Föreningen Sveriges krigsfiskaler höll allmänt föreningsmöte i Stockholm d. 15 dec. 1945. Styrelsen består av krigsfiskalerna Hugo Höfde, ordf. och sekr., Martin Lundquist, v. ordf., Arvid Magne, kassaförvaltare, Eugen Glas och Sven Wannstedt. Suppleanter äro krigsfiskalerna Sten Mattsson, Harry Henschen och Sven Berglund. Såsom revisorer tjänstgöra krigsfiskalerna Werner Ryhninger och Carl-Gösta Tisell med krigsfiskalen Axel Danielson som suppleant. Föreningen har 51 medlemmar.

 

    Föreningen Sveriges polismästare har under år 1945 hållit sammanträden d. 23 febr. och d. 20 april, därvid huvudämnet för förhandlingarna var förslaget om polisväsendets förstatligande. Föreningen utgör en sammanslutning av rikets polismästare och polisintendenter. Styrelsen består av polismästarna Erik Ros, ordf., Ernst Fontell, v. ordf., och Yngve Schaar samt statspolisintendenten Georg Thulin, sekr., och polismästaren Hans Eriksson, kassaförv., med polismästarna Adolf Dahlberg, Gillis Kleberg och Einar Holmberg såsom suppleanter. Medlemsantalet är 24.

 

    Föreningen Sveriges landsfiskaler avhöll sitt årsmöte i Stockholm d. 19 och 20 sept. 1945. Vid mötet höllos föredrag av häradshövdingen Ernst Leche över »Några synpunkter på förhör enligt nya rättegångsbalken» och av kammarrättsassessorn Sture Jarnerup angående 1944 års uppbördsberednings förslag till uppbördsreform. I anslutning till häradshövding Leches föredrag hade anordnats en fingerad rättegång i brottmål. Styrelsen utgöres av landsfiskalerna Sven Wadenius, Stockholm, ordf., Anders Gustavsson, Ö. Tranemo, v. ordf., Gunnar Gagnell, Eskilstuna, sekr., Erik Grimlund, Arlöv, kassaförvaltare, och Martin Widlund, Sundsvall. Medlemsantalet är 380.

 

    Föreningen Sveriges stadsfiskaler höll d. 20 sept. 1945 årsmöte å stadshuset i Stockholm. Härvid höllos föredrag av landsfogden Gustaf Persson ang. tillämpningen av den nya rättegångsordningen särskilt ur åklagarsynpunkt och av med. dr Erik Karlmark om processreformens tillämpning å samarbetet mellan läkare och polis vid brottsundersökning. Yttranden beslötos i anledning av vissa från justitiedepartementet remitterade lagförslag varjämte för stadsfiskalskåren aktuella frågor behandlades.
    För år 1946 valdes till ordf. stadsfiskalen Ruben Stenvik varjämte till ledamöter i styrelsen valdes stadsfiskalerna Herman Norrby, Norrköping, v. ordf., Sven Berglund, Gävle, Nils Grauers, Arvika, och Erik Tydén, Härnösand, samt till suppleanter stadsfiskalerna Sven Timelin, Karlshamn, sekr., och John Sjögren, Hälsingborg. Revisorer blevo stadsfiskalerna Stig Lundström, Falkenberg, och Hans Odelmark, Mariestad, samt revisorssuppleanter stadsfiskalerna Gösta Ahlbeck, Landskrona, och Sven Svedberg, Örnsköldsvik. Föreningen räknar omkr. 70 medlemmar.