Kommunikationsdepartementet. K. M:t har 22 febr. 1946 förordnat hovrättsrådet i Göta hovrätt Ragnar Gunæus att fr. o. m. 1 mars 1946 inom departementet biträda med beredningen av de ärenden, vilka departementschefen till honom överlämnar.

 

    Finansdepartementet. Chefen för finansdepartementet har 14 febr. 1946 tillkallat borgmästaren i Västerås Olov Rylander att jämte andra personer såsom sakkunniga inom departementet biträda med utredning av frågan om folkbokföringens ordnande i Stockholm och Göteborg.

 

    Handelsdepartementet. Chefen för handelsdepartementet har 1 febr. 1946 tillkallat bitr. statssekreteraren och expeditionschefen i departementet Bengt Petri att jämte andra personer verkställa utredning och avgiva förslag rörande utvidgning av verksamheten vid handelshögskolan i Göteborg.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har 22 febr. 1946 till revisionssekreterare fr. o. m. 1 april 1946 utnämnt hovrättsrådet i Svea hovrätt Gösta Thulin.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    22 febr. 1946 medgivit att en extra ledamot må vara anställd vid hovrätten för Övre Norrland under ytterligare tre månader av innevarande budgetår;
    8 mars 1946 till assessor i hovrätten över Skåne och Blekinge förordnat adjungerade ledamoten i hovrätten Sven Ove Svensson.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    8 mars 1946 till tingsdomare i Bräkne och Listers domsaga för tiden t. o. m. 1947 års utgång förordnat assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Olov Hegrelius;
    s. d. förordnat om införande av kronologiskt aktsystem i inskrivningsärenden i Vartofta och Frökinds domsaga fr. o. m. 1 maj 1946.

 

    Rådhusrätterna. Magistraten i Malmö har beviljat assessorn vid rådhusrätten där Ivar Insulander begärt avsked fr. o. m. 1 april 1946 samt förordnat exekutionsnotarien Herbert Bornman till assessor vid rådhusrätten.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har
    8 mars 1946 till vattenrättssekreterare vid Norrbygdens vattendomstol för tiden 1 april 1946—31 mars 1949 förordnat tingssekreteraren i Jämtlands norra domsaga Carl Gunnar Wessman.