Ugeskrift for Retsvœsen (1946 h. 1—9). Från och med nyåret ha som nya redaktörer för »Den litterære Afdelning» (jfr SvJT 1946 s. 223 f.) inträtt prof. KNUD ILLUM och landsretssagfører ADAM JACOBI. Deras namn äro borgen för en god fortsättning på avdelningens förnämliga traditioner. Bland innehållet märkes: »Beskyttelse af et Aktieselskabs Formaal» av højesteretssagfører C. L. DAVID (s. 1—15), »Om Nødvendigheden af Særbehandling i de politiske Fangeleire» av overlæge dr med. P. DICKMEISS (s. 26—28), »Om Landsforræderi» av byretsdommer THEODOR PETERSEN (s. 33—40), en replik till prof. Illum i anledning av dennes anmälan av första bandet av »Besættelsestidens fakta» (jfr SvJT 1946 s. 223); andra bandet av sistnämnda verk anmäles av Illum s. 45—46. Studentersamfundets Retshjælp for Ubemidlede fyllde 1945 60 år, vilket har föranlett fhv. højesteretsdommer JUL. MØLLER till en liten jubileumsartikel (s. 49—50). »Om Ansvar for Hunde» skriver cand. jur. SKOVGAARD SØRENSEN s. 57—64.

    Defensor legis (1945 h. 1—12, 1946 h. 1—2): »Några frågor om god advokatsed» av advokaten KARL AXEL VINGE (1945 s. 33—58), »Ruotsin vankeinhoitareformista» av jur. kand. REINO ELLILÄ (S. 113—118), »Helsingfors rådstuvurätts organisatoriska bestämmelser» av justitierådmannen B. C. CARLSON (s. 213—222), »Processförfarandets effektivisering» av advokaten ARVID RUDLING (1946 s. 21—35).

B. L.

 

    Juridiska föreningen i Finland. Krigets efterverkningar ligga tunga över landet, men också en fast åstundan att bemästra svårigheterna är rådande. Juridiska föreningens verksamhet har fortgått ostört och planenligt. Diskussionsprogrammet har såsom vanligt under senare år omfattat 12 frågor, slutbehandlade av föreningens centralavdelning under sex sammanträden. Härtill kom årsmötet. Referenter vid centralavdelningens sammanträden ha varit justitieråden Harald Brunou, Gunnar Nybergh, Helge Johanson och Kurt Kaira, förvaltningsrådet Rudolf Beckman, professorerna Bo Palmgren och Ilmari Caselius, v. häradshövdingarna Olga Bremer och Rolf Lax, kronofogden Hakon Eck, jurisutriusquekandidaten Rolf Granfelt, jurisdoktorn Martti Rautiala samt akademiekansler Otto Hjalmar Granfelt, varjämte prof. Gunnar Palmgren i ett föredrag vid årsmötet behandlade försäkringsgivares regressrätt. Föreningens diskussionsfrågor ha jämväl behandlats vid de olika filialavdelningarna, ofta med egna, värdefulla referat. Vid årsmötet upplästes en av akademiekansler Granfelt författad minnesruna över föreningens hedersledamot, framlidne justitierådet Birger Wedberg.
    Vid årsmötet omvaldes i dess helhet föreningens centralstyrelse. Ordf. är

 

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 383således fortfarande prof. Erik af Hällström och v. ordf. numera presidenten i Högsta domstolen Oskar Möller. Styrelseledamöter äro jur.utr.kand. C. A. Öhman, justitieråden Gunnar Nybergh och Kurt Kaira samt v. häradshövdingen Aarne Castrén, styrelsesuppleanter justitierådet Harald Brunou och prof. Bo Palmgren, sekr. justitierådmannen Lars Gestrin, skattmästare v. häradshövdingen Helge Crohns och mötesvärd v. häradshövdingen H. Hägerström.
    Föreningens tidskrift (FJFT) inleder nu sin åttioandra årgång. Dess huvudredaktör är prof. Ragnar Hemmer, varjämte prof. af Hällström, justitieråden Nybergh och Kaira samt professor Bo Palmgren tillhöra redaktionsrådet. Tidskriftens program är oförändrat. Prenumerationspriset är 250 mk, men SvJT:s prenumeranter kunna vid beställning genom någondera tidskriftens expedition fortfarande erhålla FJFT för 9 kr.

Lars Gestrin.