Nordisk Tidsskrift for international Ret (1945 h. 1—3). Med den nya årgången ha proff. ERIK CASTRÉN och ERIK FAHLBECK inträtt i redaktionskommittén. Årgången inledes med en redaktionell hyllningsartikel i anledning av f. d. justitierådet Algot Bagges sjuttioårsdag. Prof. Castrén skriver s. 7—19 om »Asylrätten». I en artikel »Striden kring rebus sic stantibus, självbestämmelserätten och minoritetsrätten» (s. 20—60) behandlar HELGE GRANFELT vissa folkrättsliga spörsmål från mellankrigstiden. Prof. ALF ROSS diskuterar s.61—71 frågan »Har der retligt bestaaet Krigstilstand mellem Danmark og Tyskland?» och besvarar den så att ockupationen d. 9 april 1940 inte konstituerade krigstillstånd men att Danmark från och med d. 29 aug. 1943 befann sig i krigstillstånd med Tyskland; det blev ett »regulær Partisankrig, der vel ikke svarer til de klassiske Forestillinger om Krigsførelse, men dog er velbekendt fra denne Verdenskrig paa alle Krigsskuepladser». Jfr härmed det av HURWITZ (SvJT 1944 s. 846 f.) åberopade utlåtandet av GEORG COHN, som närmast går ut på att krigstillstånd rådde redan i och med ockupationen. Prof. HANS WEHBERG, Genève, skriver s. 72—104 om »Statssamfundets Organisation efter Krigen» och landsretssagfører ERIK BRÜEL S. 105—115 om »San Franciskopagten». Tidskriftens dokumentsamling innehåller bl. a. kommunikén d. 12 febr. 1945 från Jalta-mötet, marskalk Keitels kapitulationsorder d. 4 maj 1945, meddelandet d. 22 maj 1945 från röda arméns kommando ang. besättandet av Bornholm, den japanska noten d. 10 aug. 1945 till de allierade med kapitulationserbjudande, de allierades svar härå följande dag, den japanske kejsarens radiobudskap till sitt folk natten mellan d. 14 och 15 s. m. om kapitulationen, kejsarens fullmakt till kapitulationsdelegationen samt FN:s pakt (jfr prop. nr 196 till årets riksdag). Den nämnda fullmakten lyder sålunda:
    »Hirohito, av himlens nåde kejsare av Japan, sittande på den tron vilken har innehafts av samma dynasti oföränderligt genom tiderna, evigt, hälsar alla till vilka dessa gåvor komma. Vi bemyndiga härigenom general Kawabe av den heliga skattens kejserliga orden att på våra vägnar vidtaga alla åtgärder efter anvisning från det allierade överkommandot. Givet i vårt palats på den adertonde dagen i den åttonde månaden i Showas år, d. v. s. det 22,605:e efter kejsar Zimmus tronbestigning.»
    I Acta scandinavica juris gentium, har införts »Further contributions to the problem of classification in private international law» av dr ERIC RAMEL (s. 3—42).

 

    Nordisk administrativt Tidsskrift (1945 h. 1—4): »Opprydningen i den offentlige tjeneste» av ekspedisjonschef FINN HIORTHØY (s. 4—12), »Tjänstemännens centralorganisation i Sverige» av undervisningsrådet RUBEN WAGNSSON (s. 16—22), »Kancelliet og Pressen, et Bidrag til en Karakteristik af

382 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.den danske Enevælde i Perioden 1799—1848» av arkivar HARALD JØRGENSEN (s. 44—60), »Departementschefsstyret i Danmark fra 29. August 1943 til 4. Maj 1945» av departementschef A. BARFOD (S. 103—128), »Okkupationslovgivningen i Norge» av høyesterettsdommer SVERRE GRETTE (s. 129—135), »Centralisation och decentralisation» av landshövdingen MALTE JACOBSSON (s. 136—146), »Om Tjenestemænds Loyalitet overfor Demokratiet» av kontorchef H. SALICATH (s. 173—194).
    Nordiske Domme i Sjøfartsanliggender (1945 h. 7—23): »Noen bemerkninger omkring den tyske rekvirering av norske skip under okkupationen» av lagmansrettssakfører OLE TORLEIF RØED (s. 145—160).