekreteraren Karl W. Modigh och notarie med sekreterargöromål tingssekreteraren Ingvar Jönsson.