Göteborgs rådhusrätt. I slutet av mars 1946 voro vid rådhusrätten fast anställda följande jurister under assessorsgraden, tillhörande domarekarriären (siffrorna efter namnen angiva åren för resp. jur. kand.-examen, anställning vid rådhusrätten såsom extra notarie och första assessorsförordnandet):
    Stadsnotarier, C. G. Ringius (32, 36, 37); P. Arhusiander (33, 37, 41).
    Extra notarier: E. Josefson (33, 37, 41); G. Ericson (34, 40, 41); U. Grapengiesser (34, 40, 41); F. A. Hammar (36, 41, 41); T. Schiller (31, 41, 41); E. Markstad (37, 41, 41); A. Belanner (37, 41, 44); Å. Bäcker (38, 42, 43); G. Elander (38, 43, 43); H. Stenberg (41, 44, 44); S. Nyman (40, 44, 44); G. Ohlson (40, 44, 44); G. Dejenfelt (41, 45, 45); S. F. Åstrand (41, 45, 45); P. O. Holmäng (41, 45, 45).
    Av rådhusrättens jurister var den 1 april 1946 extra notarien F. A. Hammar tjänstledig för tjänstgöring i livsmedelskommissionen.

 

    Malmö rådhusrätt. D. 1 april 1946 voro vid rådhusrätten fast anställda följande jurister under assessorsgraden, tillhörande domarekarriären (siffrorna efter namnen angiva åren för resp. jur. kand.-examen, anställning vidrådhusrätten såsom extra notarie och första assessorsförordnandet):
    Exekutionsnotarie: Gösta Ljungstrand, 30, 35, 35; aktuarie: Per Bergdahl, 31, 36, 36; polisnotarie: Arne Lenander, 32, 38, 38.
    Notarier [de i närmast föregående översikt (SvJT 1944 s. 706) upptagna fem extra notarietjänsterna ha fr. o. m. d. 1 jan. 1944 omändrats till fem ordinarie notarietjänster]: C. O. Jönsson, 34, 38, 38; F. Öhman, 35, 39, 39; Axel Lundquist, 35, 40, 41; Ragnar Svensson, 38, 42, 42; S. E. Sjöström, 39, 43, 43.
    Vid rådhusrätten tjänstgör för närvarande endast en icke ordinarie juristnämligen Otto Bruzelius, tjf notarie, jur. kand. 41, första assessorsförordnande 45.
    Notarien F. Öhman är sedan d. 1 okt. 1945 tjänstledig för utredningsuppdrag inom handelsdepartementet.

 

    Ungdomsfängelsenämnden. K. M:t har 22 mars 1946 förordnat led. av riksdagens II k. f. d. ombudsmannen Johan Albert Hermansson samt led. av riksdagens I k. f. d. direktören Karl Knutsson Wistrand och jur. kand. Maja Silfverstolpe att fortfarande t. o. m. 4 april 1951 vara ledamot resp. suppleanter i nämnden.