Nyare schweizisk lagstiftning om brott mot allmän ordning. I betänkande med förslag till lagstiftning om brott mot staten och allmänheten (SOU 1944: 69) har straffrättskommittén föreslagit nya bestämmelser om brott mot allmän ordning, vilka innefattas i förslagets 11 kap. (jfr SvJT 1945 s. 185). Kommittén föreslår sålunda bl. a., dels att den som bland allmänheten sprider falskt rykte eller annat osant påstående ägnat att framkalla fara för rikets säkerhet, allmän ordning eller medborgerlig trygghet eller ock att undergräva aktningen för myndighet eller annat organ som äger besluta i allmänna angelägenheter, skall straffas för samhälls farlig ryktesspridning högst med straffarbete i två år (den som ej insett att ryktet eller uttalandet var oriktigt, men underlåtit skäliga mått och steg för att förvissa sig om dess sanning, dock endast till fängelse eller böter), och dels att någon som offentligen hotar, förtalar eller smädar en grupp av befolkningen med viss härstamning eller trosbekännelse, skall dömas för hets mot folkgrupp till böter eller fängelse (§§ 6 och 7).
    Med hänsyn till den kritik, som riktats mot betänkandet i denna del (jfr Tidskrift för Sveriges advokatsamfund 1945 s. 133 f.) och då förslag till lagstiftning i ämnet sannolikt torde komma att föreläggas 1947 års riksdag (jfr SvJT 1945 s. 705), kan det vara av intresse att jämföra nu gällande schweiziska lagbestämmelser på området.
    Dessa bestämmelser finnas upptagna i ett beslut av förbundsrådet angående åtgärder till skydd för författningsenlig ordning m. m. (senaste lydelse av den 27/2 1945). Enligt art. 2 i detta beslut straffas med fängelse, högst ett år, eller med böter, högst Fr. 5,000:—,
    a. den, som offentligen framställer eller sprider osant eller vrängt påstående av faktisk art, som syftar till att äventyra edsförbundets inre eller yttre säkerhet, i synnerhet att stödja utlandets intressen till nackdel för Schweiz,
    b. den, som offentligen på ett nedrigt sätt (in gemeiner Weise) eller genom fortsatt handling framkallar förakt för edsförbundets eller kantonernas politiska institutioner, i synnerhet för deras demokratiska grundvalar, eller nedsätter författningsenliga myndigheter eller deras medlemmar, särskilt den, som för detta ändamål framställer eller sprider osant eller vrängt påstående, samt
    c. den, som offentligen på ett nedrigt sätt eller genom fortsatt handling uppeggar till hat mot särskilda befolkningsgrupper, i synnerhet på grund av deras ras, religion eller nationalitet.
    Gärningsmannen straffas även om han begått gärningen i utlandet.
    Detta förbundsrådets beslut har meddelats med stöd av art. 3 i ett förbundsbeslut av den 30/8 1939, varigenom förbundsförsamlingen givit bemyndigande och uppdragit åt förbundsrådet att vidtaga erforderliga åtgärder för att upprätthålla Schweiz' säkerhet, oberoende och neutralitet.

Josef Fischler.