Fingerade rättegångar enligt nya RB. Skaraborgsavdelningen av SYJF anordnade d. 30 mars 1946 i samband med sina årsmötesförhandlingar på tingshuset i Mariestad en fingerad rättegång inför häradsrätt enligt nya RB. Man hade valt ett tvistemål som i väsentliga delar överensstämde med det som handlades vid advokatsamfundets årsmöte d. 2 juni 1945 (SvJT 1945 s. 584). Handläggningen omfattade förberedelse och huvudförhandling. Rättens ordförande var hovrättsfiskalen Nils Berglund, Skövde, nämnden utgjordes av nämndemän i Vadsbro domsaga och som partsombud agerade advokaterna Tore Ljungberg, Skövde, och Einar Ristedt, Mariestad, vilken senare även var iscensättare av skådespelet.

 

NOTISER. 389    Hallands juristförening anordnade d. 6 april 1946 å rådhuset i Halmstaden fingerad rättegång i brottmål inför rådhusrätt med nämnd. Målet, som var hämtat ur engelsk judikatur och gällde ett mord, hade regisserats av borgmästaren Maths Heuman, vilken också ledde förhandlingarna. Dessa omfattade häktningsförhandling och huvudförhandling. Som nämnd fungerade ett mycket representativt urval av medborgare i Halmstad. Åklagare var landsfogden Erik Vinberg och försvarare advokaten jur. dr Karl Hillgård.
    Båda rättegångarna genomfördes på ett synnerligen förtjänstfullt sätt. Den kritik som efteråt framfördes kom i huvudsak att gälla detaljspörsmål. I anslutning härtill torde det vara anledning att framhålla önskvärdheten av att, då fingerade rättegångar anordnas, tid om möjligt reserveras för diskussion och kritik i omedelbar anslutning till uppspelningen, medan åskådare och åhörare ännu ha allt i färskt minne.

B. L.