Norra avdelningen av Sveriges advokatsamfund höll ordinarie möte i Gävle d. 10 mars 1945. Styrelsen utgöres av advokaterna Birger Kjellson, Sundsvall, ordf., David Nilzén, Sundsvall, sekr., Gösta Malmsten, Gävle, Rudolf Ahlgren, Umeå, och Sven Janzon, Luleå. Suppleanter äro advokaterna Sten Palmgren, Skellefteå, Rickard Bergengren, Härnösand, och Frans Victor, Östersund. Ledamöter i samfundets nämnd äro advokaterna Erik Selander, Östersund, Gunnar Fogelqvist, Sundsvall, och Alex Rehn, Skellefteå, med Oliver Öhnell, Gävle, Sten Söderqvist, Sundsvall, och Olof Rödöö, Östersund, såsom suppleanter. Vid årsskiftet räknade avdelningen 58 ledamöter.

 

    Nya medlemmar av Sveriges advokatsamfund. Under år 1945 ha i Sveriges advokatsamfund intagits följande nya medlemmar, nämligen i Falun Torsten Ljungquist; Gävle Hans Lindberg; Göteborg Folke Dahlberg, Hjalmar Swedberg; Kalmar Tore Högsell; Malmö Algot Gustavsson; Nyköping Harry Rosén; Osby Einar Berggren; Stockholm Fredrik Adlercreutz, Percy Ahnhem, Margit Althin, Ernst Baburger, Sven G. Björkman, Gunnar Borg, Gustaf Geger, Gösta Holmström, Kjell Sjöstedt, Hans Virding; Strängnäs Lars Wickman; Sunne Torsten Dufva; Uddevalla Gösta Hasslehed.

 

    Revisionssekreterareföreningen har under år 1945 hållit ett extra sammanträde d. 26 okt. samt ordinarie årsmöte d. 17 dec. Föreningens styrelse utgöres av revisionssekreterarna Mauritz Wijnbladh, ordf., Gösta Lind, v. ordf., Nils Fröding, kassaförvaltare och John Frostmark samt t. f. revisionssekreteraren Carl Svennegård, sekr., med revisionssekreterarna Sven Norrsell och Alfred Bexelius såsom suppleanter. Antalet medlemmar är 52.

 

    Föreningen Sveriges krigsdomare och auditörer sammanträdde till ordinarie möte i Stockholm d. 17 nov. 1945, därvid förutom föreningsangelägenheter förekom diskussion av frågan om »Krigsdomstolarnas vara eller icke vara» med historiskt inledningsanförande av v. krigsdomaren rådmannen Erik Wilhelmsson. Diskussionen övervars av justitieministern och militieombudsmannen.
    Styrelsen har under året avgivit begärda yttranden till K. M:t över sex olika lagförslag samt gjort vissa framställningar i anledning av processlagberedningens förslag till lag om ändring av vissa delar av lagen om krigsdomstolar och rättegången därstädes och lag om ändring i vissa delar av strafflagen för krigsmakten ävensom om ändrade bestämmelser om uniform och tjänsteställning för krigsrätternas civila personal.
    Styrelsen utgöres av krigsdomaren rådman Edward Ploman, ordf., krigsdomaren häradshövding Gunnar Ramstedt, v. ordf., krigsdomaren borgmästare Einar Dörring, v. krigsdomaren assessor Allan Wirgin, sekr. och kassaförvaltare, samt auditören Ernst Hallenberg. Styrelsesuppleanter äro krigs-

NOTISER. 237domaren häradshövding Thorsten Gislander, krigsdomaren assessor Gösta Wilkens och auditören advokat Ragnar Vasser. Revisorer äro krigsdomaren assessor Bertil Kjerrman och krigsdomaren rådman Carl-Fredrik Sandell. Revisorssuppleanter äro v. krigsdomaren advokat Joël Svedberg och v. auditören Herman Kling. Föreningen hade vid 1945 års utgång 99 medlemmar.