OVE HESSELGREN och YNGVE SAMUELSSON. Den nya semesterlagen. Redogörelse för 1945 års semesterlagstiftning. Sthm 1945. Norstedt. 148 s. Kr. 3.70.

 

    Den nya semesterlagen, vilken trädde i kraft d. 1 jan. 1946, skiljer sig i åtskilliga viktiga hänseenden från den äldre. Framför allt äro lagarna helt olika i fråga om de grundläggande förutsättningarna för semesterrätt. Häradshövding Hesselgren, ordföranden i den kommitté efter vars förslag den nya lagen tillkommit, samt hovrättsassessorn Samuelsson, som inom socialdepartementet biträdde under förarbetena till lagen, ha utarbetat en redogörelse för den lagstadgade semesterrätten. Framställningen bygger på såväl den äldre som den nya lagens förarbeten, och rättsfall från den äldre lagens tid redovisas i den mån de alltjämt äga aktualitet. Boken är en välkommen hjälpreda vid tillämpningen av semesterlagen, en lag med direkt intresse för den stora massan av anställda.

I. S.

 

BIRGER EKEBERG. Birger Wedberg. Inträdestal i Svenska Akademien den 20 december 1945. Sthm 1946. Norstedt. 49 s. Kr. 2.00.

 

    Det minnestal över justitierådet Wedberg, varmed presidenten Ekeberg intog hans plats i Svenska Akademien, har utgivits av trycket. I levnadsteckningen beröres bland övriga delar av Wedbergs rika verksamhet även hans insats i SvJT, där han efterträdde Tore Almén som redaktionens ordförande. Av Wedbergs skrifter, heter det, ha icke mindre än 117 — de flesta dock av ringa omfattning — publicerats i Juristtidningen. Det erinras om att han under mer än ett kvarts sekel nedlade ett outtröttligt arbete på granskning av korrekturen och därvid bistod författarna med värdefulla råd både i sakligt och i stilistiskt hänseende.

I. S.