Handelsbruk IV. Uttalanden av svenska handelskamrar 1937—1943, samlade och utgivna genom Stockholms Handelskammare. Sthm 1944. Fritzes hovbokhandel (i distr.). 60 s. Kr. 3.00.

 

    Såsom av rubriken här ovan framgår har Stockholms Handelskammare numera utgivit en fjärde samling av de svenska handelskamrarnas uttalanden angående handelsbruk. Tidigare samlingar ha anmälts i SvJT 1926 s. 425, 1932 s. 147 och 1938 s. 219. Den nu föreliggande samlingen upptar 60 uttalanden i fortlöpande numrering från föregående samling. Häftet har

 

362 LITTERATURNOTISER.försetts med kronologiskt register och två olika sakregister. Av sakregistren avser det ena det nu utgivna häftet, medan det andra är ett register för samtliga fyra häften, omfattande åren 1923—1943. Det är därför lätt att finna sig till rätta i samlingarna. Liksom i tidigare häften har i sådana fall, där man kunnat konstatera, att ett avgivet utlåtande åberopats i rättegång, i särskild not anmärkts vad den lagakraftvunna domen innehåller av intresse för handelsbruksfrågan. Såsom komplettering av de tidigare samlingarna ha även vissa domar, som tillkommit efter samlingarnas utgivande, i nämnda hänseende refererats i det nu föreliggande häftet. Normalstadgarna för handelskamrarnas responsaverksamhet ha återgivits i häftet.
    Av samlingen synes framgå, att responsaverksamheten fortgår efter samma linjer som förut. De frågande utgöras i första hand av advokatbyråer (33 av 60 uttalanden), men även myndigheter ha liksom enskilda industri- och handelsföretag m. fl. i många fall anlitat handelskamrarnas expertis.
    Det är att hoppas, att handelskamrarna allt framgent lägga vikt uppå, att responsaverksamheten skall avse just handelsbruk, och att, såsom i stadgarna förutsättes skola ske, rättsfrågor därför lämnas å sido. Om så sker, torde verksamheten i fråga kunna medföra det gagn för rättsskipningen, som med densamma alltid har avsetts.

S. H.