396    Tjänstlediga revisionssekreterare. Följande revisionssekreterare åtnjuta på grund av offentligt uppdrag ledighet från revisionssekreterartjänsten: T. Salén (led. av de blandade domstolarna i Egypten), F. Rudewall (justitieombudsman), G. A. Bouveng (exp.chef i jordbr.dep.), I. Strahl (led. av strafflagberedningen), E. Hagbergh (just.dep.), S. Hammarskiöld (kanslichef i industrikommissionen), G. Walin (statssekr. i just.dep.), Hj. Nordfelt och G. Bogren (jordbr.dep.), L. G. Ohlsson (t. f. chef för rättsavd. i soc.dep.), G. Schirén (jordbr.dep.), A. Bexelius (just.dep.) och G. Thulin (jordbr.dep). Av de 27 ordinarie revisionssekreterarna äro alltså 14 i tjänst, medan 13 inneha andra förordnanden. År 1945 voro motsvarande tal 17 resp. 10.
    Såsom vikarier för tjänstlediga revisionssekreterare och eljest såsom revisionssekreterare tjänstgöra f. n. (april 1946): hovrättsråden H. Moberg och B. Möller (båda Skåne), G. Källblad och C. Svennegård (båda Göta), assessorerna T. Norell och E. Persson (båda Skåne), G. Graffman (Svea), hovrättsrådet G. Eurenius (Göta), assessorerna H. Ramel, C. Bergström, H. Nordholm och T. Frigell (samtliga Skåne) och I. Lilja (Göta), hovrättsrådet A. Nordenstam (Norrland), assessorerna G. Rådström och R. Pihl (båda Svea), Å. Bonge (Göta), Å. Thorell (Svea), G. Ljung (Göta), S. D. Sanne (Svea), A. Lüzell (Skåne), N. Dillén, G. Fredrikson och I. Weidenhaijn (samtliga Svea), G. Rosenqvist (Skåne) samt S. Löwenhielm och G. Hagströmer (båda Svea).

 

    Hovrätternas divisionsindelning. Hovrätternas indelning till tjänstgöring å de särskilda divisionerna var i mars 1946 följande (* betyder SvJT:s ombud för insamlande av rättsfall).

 

Svea hovrätt.

Svea-avdelningen.

    Hovrättsrådet Wikanders div.: hovrättsråden H. Wikander, ordf., B. Thuresson, v. ordf., och B. Unger, assessorerna R. Svensson och J. Prom*.
    Hovrättsrådet Leijons div.: hovrättsråden H. Leijon, ordf., K. Hedström, v. ordf., och N. Grafström, assessorn C. Carlon* och adjungerade ledamoten Å. Martenius.
    Hovrättsrådet Bergendals div.: hovrättsråden P. Poss*, ordf.,1 och S. Afzelius, v. ordf., assessorerna N. Jansson och L. Munck af Rosenschöld samt adjungerade ledamoten E. Ameln (adj. led. E. Conradi tjänstgör under ledamöternas partiella ledigheter för arbete med vattenmål).
    Hovrättsrådet Rosengrens div.: hovrättsråden A. Rosengren, ordf., E. Hörstadius*, v. ordf., och E. Zethelius samt adjungerade ledamöterna S. Schreiber och S. Dennemark.
    Hovrättsrådet Drangels div.: hovrättsråden E. Drangel, ordf., G. Hagendahl, v. ordf., och A. Adelsohn samt assessorn E. Spens* och adjungerade ledamoten K. Sidenbladh.
    Hovrättsrådet Lamms div.: hovrättsråden K. Lamm, ordf., A. Staël von Holstein, v. ordf., och H. Bennich* samt adjungerade ledamöterna J. Victor och R. Adde.

Norrlands-avdelningen.

    Hovrättsrådet Johanssons div.: hovrättsråden A. Johansson, ordf., S. Björklund*, v. ordf., W. Behrman och F. Hägglund, assessorn G. Hagströmer samt adjungerade ledamöterna K. Ericsson och Å. Sahlquist.
    Hovrättsrådet Aastrups div.: hovrättsråden Ph. Aastrup, ordf., B. Scherdin, v. ordf., och T. Boye* samt adjungerade ledamöterna S. Lindquist och R. Nyman.

 

1 Divisionens ordinarie ordförande, hovrättsrådet E. Bergendal, är tjänstledig på grund av sjukdom.

Krigshovrätten.

    Hovrättsråden A. Johansson, ordf., och W. Behrman, krigshovrättsrådet G. Aquilon*, assessorn I. Mankell och adjungerade ledamöterna R. Lundin, G. von Sydow och H. Fr. Ringdén.

Göta hovrätt.

    I div.: hovrättsråden B. Palmgren, ordf., och O. Lundin, v. ordf., assessorerna C. I. Lefwander*, T. Ahlgren och G. Lindskog.
    II div.: hovrättsråden B. Aurell, ordf., E. Ahlgren, v. ordf., och N. Brodén, assessorn Th. Berg* och adjungerade ledamoten B. Höijer.
    III div.: hovrättsråden H. Ljungholm, ordf., E. Ekstedt, v. ordf., och S. Wildte samt assessorerna S. Ekblom* och S. Ruhe.
    IV div.: hovrättsråden J. Herrlin, ordf., J. Olsson, v. ordf., och E. Täcklind, assessorerna Y. Söderlund* och B. Dag.
    Som extra adj. led. tjänstgöra fiskalerna C. Mellander, E. Stangenberg och L. Wetterling.

Hovrätten över Skåne och Blekinge.

    I div.: hovrättsråden G. Nilsson*, ordf.1, A. Herrlin, v. ordf., assessorerna S. Pontén och S. O. Svensson samt adjungerade ledamöterna A. Bruzelius, G. Engström och J. Björling.
    II div.: hovrättsråden H. Backman*, ordf., T. Lundquist, v. ordf., och G. Ekström, assessorerna Y. Linder och I. Bladh samt adjungerade ledamoten O. Petrén.

Hovrätten för Övre Norrland.

    Hovrättsråden M. Zuhr, ordf., och O. Östberg*, assessorn S. Tobieson samt adjungerade ledamöterna S. Ohlsson, J. Utterström (led. f. tjg i underdomstol), P.-A. Hansén och W. Larsson.