Motioner i lagfrågor. Följande motioner i lagfrågor ha vid årets riksdag hänvisats till första lagutskottet.
    Privaträtt: I: 156 av hr Holmbäck om förslag till bestämmelser, avseende att möjliggöra sammanslagning av inteckningar; I: 219 av hrr Holmbäck och Petersson samt II: 357 av hr Rylander m. fl. om översyn av de i lagar och författningar förekommande räntebestämmelserna; I: 8 av hrr Sjödahl och Åman ang. viss ändring i lagen om kommission, handelsagentur och

 

292 NOTISER FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET.handelsresande; II: 175 av hrr Werner och Pettersson i Ersbacken ang. revision av bestämmelserna i 6 kap. strafflagen om skadestånd m. m.
    Processrätt: II: 3 av hr Johansson i Stockholm ang. ändring av 20 kap. 10 § och 22 kap. 8 § nya rättegångsbalken.
    Förvaltningsrätt: I: 157 av hrr Linnér och Holmbäck samt II: 272 av hr Jacobsson i Igelsbo m. fl. ang. vissa ändringar i lagen om polisväsendet i riket m. m.; I: 221 av hr Mannerskantz m. fl. samt II: 352 av hr Thorell m. fl. om förnyad översyn av frågan om landsbygdens brandväsen; II: 74 av hr Nordström i Kramfors m. fl. om revision av vissa bestämmelser i ordningsstadgan för rikets städer; II: 358 av hr Håstad ang. viss ändring av 56 § lagen om utlännings rätt att här i riket vistas.
    Kyrkorätt: II: 111 av hrr Hallén och Hedlund i Östersund om utredning ang. sänkning av emeritiåldern för ordinarie präster; II: 173 av hr Johnsson i Stockholm ang. utredning av frågan om kvinnas behörighet till prästämbete, m. m.; II: 270 av hr Jacobson i Vilhelmina m. fl. om ändring av gällande bestämmelser om försäljning av ecklesiastik jord; II: 351 av hr Johansson i Torp m. fl. ang. utredning om vidgad rätt till försäljning av kyrklig jord; I: 158, 159 och 160 av hr Arrhén samt II: 277, 276 och 275 av hrr Magnusson och Staxäng ang. utredning och förslag rörande dels provisorisk förbättring av löneställningen för präster, dels procentuellt tillägg å uppvärmningsbidrag till kyrkoherde och komminister och dels semester för präster.
    Diverse: I: 95 av hr Bondeson om viss ändring i förordningen ang. antagande av släktnamn; I: 222 av hrr Lindström och Branting samt II: 269 av hr Brandt m. fl. om redovisningsskyldighet för sammanslutningar och andra, som bedriva politisk propaganda.
    Till andra lagutskottet ha bl. a. följande motioner hänvisats, nämligen: 1: 43 av hr Tjällgren samt II: 110 av hr Hedlund i Rådom ang. utredning om ändrade bestämmelser rörande avstyckning i städer och vissa andra samhällen; I: 224 av hrr Näsgård och Tjällgren om förbud mot ägoområdens avskiljande från vederbörande fastighet genom intecknade långtidsarrenden; II: 31 av hr Jonsson i Skutskär ang. ändrad lydelse av 1 §ensittarlagen; 1:220 av hr Edin m. fl. samt II:355 av hr Andersson i Alfredshem om obligatoriskt införande av byggnadsnämnd i alla landskommuner;II:273 av hr Hansson i Skediga om ändring av 7 kap. 39 § andra stycketvattenlagen; II: 135 av hrr Osterman och von Friesen ang. viss ändring av1 § alkoholistlagen; II: 73 av hr Nordström i Kramfors m. fl. om upphävande av lagarna om kollektivavtal och arbetsdomstol; II: 174 av hr Senander m. fl. ang. revision av arbetstidslagstiftningen; II: 71 av hr Lövgren m. fl. om beredande av rätt för innehavare av offentliga förtroendeuppdrag tillersättning för olycksfall i arbete; I: 162 av hr Elon Andersson m. fl. samt II: 257 av hr Ohlin m. fl. om utredning ang. en frivillig pensionering av i enskild tjänst anställda; II: 274 av hr Wiberg om viss ändring av 18 § 1 mom. vägtrafikstadgan.
    Till behandling av konstitutionsutskottet ha remitterats bl. a. följande motioner: I: 102 av hr Axel Ivar Andersson m. fl. samt II: 194 av hr Hagberg i Malmö m. fl. om revision av riksdagens arbetsformer; I: 82 av hr Björnsson m. fl. samt II: 150 av hr Lindqvist m. fl. med förslag till änd-

NOTISER FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET. 293rad lydelse av § 72 regeringsformen och § 73 riksdagsordningen; I: 192 av hr Branting m. fl. samt II: 335 av hr Malmborg i Stockholm m. fl. ang. ändrad lydelse av § 36 regeringsformen m. m.; II: 1 av hrr Johansson i Stockholm och Holmberg ang. ändring av tryckfrihetsförordningens bestämmelser om jurymannalistans sammansättning; I: 70 av hr Nerman om förkortning av tiden för hemligstämplande av vissa allmänna handlingar; II: 191 av hr Osterman m. fl. om viss ändring av 14 § lagen om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar.

E. Bz.