Sveriges yngre juristers förening höll årsmöte i Stockholm d. 23 febr. 1946. Styrelsen fick för år 1946 följande sammansättning: sekreteraren i Sveriges yngre läkares förening Rune Kristensson, ordf., amanuensen Th. Åke Leissner, v. ordf., stadsfiskalen Lennart Asplund, taxeringsinspektören Bengt Bohman, byråsekreteraren Arne Forsström, hovrättsfiskalen Per Erik Fürst, jur. kand. Lennart Hagberg, jur. kand. Eyvind Harland, jur. kand. Dag Helmers och tingsnotarien Åke Moberg. Till suppleanter utsågos jur. kand. Erik Anners, notarien Jon Hansson, länsnotarien Bengt Svanström, amanuensen F. H: Wallin och hovrättsfiskalen Lennart Wiberg. Härtill komma representanter för lokalavdelningar i universitetsstäderna. Av styrelsens årsberättelse framgår, att medlemsantalet vid 1945 års slut var 2,364. 383 nya medlemmar ha tillkommit under året. Såsom ombudsman har varit anställd jur. kand. Bertil Lidgard.
    Under år 1945 har tillkommit en ny lokalavdelning, Skaraborgsavdelningen. Ordförande i de olika lokalavdelningarna voro vid årets slut, i Uppsalaavdelningen amanuensen Nils Holmgren, i Skåneavdelningen t. f. stadsfogden Gillis Björck, i Göteborgsavdelningen notarien Ragnar Hedén, i Skaraborgsavdelningen länsnotarien Arne Söderström, i avdelningen vid Stockholms rådhusrätt notarien Karl-Erik Cruse och i avdelningen vid centrala försvarsförvaltningen amanuensen Jan-Erik Fänge. Därjämte har bildats en sektion för polismästare och åklagare med stadsfiskalen Lennart Asplund såsom ordförande.
    Föreningens förhandlingsverksamhet har under året varit livlig. Förhandlingsrätt har erhållits beträffande befattningshavare i justitie- och socialdepartementen, vid samtliga hovrätter och under hovrätterna lydande domsagor samt i riksförsäkringsanstalten. Förhandlingar ha förts med försvarets civilförvaltning rörande begynnelselöner samt med länsstyrelsen i Karlskrona rörande tillämpningen av civila avlöningsreglementets bestämmelser angående vikariatsförordnanden. Vidare ha förhandlingar förts med kommunala myndigheter i Göteborg, Hässleholm, Karlskrona, Kungälv, Köping, Lund, Malmö, Norrköping, Trelleborg och Östersund, i flertalet fall med synnerligen goda resultat. Det viktigaste resultatet av föreningens verksamhet under året är löneregleringen för domsagonotarierna, se härom SvJT 1946 s. 151.
    Styrelsen framhåller att verksamheten under det gångna året otvivelaktigt utåt medfört en starkare ställning för föreningen. Få frågor av betydelse för juristkårens ekonomiska och sociala ställning ha avgjorts utan att föreningen beretts möjligheter att framföra sina synpunkter. Föreningens alltmer växande medlemsstock och därmed förenade organisationsproblem torde emellertid inom en icke alltför avlägsen framtid komma att kräva en omorganisation, som på lång sikt syftar till att förena alla i landet verksamma jurister i en huvudorganisation.

K. R.