JO:s framställningar till K. M:t. Enligt JO:s till 1946 års riksdag avgivna ämbetsberältelse har JO under år 1945 gjort följande framställningar till K. M:t, nämligen d. 16 juni ang. omreglering av domsagorna inom Västerbottens län; d. 20 juni ang. skyldighet för domstol m. fl. att till kontrollstyrelsen meddela uppgift om åläggande för den, som dömts villkorligt, att avhålla sig från bruk av rusdrycker; d. 22 juni ang. åtgärder för vinnande av bättre kommunikation mellan överdomstolarna och den rättssökande allmänheten; samt d. 18 okt. ang. ändring av bestämmelserna om förverkande av anstånd, som enligt lagen d. 28 juni 1918 ang. villkorlig straffdom medgivits i fråga om vissa frihetsstraff, m. m. Därjämte har JO avgivit utlåtanden till K. M:t d. 12 febr. över upprättad promemoria ang. nedbringande av arbetsbalansen i högsta domstolen och d. 22 sept. rörande betänkande med förslag ang. kommissionärsväsendet vid statens förvaltningsmyndigheter m. m.

G. S.

 

    MO:s framställningar till K. M:t. Enligt sin till riksdagen avgivna ämbetsberättelse har militieombudsmannen Wieslander under 1945 gjort framställning till K. M:t — förutom i en mera militär angelägenhet ang. vissa övningsflygningar vid flygvapnet — ang. åläggande av anmälningsskyldighet för den, som meddelats tillrättavisning i form av kasern- eller lägerförbud. Bland de remissvar MO avgivit märkes ett yttrande ang. utfärdande av bestämmelser om förbud mot s. k. livning.

 

    Lagberedningen har under 1945 vid det fortsatta arbetet med revisionen av jordabalken ytterligare bearbetat och fullständigat tidigare uppgjorda utkast till bestämmelser om tillbehör till fastighet, om rättsförhållanden mellan grannar och om klander. Härjämte har upprättats ett utkast till regler om konventionell förköpsrätt och med dessa sammanförts nu gällande stadganden om legal förköpsrätt för arrendator. I övrigt har arbetet huvudsakligen ägnats åt författandet av motiv till nämnda och andra föreliggande lagutkast. Beredningen har från vederbörliga myndigheter och sammanslutningar inhämtat yttranden över upprättade förslag till bestämmelser om rättsförhållanden mellan grannar samt om koncession för grannskapstörande industrier m. m.

 

    De kungl. kommittéerna. Enligt riksdagsberättelsen 1946 hava följande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet under år 1945 avslutat sin verksamhet.
    1. Sakk. för samråd med byggnadsstyrelsen vid utredning ang. lokaler för Högsta domstolen, Nedre justitierevisionen och Svea hovrätt. 2. Stads-

 

FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET. 197planeutredningen (se SOU 1945:15 och SvJT 1945 s. 709). 3. 1944 års vallagssakkunniga (se SOU 1945:64). 4. Förberedande utredning ang. utgivande av författningshandböcker för förvaltande verk och myndigheter (promemoria d. 5 nov. 1945; se SvJT 1945 s. 111). 5. Löneutredningen för viss fångvårdspersonal (betänkande med utredning och förslag d. 16 nov. 1945). 6. Sakk. för utredning ang. vissa ändringar i hyresregleringslagstiftningen m. m., (promemoria i juli 1945).
    Följande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet fortsatte sin verksamhet vid 1946 års ingång. 1. Sakk. ang. förhindrande av förorening av vatten och luft m. m. Utr. vilar t. v. betr. det återstående uppdraget om förorening av luft. — 2. Sakk. för kodifiering av gällande rätt på kyrkolagstiftningens område. Utr. vilar t. v. — 3. Straffrättskommittén (ordf. president B. Ekeberg), se SvJT 1945 s. 185, 223, 704, 707. — 4. 1938 års patentutredning (f. d. generaldirektör K. H. R. Hjertén). — 5. Straf f lagberedningen (ordf. president K. Schlyter), se SvJT 1945 s. 704, 1946 s. 60. — 6. Auktorrättskommittén (ordf. president B. Ekeberg). — 7. Sakk. för utredning rörande tillämpningen av 1937 års lagstiftning om allmänna handlingars offentlighet (ordf. f. d. justitierådet N. Gärde). — 8. Sakk. för utredning ang. möjlighet för konkursbo att avsluta av konkursgäldenär påbörjat byggnadsföretag. Utr. vilar t. v. — 9. Ungdomsvårdskommittén (ordf. fattigvårdsdirektör O. B. Wangson), se SvJT 1945 s. 223. — 10. Fastighetsbildningssakkunniga (ordf. generaldirektör II. Malmberg), se SvJT 1945 s. 76. — 11. Sakk. för utredning av vissa flottledsfrågors behandling. Utr. vilar t. v. — 12. Sakk. för en förberedande utredning om det allmännas skyldighet att svara för skada, som uppkommit genom fel eller försummelse av tjänsteman. Utr. vilar t. v. — 13. Sakk. för kodifiering av ärvdabalken (ordf. president B. Ekeberg), se SvJT 1946 s. 78; uppdraget beräknas bliva slutfört under år 1946. — 14. Sakk. för fortsatt utredning ang. revision av strafflagen för krigsmakten (hovr.-rådet N. Begner), se SvJT 1945 s. 709. Uppdraget beräknas bliva slutfört under år 1946. — 15. Sakk. för utredning ang. statlig kontroll över organisationer, som avse att nyttiggöra auktorrättigheter. Utredningen vilar t. v. — 16. Dissenterlagskommittén (ordf. f. d. hovr.-rådet frih. Hj. Nordenskjöld), se SvJT 1945 s. 747. — 17. Sakk. för utredning rörande domarutbildningen m. m. (ordf. president G. Bendz); uppdraget beräknas bliva slutfört under första halvåret 1946. — ] 8. Utredning rörande revision av varumärkes- och firmalagstiftningen (byråchef Å. von Zweigbergk); uppdraget beräknas bliva avslutat i början av år 1946. — 19. 1944 års tryckfrihetssakkunniga (ordf. f. d. justitierådet N. Gärde), se SvJT 1945 s. 921. — 20. Utredning ang. reglering av förfarandet hos förvaltningsmyndigheter i ärenden rörande enskild rätt (prof. N. Herlitz); uppdraget beräknas kunna slutföras under år 1946. — 21. Luf trätt ssakkunniga (ordf. president B. Ekeberg); utr. fullföljes betr. nya privaträttsliga bestämmelser på lufträttens område, se SvJT 1945 s. 920 o. 1946 s. 72. — 22. Sakk. att biträda fångvårdsstyrelsen vid utredning rörande rationalisering av det frivilliga skydds- och hjälparbetet bland villkorligt dömda m. fl., se SvJT 1945 s. 315; uppdraget beräknas bliva slutfört under år 1946. — 23. Sakk. för utredning om rätten till anställdas uppfinningar (ordf. generaldirektör N. T. Löwbeer), se SvJT 1945 s. 747; uppdraget beräknas bliva slutfört i början av år 1946.

198 FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET.— 24. Utredning för översyn av lagstiftningen om ekonomiska föreningar (rev.-sekr. C. E. Hagbergh jämte sakk.), se SvJT 1945 s. 747 o. 1946 s. 62. — 25. Utredning om krigsdomstolarnas avskaffande i fredstid m. m. (rådman E. A. Wilhelmsson jämte sakk.), se SvJT 1945 s. 747, 897 o. 920; uppdraget beräknas bliva slutfört under år 1946. — 26. Utredning rörande offentliggörande av hemligstämplade protokoll och handlingar i mål rörande spioneri m. m. (hovr.-ass. K. E. Alexanderson och riksdagsman K. Bergström), se SvJT 1945 s. 921; uppdraget beräknas bliva slutfört under första halvåret 1946. — 27. Utredning ang. omorganisation av justitiekanslersämbetet i anledning av processreformen (ordf. f. d. generaldirektör E. R. Stridsberg), se SvJT 1946 s. 78. — 28. Utredning om säkerställande av byggnadsarbetares lönefordringar m. m. (ordf. generaldirektör Th. E. N. Bergquist), se SvJT 1946 s. 78. — 29. Utredning rörande vissa ändringar i vattenlagen (ordf. statssekreterare A. G. Walin). — 30. Utredning rörande särskilda för fredstid avsedda bestämmelser om uppfinningar av betydelse för försvaret eller folkförsörjningen (ordf. generaldirektör N. T. Löwbeer), se SvJT 1946 s. 78; lagförslag i ämnet kommer ev. att föreläggas 1946 års riksdag. — 31. Utredning ang. utformningen av administrativa föreskrifter rörande förundersökningsförfarandet i brottmål enligt nya rättegångsbalken m. m. (landsfogde K. G. Persson m. fl.), se SvJT 1946 s. 78. — 32. Förberedande utredning rörande ökad offentlig redovisning av driftföretags ekonomiska förhållanden (prof. S. H. Nial och sekreterare O. Karleby).
    Av kommittéer och sakkunniga inom andra departement än justitiedepartementet fortsatte bl. a. följande vid ingången av 1946 sin verksamhet med utredningsuppdrag rörande lagstiftningsfrågor. — 1. Inom försv.-dep.: 1945 års hemvärnskommitté (ordf. generalmajor G. V. Petri, sekr. sekreterare S. I. B. Källenius); utredning rörande provisoriska åtgärder till förbättring av utgående ersättningar i anledning av olycksfall m. m. under beredskapstjänstgöring (byråchef D. O. Östrand). — 2. Inom soc.-dep.: Socialvårdskommittén (ordf. f. d. landshövding J. B. Eriksson, sekr. hovr.-ass. S. Larsson), se SvJT 1945 s. 77; 1938 års arbetarskyddskommitté (ordf. generaldirektör J. V. Nordin); 1944 års kommitté för kommunal samverkan (ordf. generaldirektör N. T. Löwbeer); 1941 års befolkningsutredning (ordf. statsrådet T. F. Erlander); sakk. för översyn av bestämmelserna rörande arbetsdomstolens, arbetsrådets och försäkringsrådets sammansättning (generaldirektör J. V. Nordin, sekr. förste byråsekreterare I. F. Rune); — 3. Inom komm.-dep.: utredning rörande revision av gällande regler om järnvägs ansvar för skada å gods m. m. (f. d. justitierådet A. J. F. Bagge); 1944 års trafikförfattningssakkunniga (ordf. landshövding T. E. Löfgren, sekr. hovr.ass. B. G. Beskow). — 4. Inom fin.-dep.: Investeringsutredningen (ordf. landshövding A. N. Thomson), se SvJT 1945 s. 111; sakk. för fortsatt utredning ang. rationalisering av den statliga statistiken (överdirektör E. J. Höijer); 1944 års skattesakkunniga (ordf. riksdagsman A. J. Bärg); 1944 års allmänna skattekommitté (ordf. skattedirektör K. G. A. Sandström, sekr. assessor N. G. Lindquist); 1944 års pensionsutredning (ordf. generaldirektör E. V. Sverne); 1944 års nykterhetskommitté (ordf. prof. S. I. Ingvar); 1945 års bankkommitté (ordf. landshövding P. C. Jonsson); 1945 års lönekommitté (ordf. advokat P. W. N. Weslling); sakk. för översyn av det statliga kom-

FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET. 199mittéväsendet (borgmästare K. E. Rosander). — 5. Inom eckl.-dep.: socialutbildningssakkunniga (ordf. landshövding A. N. Thomson); sakk. för utredning rörande kyrkomötets sammansättning m. m. (ordf. biskop E. M. Rodhe); helgdagssakkunniga (ordf. riksdagsman H. M. Hallen). — 6. Inom jordbr.-dep.: utredning rörande skogsvärdslagstiftningen (skogsstyrelsen jämte sakk.); fiskerättskommittén (ordf. expeditionschef A. C. T. Romberg, sekr. hovr.-rådet G. G. Thulin); utredning rörande ny lagstiftning om uppsikt å jordbruk (ordf. f. d. häradshövding N. Wihlborg, sekr. hovr.ass. H. G. Andersson), se SvJT 1945 s. 111; utredning rörande lagstiftning om föreningar för gemensamt ägande och gemensam drift av jordbruk (rev.-sekr. Hj. Nordfelt jämte sakk.), se SvJT 1945 s. 922, 1946 s. 64. — 7. Inom hand.-dep.: försäkringsutredningen (ordf. överdirektör O. A. Åkesson, sekr. hovr.ass. O. H. Appeltofft), uppdraget beräknas vara slutfört under febr. 1946; tjänstepensionsutredningen (ordf. landshövding O. Ekblom); sakk. för utredning om revision av förordningen ang. handel med vissa begagnade föremål m. m. (ordf. t. f. byråchef K. E. Alexanderson); utredning om reglerande föreskrifter betr. fastighetsmäklaryrket (t. f. assessor F. Öhman), se SvJT 1946 s. 79; 1945 års försäkringsutredning (ordf. riksdagsman K. J. Olsson, sekr. hovr.ass.O. H. Appeltofft).

E. Bz.