Stockholms rådhusrätts domareförening sammanträdde d. 26 maj 1945, varvid stadgeenliga val förrättades. Till styrelseledamöter utsågos, av föreningsmedlemmarna samfällt borgmästaren Gunnar Fant med magistratssekreteraren Harry Hector som suppleant, av borgmästare, rådmän och magistratssekreteraren rådmännen Erik Wilhelmsson och Erik Tammelin med rådmännen Hilding Stefenson och Gunnar Hedelius såsom suppleanter, av assessorer, registrator och aktuarie assessorerna Henning Bruce och Gustav R:son Lundberg med assessorerna Richard Kettner och Sigurd Lind som suppleanter samt av förste amanuenser och amanuenser v. assessorn Bengt Lännergren och amanuensen Herman Kling med v. assessorn Rolf af Klintberg och amanuensen Ingvar Ågren som suppleanter. Till revisorer valdes rådmannen Curt Nordström och assessorn Gösta Rundgren med assessorerna Sven Nordlund och Gustaf Gyllenhammar som suppleanter.
    D. 15 juni 1945 hade föreningen ett talrikt besökt sammanträde med diskussion av en utav rådmannen Gustaf Bång sammanställd promemoria om processuell övergångsordning vid Stockholms rådhusrätt. Föreningen uttalade sin anslutning till promemorians innehåll. D. 15 dec. 1945 sammanträdde föreningen för överläggning om ev. anslutning av föreningen till Svenska kommunaltjänstemannaförbundet. Inledningsföredrag i frågan hölls av förbundets ordförande, förste aktuarien Filip Anger, varefter diskussion följde.

 

    Jönköpings juridiska förening har under 1945 sammanträtt två gånger. Vid årsmötet d. 27 jan. höll häradshövdingen Ernst Leche föredrag om »Domstolarnas protokollföring inför rättegångsreformen». D. 8 juni talade häradshövdingen Gustaf Lindstedt över ämnet »Det processuella förfarandets anpassning efter principerna i nya RB under övergångstiden». Föreningens styrelse har under året utgjorts av presidenten Gunnar Bendz, ordf., häradshövdingen Michael Ehrenborg, v. ordf., rådmannen Emanuel Edlund, kassaförvaltare, hovrättsassessorn Sven Ekblom, sekr., hovrättsrådet Birger Aurell, landssekreteraren Harald Bergelin och advokaten Hans Sundström, med häradshövdingen Pehr Cederschiöld, hovrättsrådet Ove Lundin och advokaten Olof Wiedel som suppleanter. Antalet medlemmar uppgick vid årsskiftet till 183.

 

    Juristföreningen i Kristianstad hade ordinarie årssammanträde d. 1 dec. 1945, varvid föredrag hölls av häradshövdingen Åke Braunstein om »Inskränkning i rätten att förvärva jordbruksfastighet». Föreningens styrelse utgöres av landshövdingen Alvar Rodhe, ordf., häradshövdingen Carl Söderström, borgmästaren Einar Dörring, häradshövdingen Sture Petersson, advo-

NOTISER. 391katen Agne Wikborn och assessorn Ragnar Grönwall, sekr. Medlemsantalet utgör omkring 35.