Andra huvudtiteln m. m. De sedan gammalt gällande särskilda avlöningsbestämmelserna för justitieråden upphävas med innevarande budgetårs utgång varefter justitieråden komma att vara inordnade under civila avlöningsreglementet.

NOTISER. 317    Anslagsposten till avlöningar till icke-ordinarie personal vid nedre justitierevisionen har av riksdagen för budgetåret 1946/47 höjts med 105,100 kr. för att tillfredsställa det ökade personalbehov som uppkommit på grund av den 1945 införda nya fullföljdsordningen. Härigenom möjliggöres anställande av sju extra revisionssekreterare m. m.
    Med anledning av den betydande ökning av regeringsrättens arbetsbörda, som inträtt under de senaste åren, har ansetts nödvändigt att under nästa budgetår förstärka regeringsrättens arbetskrafter. I enlighet med förslag av K. M:t har riksdagen antagit lag om tillfällig ökning av regeringsrådens antal. Enligt lagen, som träder i kraft d. 1 okt. 1946, skall regeringsrätten intill d. 30 sept. 1949 eller, om särskilda förhållanden föranleda därtill, den tidigare dag som K. M:t bestämmer, utgöras av tio regeringsråd. Därefter skall antalet regeringsråd, i den mån sådant i följd av inträffade ledigheter kan ske, nedbringas till sju. Under den tid så lämpligen kan ske med hänsyn till regeringsrådens antal skall regeringsrätten arbeta på två avdelningar.
    Liksom justitieråden komma regeringsråden fr. o. m. nästa budgetår att inordnas under civila avlöningsreglementet.
    För att i avvaktan på resultatet av 1943 års domarutredning åvägabringa en förbättring i de på grund av den år 1943 genomförda begränsningen av antalet assessorer försämrade befordringsutsikterna inom hovrätterna föreslog K. M:t, att antalet assessorer fr. o. m. nästa budgetår skulle ökas från 16 till 18 i Svea hovrätt, från 8 till 10 i Göta hovrätt och från 5 till 6 i Skånska hovrätten. Medel beräknades sålunda till 5 assessorer i stället för adjungerade fiskaler. Riksdagen biföll K. M:ts förslag.
    Under rubriken »För flera huvudtitlar gemensamma frågor» i statsverkspropositionen föreslog K. M:t riksdagen att bemyndiga K. M:t att i fall, där innehavare av pensionsberättigande befattning i statens tjänst, uppförd på vederbörligen fastställd personalförteckning, förordnades att innehava ordinarie befattning i statsdepartement, tillsatt medelst förordnande tills vidare, eller under tiden för dylikt förordnande befordrades till annan pensionsberättigande statlig tjänst, föra den pensionsberättigande tjänsten över stat och återbesätta den på stat befintliga tjänsten. Vad K. M:t sålunda föreslagit bifölls av riksdagen.
    F. n. finnas befattningar av här ifrågavarande slag, vilka tillsättas medelst förordnande tills vidare, praktiskt taget endast inom K. M:ts kansli. Sådana befattningar äro statssekreterar- och expeditionschefsbefattningarna samt vissa avdelnings- och byråchefsbefattningar. Enligt statskalendern synas 10 dylika befattningar f. n. innehavas av hovrättsråd eller revisionssekreterare, vilka sålunda skulle föras över stat.
    Med anledning av staden Torshällas införlivning med Livgedingets domsaga har domsagan fr. o. m. 1 jan. 1946 uppflyttats i lönegrupp II.
    Anslagsposten till avlöningar till icke-ordinarie personal vid häradsrätterna har höjts med 551,600 kr. Ökningen är främst föranledd av en arvodesreglering för tingsnotariepersonalen. Arvodena för denna personal i samtliga domsagor har bestämts till belopp, motsvarande lön jämte rörligt tillägg och kristillägg samt provisoriskt lönetillägg till extra tjänsteman å I-ort i Ex 6:3 för tingsnotarieaspirant, i Ex 10:7 för tingsnotarie under första tjänstgöringsåret samt i Ex 15:12 för tingsnotarie under andra

318 NOTISER.tjänstgöringsåret. Arvodet till fiskalsaspirant i hovrätt har, i avvaktan pådomarutredningens förslag beträffande hovrätternas fiskaler, bestämts tillsamma belopp som arvodet till tingsnotarie under andra tjänstgöringsåret. Nu angivna ersättningar medföra i nuvarande indexläge en avlöning för månad räknat av resp. kr. 353:85, 418:50 och 500:90.
    För nästa budgetår har till anställande av fyra stenografikunniga biträden i de största domsagorna anslagits 19,200 kr.
    I fråga om understöd för utomprocessuell rättshjälp, anvisades 150,000 kr. eller samma belopp som under innevarande budgetår anslagits till understöd åt offentliga rättshjälpsanstalter. Riksdagen biföll därvid ett av K. M:t framlagt förslag enligt vilket statsunderstöd skall kunna medgivas även för meddelande av rättshjälp genom de privata advokaterna.
    I enlighet med förslag av K. M:t anvisade riksdagen för budgetåret 1946/47 ett anslag av 10,000 kr. för resestipendier åt domare och domaraspiranter. Med anledning av en motion i första kammaren av hrr Schlyter och Bergquist uttalade statsutskottet i sitt av riksdagen godkända utlåtande att, därest K. M:t skulle finna motiverat att främja deltagandet i demonstrationer av den nya processordningens tillämpning genom reseanslag, utskottet icke ville motsätta sig att denna utväg anlitades beträffande häradshövdingar och hovrättsdomare.
    I enlighet med K. M:ts förslag i statsverkspropositionen å kapitalbudgeten under statens allmänna fastighetsfond har i fråga om nybyggnader m. m. för hovrätterna anslagits, till utökade lokaler för Göta hovrätt 400,000 kr. samt till hovrättsbyggnader i Göteborg och Sundsvall 925,000 kr. resp. 650,000 kr. Därjämte har för anordnande av lokaler för Svea hovrätt anvisats ett slutanslag av 240,000 kr.

N. A. S.