Malmö—Lunds juristförening har under 1945 sammanträtt två gånger, nämligen d. 17 mars och d. 5 okt., till vilka sammanträden inbjudits övriga i Skåne verksamma juristsammanslutningar. Vid marssammanträdet höll formannen i Den norske Sakførerforening, høyesterettsadvokat Henning Bødtker, föredrag över ämnet »Erfaringer om den norske rettergangsreform i praksis». Vid sammanträdet i oktober hölls föredrag av åklagaren i målet mot Quisling, høyesterettsadvokat Annæus Schjødt, om »Rettsopgjøret med landssvikerne». Till styrelseledamöter för år 1946 ha utsetts hovrättspresidenten Karl Schlyter, ordf., prof. Ragnar Bergendal, v. ordf., hovrättsrådet Gunnar Nilsson, sekr. och sexmästare, advokaten Carl W. Bergström, kassaförvaltare, t. f. landssekreteraren N. G. Valentin, advokaten Carl Borgström och borgmästaren Alvin Wirgin. Föreningens medlemsantal utgör 217.

 

    Nordvästra Skånes Juristförening hade d. 16 mars 1945 extra sammanträde, vid vilket ordföranden i Den norske Sakførerforening, høyesterettsadvokaten Henning Bødtker, höll föredrag över ämnet »Erfaringer av den norske rettergangsreform i praksis». Ordinarie årssammanträde hölls d. 2 nov. med föredrag av advokaten Hugo Lindberg om »Quislingprocessen och rättsuppgörelserna i Norge och Danmark». Vid sammanträdet omvaldes styrelsen borgmästaren Joël Laurin, Hälsingborg, ordf., borgmästaren August Munck af Rosenschöld, Landskrona, häradshövdingen Gustaf Eriksson, Ängelholm, samt advokaterna Henry Ljunggren och Olof Lundqvist i Hälsingborg, den senare sekr. och skattmästare. Föreningen har 50 medlemmar.

 

    Hallands juristförening har under år 1945 haft tre sammanträden. Vid två av dessa ha föredrag hållits, d. 24 febr. av advokaten Hugo Lindberg över ämnet »En försvarsadvokats nöjen och missnöjen» och d. 12 maj av överdirektören Hardy Göransson över ämnet »Krig och kriminalitet». Till styrelse valdes vid ordinarie årsmöte d. 8 dec. borgmästaren Maths Heuman, ordf., jur. dr Karl Hillgård, v. ordf., häradshövdingen Anton Rundqvist, landssekreteraren Gunnar Wennergren, advokaten Valfrid Granqvist, kassaförvaltare, och landsfogden Erik Vinberg med häradshövdingen John Samuelson och assessorn Åke Svensson, sekr. och klubbmästare, såsom suppleanter. Föreningen har 63 medlemmar.

 

    Göteborgs juristklubb har under år 1945 haft sex sammanträden. Vid dessa har förekommit: d. 23 febr. föredrag av advokaten Hugo Lindberg över ämnet »En försvarsadvokats nöjen och missnöjen», d. 10 april föredrag av statsrådet Thorwald Bergquist över ämnet »Aktuella lagstiftningsfrågor», d. 8 juni kåseri av rådmannen Nils Falck om gamla tider och minnen, d. 6 okt. föredrag av høyesterettsadvokat Annæus Schjødt över ämnet »Kring Quislingmålet», d. 27 nov. behandling av fråga om uttalande till förmån för i Sverige befintliga baltiska flyktingar och d. 5 dec. föredrag av prof. Per Olof Ekelöf över ämnet »Konsten att skriva utslag».
    Till styrelse valdes advokaten Ivar Glimstedt, ordf., rådmannen Gustaf Bergquist, v. ordf., advokaten Sven Colleen, sekr., assessorn Ingvar Vrang, kassaförvaltare, assessorn Sven Lampers, bibliotekarie, och advokaten Nils

392 NOTISER.Jacobson, sexmästare. Antalet medlemmar i klubben uppgick vid årsskiftet till 329.