FREDE CASTBERG. Norge under okkupasjonen. Rettslige utredninger 1940—1943. Oslo 1945. J. W. Cappelens forlag. 217 s. Kr. 7.60.

 

    Norges främste folkrättsexpert, prof. Frede Castberg, fick under krigsåren ofta emottaga folkrättsliga utredningsuppdrag från norrmän, som av en eller annan anledning nödgades förhandla med ockupationsmaktens representanter eller enskilda tyskar. Denna sakkunnigverksamhet bedrevs till nov. 1943, då Castberg arresterades och, efter en kortare fängelsevistelse, lämnade Norge. Den lilla bok, vars titel läses här ovan, innehåller ett urval av Castbergs utredningar i hithörande ämnen. Urvalet ger en högintressant bild av de ömtåliga rättsproblem som uppkommo under ockupationen och som norrmännen ihärdigt men tyvärr oftast utan framgång försökte få lösta enligt folkrättens regler. Castberg förråder en överraskande förtrogenhet även med de nazistiska lärofädernas teser; om det är riktigt att skadeglädjen är den sannaste glädjen, måtte det ha berett honom en utsökt njutning att kunna åberopa sådana auktoriteter mot herrefolkets framfart. Av särskilt intresse är den utredning som Castberg framlägger i frågan huruvida de tyska myndigheterna enligt gällande folkrätt och tysk lag ägt överföra norska medborgare till Tyskland och där åtala dem för handlingar som företagits i Norge före ockupationen. Castberg framhåller här med skärpa att det ockuperade landets lagbestämmelser om utlämning av förbrytare icke upphöra

 

304 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.att gälla genom ockupationen. I en d. 31 aug. 1942 dagtecknad promemoria till jur. dr Ohm vid tyska säkerhetspolisen i Norge lämnas en lika klarläggande som frimodig orientering över norrmännens allmänna inställning till ockupationsmakten och diktaturen; när man läser den, blir man faktiskt förvånad över att arresteringen dröjde över ett år. Castbergs utredningar äro särskilt värdefulla genom att de belysa aktuella folkrättsliga konfliktsituationer. Folkrätten framstår i hans bok som en i högsta grad praktisk och ej som en akademiskt teoretisk disciplin.

E. Bz.