310 FRÅN YNGRE JURISTERS ARBETSFÄLT.    Lokalföreningen vid Stockholms rådhusrätt av Sveriges yngre juristers förening har sammanträtt till extra möte d. 19 maj 1945 för diskussion av notariernas arbets- och löneförhållanden samt ifrågasatta löneaktioner. Vidare har föreningen d. 12 nov. 1945 avhållit kamratsammankomst å Piperska muren. Notarien H. Bertil Lidgard höll därvid föredrag över ämnet »Juristproblem på arbetsmarknaden». Föreningens medlemmar ha medverkat vid uppförande av en fingerad rättegångsförhandling i brottmål enligt nya RB:s principer dels d. 10 mars 1945 å Handelshögskolans lokaler i Stockholm dels å Stockholms högskolas lokaler.
    Vid årsmöte d. 8 febr. 1946 har nyvalts styrelse, varvid till ordf. utsetts notarien Jon Hanson, till ledamöter notarierna Carl Fredrik Lindell, Ingegärd Söderquist och Per Gunnar Holmquist samt till suppleanter notarierna Nils Edwall och Sigvard Olsson. Föreningens medlemsantal var vid verksamhetsårets slut omkring 70.

 

    Lokalavdelningen för Skåne av Sveriges yngre juristers förening har under år 1945 sammanträtt i Lund två gånger. Vid sammanträde d. 5 april talade länsnotarien Bengt Svanström och taxeringsinspektören Gillis Björck om arbets- och avlöningsförhållandena för de yngre juristerna på länsstyrelserna. Avdelningens årssammanträde hölls d. 26 okt., då prof. Carl-Erik Quensel höll föredrag, betitlat »Några synpunkter på akademikernas lönefrågor», varjämte föreningens ordförande lämnade en redogörelse för föreningens aktuella arbetsuppgifter.
    Ett hundratal nya föreningsmedlemmar ha anslutits till avdelningen under 1945, så att medlemsantalet vid årets slut — med frånräknande av dem som på grund av avflyttning från avdelningens verksamhetsområde eller eljest lämnat avdelningen — uppgick till omkring 500. Avdelningens styrelse utgöres av e. o. taxeringsinspektören Gillis Björck, ordf., bitr. stadsfiskalen Bertil Åkerman, v. ordf., e. o. länsnotarien Bengt Svanström, sekr., jur. stud. Åke Holmberg, sekr. för medlemsvärvningen, jur. stud. Carl Bertil Follin, kassaförvaltare, jur. kand. Lennart Hagberg, hovrättsfiskalen Lennart Wiberg, t. f. rådhusrättsassessorn Carl Olof Jönsson och drätselnotarien Valdemar Åström med hovrättsfiskalerna Sven Bramsjö och Anders Bruzelius samt tingsnotarien Carl Georg Wargelius och jur. stud. Erik G. Holmberg som suppleanter.

 

    Stockholms högskolas juridiska förening har under år 1945 anordnat följande sammanträden: d. 13 mars föredrag av ordf. i finska juristklubben Codex hovrättsauskultanten Ragnar Meinander om »Några synpunkter på aktuell jord- och hyreslagstiftning med anledning av vapenstilleståndet», d. 9 april föredrag av advokaten Folke Rogard och direktören Allan Hernelius om »Juristen i det enskilda näringslivet», d. 30 april valborgsmässofest, d. 7 maj fingerad rättegångsförhandling enligt nya RB, d. 11 okt. recentiorsfest, d. 28 nov. föredrag av hovrättsrådet Ejnar Hörstadius om »Studiet av domstolspraxis», samt d. 4 dec. högtidsföreläsning av föreningens inspektor prof. Gösta Eberstein över ämnet »Författar- och konstnärsrätten och dess grannar».
    Styrelsen har under året haft följande sammansättning: jur. stud. Svante Vinell, ordf., jur. stud. Börje Langendorf, v. ordf., jur. stud. Lennart Jerneck, sekreterare, jur. stud. Börje Thornell, skattmästare, jur. stud. Hans Bergqvist, bibliotekarie, jur. stud. Per-Åke Julin och jur. stud. Bengt Akselsson,

FRÅN YNGRE JURISTERS ARBETSFÄLT. 311konsulenter, samt jur. stud. Roland Eliason, klubbmästare. Antalet medlemmar under höstterminen 1945 var 594.