Dansk Kriminalistforening höll sitt årsmöte d. 20 och 21 nov. 1945. De övriga nordiska kriminalistföreningarna voro därvid representerade av prof. Johs. Andenæs och høyesterettsadvokat Jacob Rivertz (Norge), förvaltningsrådet Rudolf Beckman (Finland) samt överdirektören Hardy Göransson, prof. Ragnar Bergendal och lagbyråchefen Kurt Holmgren (Sverige).
    Ämnen för förhandlingarna vid årsmötet voro »Retsspørgsmaal i Henhold til Straffelovstillægene» med landsdommer F. Lucas, højesteretssagfører dr. jur. J. Hartvig Jacobsen och statsadvokat Th. Roepstorff som inledare samt »Principperne for Straffuldbyrdelsen i Henhold til Straffelovstillægene» med vicefængselsdirektør Axel Hye-Knudsen och overlæge dr. med. Georg K. Stürup som inledare.
    Sedan retspræsident O. Haack och f. d. justitsminister Thune Jacobsen utträtt ur styrelsen samt denna kompletterats, utgöres den av: prof. Stephan Hurwitz, ordf., højesteretssagfører dr. jur. J. Hartvig Jacobsen, overretssagfører K. Anker-Jensen, prof. Hj. Helweg, landsdommer F. Lucas, overlæge Johs. Nørvig, fængselsinspektør Cai Jensen, statsadvokat Jørgen Trolle, byretsdommer Theodor Petersen och fuldmægtig J. P. Buhl, sekr. — Föreningen har 450 medlemmar.

 

    Kriminalistföreningens i Finland årsmöte hölls i Ständerhuset d. 30 oktober 1945 under ordförandeskap av universitetskanslern prof. Antti Tulen-

 

308 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.heimo. Bland de närvarande märktes inrikesministern Yrjö Leino. Såsom representanter för svenska kriminalistföreningen närvoro landsfogden Gustaf Persson och direktören vid Skenäs ungdomsanstalt Gunnar Thurén. Till styrelse valdes universitetskanslern Tulenheimo, prof. Aatos Alanen, överdirektören A. P. Arvelo, justitierådmannen B. C. Carlson, prof. Ernst Ehrnrooth, prof. Brynolf Honkasalo, fängelsepsykiatern dr Martti Kaila, skolrådet Erik Mandelin, överinspektören Paavo Mustala, prof. Bruno A. Salmiala, polisrådet Kosti Vasa och docenten Veli Verkko. Till suppleanter utsågos: polisinspektören Eino Helanen, magister Kaarlo Helasvuo, polismästarens juridiske adjoint V. V. Hietalahti, fångvårdsinspektören Arne Mannola, föreståndarinnan Karin Neuman-Rahn och skolrådet S. S. Salmensaari. Docenten Verkko gav en återblick över föreningens tioåriga verksamhet samt höll ett föredrag »Om krigets och vapenstilleståndets inverkan på brottsligheten i vårt land». Diskussionsfrågan »Om straffverkställigheten» inleddes av jur. kand. Reino Ellilä. Korreferent var dr Kaila.

V. V.