Nedre justitierevisionen. K. M:t har 12 jan. 1946 förordnat assessorn i Svea hovrätt Stig Löwenhielm att fr. o. m. 16 jan. 1946 tjänstgöra såsom revisionssekreterare.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    31 dec. 1945 medgivit att, med hänsyn till den ökning i hovrättens arbetsbörda som förorsakas av den ökade användningen av muntligt förhandlingssätt, må under förra halvåret 1946 i Svea hovrätt vara anställda två extra ledamöter och i Göta hovrätt en extra ledamot;
    25 jan. 1946 till hovrättsråd i Göta hovrätt fr. o. m. 1 febr. 1946 utnämnt assessorn i hovrätten, t. f. byråchefen hos justitiekanslersämbetet Torsten Myrland, under förklaring tillika att utnämningen icke föranleder rubbning i byråchefsförordnandet;
    s. d. till assessor i hovrätten över Skåne och Blekinge fr. o. m. 1 febr. 1946 förordnat adjungerade ledamoten i hovrätten Olov Hegrelius;
    1 febr. 1946 till hovrättsråd i hovrätten för Övre Norrland utnämnt assessorn i hovrätten Elis Dahlin;
    8 febr. 1946 till assessor i Göta hovrätt förordnat adjungerade ledamoten i hovrätten Gunnar Lindskog.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har 21 dec. 1945 medgivit att under förra halvåret 1946 må — utöver det antal av 263 tingsnotarier som för samma tid må anställas i rikets domsagor enligt K. M:ts brev 15 juni 1945 — anställas ytterligare 29 tingsnotarier, därav 15 i domsagor under Svea hovrätt, 10 i domsagor under Göta hovrätt, 3 i domsagor under bovrätten över Skåne och Blekinge samt 1 i domsaga under hovrätten för Övre Norrland.

 

    Vattendomstolarna.K. M:t har 31 dec. 1945 medgivit att vid Söderbygdens vattendomstol må vara anställda, bitr. vattenrättsdomare under 6 mån. och bitr. vattenrättssekreterare under 5 mån. av innevarande budgetår.

 

    Krigsdomarna. K. M:t har 12 jan. 1946 förordnat assessorn vid Stockholms rådhusrätt Allan Wirgin att under förra halvåret 1946 vara vice krigsdomare i regementskrigsrätten vid Svea livgarde.

 

    Interneringsnämnden. K. M:t har 31 dec. 1945 till ledamöter och suppleanter i interneringsnämnden, vari chefen för fångvårdsstyrelsen är självskriven ledamot, för åren 1946—1950 förordnat:
    a) till ledamöter: generaldirektören Tliorwald Bergquist, tillika ordförande, rådmannen i Stockholm Edward Ploman, f. d. rektorn Gustav Adolf Mosesson och överläkaren vid Beckomberga sjukhus, docenten Snorre Wohlfahrt;
    b) till suppleanter: byråchefen i fångvårdsstyrelsen Eric Wijkmark, riksgäldsfullmäktigen Ernst Eriksson, professorn Ivar Agge, assessorn vid Stockholms rådhusrätt Birger Brandt och med. lic. Assar Ohlsson.

 

    Sinnessjuknämnden. K. M:t har 14 dec. 1945 för åren 1946—1950 till ordförande i sinnessjuknämnden förordnat underståthållaren Martin Wahlbäck och till ledamöter i nämnden för samma tid medicinalrådet Peder Björck och överläkaren Fritz Wiesel ävensom för åren 1946 och 1947 professorskan Karin Helena Fjällbäck-Holmgren. Till suppleanter för ordföranden ha samtidigt förordnats hovrättsrådet Nils Beckman och chefen för rättsavdelningen i socialdepartementet Lars Gunnar Ohlsson.

 

    Rättelse. S. 46 ha i referatet av NJA 1943 s. 148 beteckningarna A och B omkastats i tredje till femte raderna.