394 NOTISER.    Västerbottens juristförening har under 1945 hållit ordinarie sammanträde d. 9 april, därvid föredrag hölls av lantmätaren Carl Johan Dyfverman över ämnet »Fastighetsbildning i stad och samhällen» samt extra sammanträde d. 8 dec. därvid föredrag hölls av landskamreraren David Wilén över ämnet »Något om beskattningsmyndigheter och taxering». Ett stort antal av föreningens medlemmar har deltagit i Övre Norrlands juristförbunds möte i Skellefteå d. 21 juni.
    Styrelsen utgöres av häradshövdingen Johan Wandén, ordf., t. f. landsfogden Erland Strandmark, v. ordf. och sekr., advokaten Rudolf Ahlgren, skattmästare, borgmästaren Arne Fallenius och länsnotarien Axel Rönquist, samtliga i Umeå. Föreningen har omkring 70 medlemmar,

 

    Norrbottens juristförening avhöll sitt årsmöte i Skellefteå d. 21 juni 1945 i samband med Övre Norrlands juristförbunds årsmöte. Till ordf. valdes häradshövding Yngve Kristensson, Kalix, till v. ordf. kommunalborgmästare Nils Collin, Boden, till sekr. länsbokhållaren Curt Wildeman, Luleå, samt till klubbmästare länsnotarien Inge Fröberg, Luleå. Föreningen har cirka 60 medlemmar.

 

    Per Ivar Emil Delphin avled d. 22 sept. 1945. Född i Vetlanda 1859, avlade han mogenhetsex. i Skara 1882 och hovrättsex. i Lund 1888. Han utnämndes till v. häradshövding 1894. Redan 1885 blev han anställd i tullverket, där han 1907 blev ombudsman och 1910 sekreterare hos generaltullstyrelsen, vilken befattning han lämnade med pension 1926.

 

    Viktor Alexius Rinander avled d. 15 dec. 1945. Han var född 1872, avlade studentex. 1889 samt blev vid Uppsala universitet fil. lic. 1907, jur. kand. 1915 och jur. lic. 1922. 1927 disputerade han i Uppsala för juris doktorsgraden på avhandlingen »Kanonisk rätt och nutida offentlig rätt. Klerus och offentlig tjänst» (jfr SvJT 1927 s. 443 ff).

 

    Pontus Victor Edman avled d. 3 jan. 1946. Född i Stockholm 1876, avlade han mogenhetsex. där 1893 och jur. utr. kand.-ex. i Uppsala 1899. Efter tingstjänstgöring samt tjänstgöring i ecklesiastikdepartementet och hos riksdagen blev han civilassessor i Stockholms rådhusrätt 1913 och rådman där 1922. Från rådmanstjänsten avgick han med pension 1945.

 

    Tage Germund Rudling avled d. 11 jan. 1946. Född i Jönköping 1859, avlade han mogenhetsex. i Linköping 1878 och hovrättsex. i Lund 1882. Efter tingstjänstgöring blev han v. häradshövding 1886 och hade långvariga domarförordnanden under Göta hovrätt. 1900 utnämndes han till häradshövding i Nyköpings domsaga, vilket ämbete han innehade till uppnådd pensionsålder 1929.

 

    August Heinrich Strümpel avled d. 25 jan. 1946. Han var född i Kalmar 1868, där han avlade mogenhetsex. 1888. Efter jur. kand.-ex. i Lund 1891 och tingstjänstgöring blev han anställd i kommunalförvaltningen i Kalmar. Från 1913 till 1941 var han rådman där.