Föreningen Yngre jurister under Göta hovrätt har under år 1945 sammanträtt tre gånger. Vid sammanträde d. 17 mars höll förste läkaren vid Ryhovs sjukhus Gunnar Adell föredrag över ämnet »Psykisk abnormitet som orsak till kriminalitet». Föreningens årsmöte hölls d. 2 juni. Därvid ävensom vid sammanträde d. 19 juli behandlades främst för medlemmarna aktuella avlönings- och befordringsfrågor. Styrelsen för verksamhetsåret 1945—1946 utgöres av assessorn Nils Baumgardt, ordf., adj. ledamoten Gunnar Lindskog, v. ordf., fiskalen Eric Stangenberg, sekr. och kassaförvaltare, samt fiskalerna Kjell Rosenberg och Knut Ahlbom med assessorn Torsten Ahlgren samt fiskalerna Nils Graneli, Gunnar Schnell och Bo Erichs såsom suppleanter. Medlemsantalet utgör omkring 160.

 

 

    Lönevillkor för hovrättsfiskaler vid vikariatsförordnanden i rådhusrätt. Enligt gällande avlöningsbestämmelser utgår i traktamentsersättning till fiskal vid förordnande om 16 dagar—6 månader å annan ort än stationeringsorten, såvida icke annorlunda särskilt bestämts, om han är familjeförsörjare 6 kr. i dag- och 3,50 i nattraktamente, s:a kr. 9,50 för dygn, och i annat fall kr. 4 + 2,50 = 6,50. Hovrätten över Skåne och Blekinge har meddelat rådhusrätterna i nämnda landskap, att personer som innehaft fiskalsförordnande icke är att påräkna från hovrätten såsom vikarier i rådhusrätt å annan ort än Malmö eller Lund, med mindre de i arvode erhåller ett belopp motsvarande fiskalslönen (f. n. i det närmaste 600 kr. i månaden) jämte traktamentsersättning efter kr. 6,50 för dygn.

-r.