Försäkringsjuridiska föreningens styrelse utgöres av följande personer: försäkringsdirektören f. d. revisionssekreteraren William Hemberg, ordf., hovrättsrådet Bertil Thuresson, v. ordf., avdelningschefen Harry Enell, sekr., advokaten Gudmund Silfverstolpe, professor Phillips Hult, ombudsmannen Ebbe Jacobsson, försäkringsdirektören Einar Nilsson och ombudsmannen Knut Norström. Styrelsesuppleanter äro assessorn Fritz Trägårdh och direktören Hugo Hellqvist. Revisorer äro kammarrättsrådet Erik Stern och försäkringsdirektören Harald Folke.
    Under år 1945 har föreningen sammanträtt fyra gånger, därvid följande föredrag hållits: d. 16 febr. av advokaten Holger Wiklund om »Nya rättegångsbalken och försäkringsjuristerna», d. 16 mars av lagman Carl Bonnevie om »Erstatningsplikt og påregnelighet», d. 12 okt. av rådmannen Gustaf Bång om »Den processuella övergångsordningen vid Stockholms rådhusrätt» samt d. 20 nov. av direktören T. Askelöf om »Skatt vid källan». — Föreningen har 179 aktiva och 35 passiva medlemmar.

 

    Föreningen mellan ombudsmännen hos Sveriges landshypoteksinstitution hade årsmöte i Gävle d. 25—27 juli 1945, varvid bl. a. följande ärenden förekommo: utredning om byggnader i samband med relaxering av inteckning; 1945 års taxeringsvärden såsom underlag för långfristig belåning; värderingsgrunderna för hypoteksbelåning; fråga om förenkling av det s. k. skogsbelåningsinstitutet; referat i anledning av motion om ändring i rätten till inteckning för ogulden köpeskilling; synpunkter på gällande regler om subsidiärt inteckningsansvar för avstyckningar.
    Efter vid årsmötet förrättade val äro föreningens funktionärer följande: hypoteksombudsmännen Otto Amnéus, Linköping, ordf., Harry Almquist, Karlstad, v. ordf., Holger Sandelin, Härnösand, sekr.-kassaförvaltare, samt sekreteraren Torsten Stjernberg, Stockholm, suppleant för den sistnämnde. Revisor är hypoteksdirektören Karl-Fredrik Lindell, Göteborg. Föreningens medlemsantal, hedersledamöter inberäknade, uppgår till 21.
    Föreningens tryckta förhandlingar kosta kr. 2: 50 per årgång och erhållas efter rekvisition hos föreningens sekreterare.

 

    Juristföreningen i Stockholm har under år 1945 sammanträtt d. 14 mars med föredrag av dåvarande statsrådet Thorwald Bergquist över ämnet »Den svenska flyktingspolitiken», d. 27 april med föredrag av prof. Erik

390 NOTISER.Castrén, benämnt »Asylrätten», och d. 19 okt. med föredrag av attachén vid amerikanska legationen Walter Surrey om »The legal and the political position of the Supreme Court of U. S. A.»
    Vid sammanträdet d. 14 mars omvaldes i styrelsen regeringsrådet Gustaf Eklund, ordf., advokaten G. Silfverstolpe, v. ordf., samt bankombudsmannen Axel Åström, sekr. och skattmästare, ävensom hovrättsassessorn Erik Alexanderson, hovrättsrådet Erik Bergendal, borgmästaren Gunnar Fant, prof. Håkan Nial och hovrättsassessorn Sture Petrén. Medlemmarnas antal uppgår till 329, varav 2 hedersledamöter.