Värmlands läns juristförening har under år 1945 avhållit ett sammanträde, nämligen årsmöte d. 6 juni, därvid dåv. justitieministern Thorwald Bergquist höll föredrag över ämnet »Aktuella lagstiftningsfrågor». Styrelsen utgöres av borgmästaren Gunnar Lindskog, häradshövdingen Martin Mellbin, polismästaren Gustav Ljungström, advokaten Nils Tyrén och länsnotarien Gunnar Forsberg. Suppleanter äro rådmannen Olof Karell, landsfogden Anders Holmström, advokaterna Olle Jonsson och Bertil Berggren samt tingsnotarien Hilding Åberg. Medlemsantalet utgör 70.

 

    Örebro läns juristförening hade d. 29 nov. 1945 sitt ordinarie årsmöte. Därvid höll hovrättspresidenten Karl Schlyter föredrag över ämnet: »Straffbalk eller skyddsbalk? Kan samhällsskyddet mot brottsligheten undvara straffbegreppet?»
    Föreningens styrelse utgöres av landshövdingen Bror C. Hasselrot, ordf., häradshövdingen Gunnar Ramstedt, v. ordf., landsfogden Henrik Enhörning, sekr., advokaten Arvid Berggren, kassaförvaltare, borgmästarna Gösta Strandell och Gunnar Bretzner samt advokaten Claes Ljung. Föreningen har 75 medlemmar.

 

    Västmanlands juristförening har under 1945 haft tre sammanträden. Vid första sammanträdet d. 9 mars hölls föredrag av statsrådet Gunnar Danielson över ämnet »Förberedelser till processreformen». Vid andra sammanträdet d. 12 okt. höll regeringsrådet C. W. U. Kuylenstierna föredrag över ämnet »Är skatteprocessen rättvis?», och till detta sammanträde hade inbjudits ett antal industri- och taxeringsmän i länet. Vid sista sammanträdet d. 16 nov. inledde biskopen John Cullberg diskussion över ämnet »Rätt och moral», och till sammanträdet hade inbjudits prästerskapet i Västerås stad.
    Styrelsen utgöres av ombudsmannen, jur. kand. Eric Genell, Västerås, ordf., häradshövdingen Otto Karlsson, Sala, v. ordf., advokaten Harry Gombrii, Västerås, sekr., länsassessor Ivan Belinki, Västerås, skattmästare, stadsdirektören Thjelvar Hedberg, Västerås, klubbmästare, rådmannen Folke Höijer, Västerås, och kommunalborgmästaren Daniel Ekelund, Arboga. Föreningens medlemsantal utgör f. n. 65.

 

    Dalarnas juristförening höll årssammanträde d. 9 juni 1945 i Falun, därvid borgmästaren Nils Berlin, Gävle, lämnade en redogörelse för den av Sveriges stadsdomarförening i november 1944 anordnade rättegången med nämnd i rådhusrätt m. m. Styrelsen utgöres av häradshövdingen Fredrik Wilhelm Killander, Falun, ordf., häradshövdingen Ernst Leche, Leksand, v. ordf., länsnotarien Gösta Hanning, Falun, sekr., advokaten Thore Landberg, Falun, skattmästare, samt rådmannen Gunnar Hallert, Falun, klubbmästare. Föreningens medlemsantal uppgår till 45.

 

    Gävleborgs läns juristförening har under 1945 hållit två ordinarie sammanträden, därvid utom föreningsärenden förekommit ett föredrag av häradshövdingen Ragnar Grönhagen över ämnet »Några erfarenheter från rättvisans handhavande» och en diskussion beträffande tillämpningen av det

NOTISER. 393s. k. anpassningscirkuläret (SFS 712/1944) med inledningsanförande av borgmästaren Iwan Wikström, Östersund. Ledamöter i styrelsen äro rådmannen Sven Marin, taxeringsintendenten E. O. Hellman, advokaten Hans Lindberg, advokaten Gunnar Ahlström och rådmannen Sven Ståhl, samtliga i Gävle, med stadsfiskalen Sven Berglund och stadsnotarien Louis Campanello, båda i Gävle, såsom suppleanter. Antalet medlemmar är 49.