Västernorrlands juristklubb har under 1945 hållit två sammanträden. Vid sammanträdet d. 28 april höll taxeringsintendenten Hilding Björne föredrag över ämnet »Något om skattestrafflagen och mål om ansvar för oriktig deklaration». Efter föredraget följde diskussion. Vid sammanträdet d. 3 nov. hölls föredrag av häradshövdingen Gustaf Beling, Örnsköldsvik, över ämnet »Hur möjliggöres bäst talans slutförande vid huvudförhandling?». Efter föredraget följde diskussion.
    Styrelsen utgöres av häradshövdingen H. F. Knagenhielm Karlsson, Härnösand, ordf., taxeringsintendenten Hilding Björne, Härnösand, v. ordf., advokaten Albert Hansson, Härnösand, sekr. och kassör, samt advokaten Gunnar Fogelqvist och hovrättsassessorn Åke von Schultz, båda i Sundsvall, med häradshövdingen Herbert Beckman, Sollefteå, rådmannen Eric Söderlind, Härnösand, och advokaten Ragnar Reimers, Sundsvall, som suppleanter. Revisor är advokaten Rickard Bergengren, Härnösand, med advokaten Anna-Lisa Ahlberg, Härnösand, som suppleant. Föreningens medlemsantal uppgår till 50.

 

    Östersunds juristklubb har under år 1945 haft två ordinarie sammanträden, därvid föredrag hållits av överläkaren med. dr John Agerberg öve rämnet »Några synpunkter på frågan om bedömandet av tillräknelighet och rättskapacitet» samt av borgmästaren Iwan Wikström över ämnet »Erfarenheter vid rådhusrätten i Östersund vid tillämpningen av Kungl. Maj:ts cirkulär nr 712/1944». Styrelsen utgöres av landshövdingen Torsten Löfgren, ordf., borgmästaren Iwan Wikström, v. ordf., advokaten Erik Selander, sekr.,samt advokaten Dieden Cappelen-Smith och häradshövdingen Birger Jacobsson, suppleanter. Klubbmästare är assessorn Åke Jansler. — Klubben har 51 medlemmar.

 

    Övre Norrlands juristförbund höll årsmöte d. 21 juni 1945 i Skellefteå. Vid mötet, som bevistades av ett 50-tal medlemmar från olika delar av förbundets verksamhetsområde, hölls föredrag av hovrättsrådet Nils Beckman över ämnet »Straffrättskommitténs förslag till lagstiftning om brott mot staten och allmänheten», varefter följde diskussion. I anslutning till sammanträdet besågo mötesdeltagarna under sakkunnig ledning Skellefteå stads jubileumsutställning. — Till ordförande i förbundsstyrelsen återvaldes presidenten Holger Elliot. Till övriga ledamöter i styrelsen ha utsetts av Västerbottens juristförening hovrättsrådet Manne Zuhr, häradshövdingen JohanWandén och advokaten Rudolf Ahlgren med landssekreteraren Sven Swedberg, vattenrättsdomaren Folke Löwing och borgmästaren Thomas Lundquist såsom suppleanter samt av Norrbottens juristförening häradshövdingen Yngve Kristensson, landssekreteraren Ragnar Sundberg och häradshövdingen Erik Fristedt med landsfogden Axel Danielson, länsassessorn Gunnar Wik och advokaten Georg Linse såsom suppleanter.