Juridiska föreningen i Uppsala. Vid sammanträden under vårterminen 1945 förekom följande: d. 23 febr. föredrag av prof. Åke Holmbäck över ämnet »K. G. Westman — några ord om hans vetenskapliga och politiska verksamhet», d. 8 mars föredrag av presidenten Karl Schlyter över ämnet »Om hämnd och straff», d. 13 april föredrag av kammarfiskalen greve Arvid Wachtmeister över ämnet »Vittnesmål och suggestion, d. 26 april föredrag av prof. Erik Castrén, Helsingfors, över ämnet: »Asylrätt». Från höstterminens verksamhet är bl. a. att anteckna, att vid föreningssammanträde d. 12 okt. prof. Gösta Eberstein höll föredrag över ämnet »Vad bör skyddas genom en nordisk auktorrättslagstiftning?» samt Knut och Alice Wallenbergs stipendium för medlemmar i föreningen om 1,000 kronor utdelades till jur. kand Alvar Nelson, Uppsala. Ytterligare förekom d. 16 nov. ett föredrag av hovrättsrådet Nils Beckman över ämnet »Straffrättskommitténs förslag till ny lagstiftning om brott mot staten och allmänheten». Årets sista sammanträde hölls d. 5 dec., då akademiekanslern O. Hj. Granfelt talade om »Straffverkställighetsreformer i Finland». Sammanträdet d. 16 nov. var anordnat tillsammans med lokalavdelningen av Sveriges yngre juristers förening.
    Styrelsen har f. n. följande sammansättning: prof. Phillips Hult, ordf., jur. kand. Åke Larsson, v. ordf., jur. stud. Arne Berglund, sekr., jur. stud. Björn Engström, bibl., jur. stud. Thomas Cramér, v. bibl., jur. stud. Gotthard Calissendorff, förest. för litteraturavdelningen, kamreraren Karl Georg Arrhenius, skattmästare, jur. kand. Gunnar Ekman, klubbmästare, jur. stud.Inger Adner, jur. kand. Olof Bruun, jur. stud. Lars Ingemar Thorleif och fil. kand. Per Eric Bosaeus. Föreningens medlemsantal är f. n. omkring 440.

 

    Juridiska föreningen i Lund. Vid sammanträden under vårterminen 1945 förekom följande: d. 15 febr. dansk-svensk afton med föredrag av prof. Theodor Geiger över ämnet »Hvad kan Sociologien give Juristerne?», d. 16 febr. diskussion om »Anti-Metafysik og Metafysik hos Lundstedt» med prof. Geiger som inledare, d. 9 mars föredrag i norska kulturveckan av prof. Kristen Andersen över ämnet »Francis Hagerup—Fredrik Stang—Ragnar Knoph, tre generasjoner i norsk rettsvitenskap», d. 9 april diskussion om »Den juridiska undervisningen» med prof. Åke Malmström och fil. kand. Ingemar Rehnberg som inledare, d. 21 april fingerad rättegång enligt nya RB:s bestämmelser i civilmål under borgmästare Joël Laurins ordförandeskap. Sammanträdet den 2. okt. anordnades som en novitieafton med orientering om de juridiska studierna av prof. Ivar W. Sjögren och fil. kand. Rehnberg. Föredrag ha under höstterminen hållits d. 2 okt. av prof. Per Olof Ekelöf över ämnet »Den juridiska slutledningen och innebörden av termen rättighet» och d. 7 dec. av akademiekansler O. Hj. Granfelt över ämnet »Nyare tiders straffverkställighetsreformer i Finland».
    Styrelsen utgöres av prof. Åke Malmström, ordf., fil. kand. Ingemar Rehnberg, v. ordf., fil. mag. Ivan Eckersten, sekr. jur. stud. Nils Gustin, litteraturförman, jur. stud. Åke Holmberg, skattmästare, jur. stud. Märta Blomsterwall, klubbmästare, jur. stud. Pål Rogsten, musikförman, samt jur. stud. Leif Gräntze, jur. stud. Lennart Albihn och jur. stud. Einar Corneliuson. Föreningens medlemsantal utgör omkring 275.