Norsk juridisk eksamen i Sverige 1944. Våren 1944 ble det i Uppsala holdt juridisk embetseksamen, 2. avdeling, for 14 kandidater, som hadde fått anledning til å studere ved universitetet med dette for øye. Undervisningen var gitt av professor Kristen Andersen i 7 timer ukentlig. Den skriftlige eksamen ble holdt sist i mai og den muntlige eksamen i de første dager av juli. Som sensorer virket foruten professor Andersen høyesterettsadvokat L. Villars-Dahl og høiesteretssagfører Karsten Meyer. Det ble på alle punkter gått frem etter norsk eksamensordning, og fremgangsmåten var på forhånd godkjent ved provisorisk anordning utstedt av regjeringen i London. Samtlige kandidater bestod eksamen.

J. A.

 

    Dansk föreläsare. På inbjudan av Stockholms högskola höll prof. Knud Illum, Aarhus, d. 8 febr. 1946 en föreläsning vid högskolan över ämnet »Danske Retsproblemer efter Befrielsen».

 

    Forum delicti commissi. En partiell förbättring med avseende å rättegången i brottmål har nyligen genomförts i Finland. Enligt den lydelse RB 10: 21 erhöll vid lagrummets ändring år 1901 bestämdes bl. a. för det fall, att någon förövar brott inom olika domstolars domkretsar, att domstolen på varje ort, där brott förövats, äger rannsaka och pröva, huruvida den åtalade är skyldig till brottet samt utsätta det straff, vartill han därför anses förfallen, och ankommer det sedan på den domstol, där han sist lagföres, att efter sammanläggning av straffen ådöma honom slutligt straff för samtliga brott. I fall alla brotten voro ringa, skulle varje brott dock dömas skilt för sig, där det skett. Det har dock visat sig att betydande olägenheter uppkommit vid genomförandet av den anförda regeln. Den förutsätter ett förvisningsförfarande från en domstol till en annan, även om åtgärden uppenbarligen ej är erforderlig för målets utredning.
    Genom lag av d. 8 juni 1945 har därför nu stadgats att om någon begått brott, vilka höra till olika allmänna underdomstolar, kunna de alla eller

 

1 Norsk Retstidende 1945 s. 109—142 återger domarna in extenso.

 

222 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.några av dem gemensamt åtalas och avdömas vid någon av dessa domstolar, där domstolen finner att det kan ske utan olägenhet. Vissa särskilda brott, varom avvikande bestämmelser gälla, äro dock undantagna, såsom tjänsteförbrytelser, sjörätts- och tullmål. Dessutom stadgas att högre rätt, dit mål med förenade åtal inkommit, kan för mera ingående utredning eller av annan orsak, förvisa målet till underrätt, vid vilken detta förut icke handlagts, därest inom dess domkrets något av de brott begåtts, om vilka i målet är fråga.

Gösta Fredenberg.