Från riksdagen. Följande kungl. propositioner i lagfrågor ha nedannämnda dagar 1946 behandlats av riksdagen:

    efter utlåtande av första lagutskottet:
    13 mars: nr 31 med förslag till lag ang. ändring i lagen d. 8 april 1927 om dödande av förkommen handling (just.dep., utl. 4), bifallen;
    nr 68 med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 12 dec. 1941 om reglering av förbrukningen av elektrisk kraft och gas (folkh.dep., utl. 9), bifallen;
    efter utlåtande av andra lagutskottet:
    27 febr.: nr 20 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 1 och 2 §§ beredskapsförfogandelagen d. 30 juni 1942 (försvarsdep., utl. 1), bifallen;
    nr 7 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 2 och 13 §§ lagen d. 30 juni 1942 om åtgärder mot vanhävd av jordbruk (jordbr.dep., utl. 2), bifallen;
    13 mars: nr 70 med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 30 juni 1942 om avverkningsskyldighet (utl. 11), bifallen;
    nr 74 med förslag till lag om fortsatt giltighet av prisregleringslagen d. 30 juni 1942 (fin.dep., utl. 12), bifallen.
    Riksdagen har vidare i skrivelser till K. M:t anhållit
    efter utlåtande av första lagutskottet:
    att K. M:t ville låta verkställa utredning av frågan om kvinnas behörighet till kyrkliga ämbeten och tjänster (utl. 8);
    efter utlåtande av andra lagutskottet:
    att K. M:t ville låta föranstalta om skyndsam utredning beträffande frågan i vad mån provisoriska bestämmelser erfordras för att förhindra olämplig avstyckning i städer och vissa samhällen (utl. 10).

I. S.

 

    Svensk författningssamling 1946.
    9. KCirk. 18 jan. 1946 till statsmyndigheterna ang. vissa anmälningar rörande antagning av personal.
    17. KK 25 jan. 1946 om ändrad lydelse av 2 § 1 mom. förnyade instruktionen d. 24 maj 1918 (nr 282) för stadsfiskalerna.
    18. KK 18 jan. 1946 ang. rikets indelning i fögderier.
    24. KK 1 febr. 1946 ang. upphävande av lagen d. 31 maj 1940 (nr 473) om förbud i vissa fall mot beviljande av kvarstad eller skingringsförbud.
    36. KK 8 febr. 1946 om översändande av utlåtande ang. sinnesundersökning i mål som hör till krigsdomstol.
    40. KK 22 febr. 1946 om fortsatt giltighet av kung. d. 25 maj 1945 (nr 209) ang. allmänt prisstopp.
    41. KK 22 febr. 1946 om ändrad lydelse av 31 § domsagostadgan d. 11 juni 1943 (nr 290).
    46. KK 1 mars 1946 ang. utsträckt tid för erhållande av semester för år 1945 i fråga om viss personal i statens tjänst.
    58. KF 1 mars 1946 om ändrad lydelse av 20 §, 21 § samt 36 § 2. förordn. d. 19 nov. 1914 (nr 383) ang. stämpelavgiften.
    61. Lag 1 mars 1946 ang. ändrad lydelse av 1 och 2 §§ lagen d. 14 juni 1928 (nr 196) om galtbesiktningstvång.
    62. Lag 8 mars 1946 ang. ändrad lydelse av 2 och 13 §§ lagen d. 30 juni 1942 (nr 515) om åtgärder mot vanhävd av jordbruk.

B. L.