Västra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1945 hållit tre allmänna sammanträden, därvid förutom föreningsärenden förekommit bl. a. föredrag av prof. Håkan Nial över ämnet »Nyheter i 1944 års aktiebolagslag» och advokaten Sven Elmén angående »Rätt att insända handlingar till domstol med posten». I samband med sammanträde d. 13 okt. 1945 utfördes en fingerad civilprocess enligt nya RB:s bestämmelser. Till sammanträdet hade kallats alla i Hallands, Göteborgs och Bohus, Skaraborgs och Älvsborgs län tjänstgörande domstolsjurister, varjämte f. d. justitierådet Nat. Gärde och borgmästaren Gunnar Fant närvoro och deltogo i efter rättegångsförhandlingarna anordnad kritik och diskussion.
    Till ledamöter av styrelsen ha utsetts advokaterna William Kristensen, ordf., Ivar Glimstedt, v. ordf., Johan Ramberg, alla i Göteborg, Per Tottie, Uddevalla, Einar Ristedt, Mariestad, Gustaf Ebenfelt, Borås, och Ernst Hederström, Halmstad. Till ledamöter av samfundets nämnd ha valts advokaterna Ragnar Bergvall, Göteborg, Valfrid Granqvist, Halmstad, Fred. Holmgren och Mårten Henriques, Göteborg, Per Tottie, Uddevalla, och Karl Axel Vinge, Göteborg, samt till suppleanter i nämnden advokaterna Knut Arning och Folke Jörgensen, Göteborg, Bertil Landberg, Vänersborg, ävensom Sigfrid Brundin, Paul Sundberg och Gunnar Bomgren, Göteborg. Som avdelningens sekreterare och kassaförvaltare tjänstgör advokaten Paul Sundberg, Göteborg. Avdelningen räknar 120 medlemmar.

 

    Mellersta avdelningen av Sveriges advokatsamfund har haft årsmöte d. 24 febr. 1945 i Falun. Föreningens styrelse har utgjorts av advokaterna Frithiof Hydbom, Västerås, ordf., samt Harald Håkansson, Uppsala, Thure Landberg, Falun, Enar Lundstroem, Karlstad, och Magnus Wistrand, Örebro, sekr. Styrelsesuppleanter ha varit advokaterna Birger Gezelius, Falun, Per Bondestam, Uppsala, Otto Lange, Kristinehamn, Torsten Malm, Örebro, och Ruben Nyman, Västerås. Revisorer ha varit advokaterna Arvid Berggren och

236 NOTISER.Josef Frenander, båda Örebro, med advokaterna Fritz Helmer, Karlstad, och Nils Åkesson, Kristinehamn, som suppleanter. Som ledamöter i samfundets nämnd ha utsetts advokaterna Ruben Nyman, Västerås, Nils Högberg, Örebro, och Folke Adelsohn, Karlstad, med advokaterna Aje Werner, Karlstad, och Helmer Lindh, Ludvika, som suppleanter. Avdelningens medlemsantal var vid 1945 års utgång 62.