Tidskrift för kriminalvård är namnet på en nystartad tidskrift, som i april utkommit med sitt första nummer. Utgivare äro Svenska fångvårdssällskapet och Svenska skyddsförbundet, redaktör och ansvarig utgivare assistenten GUNNAR MARNELL vid Hall. Redaktionskommittén utgöres av byråsekreteraren TORGNY LINDBERG, överläkaren LARS-INGEMAR LUNDSTRÖM, skyddskonsulenten BÖRJE NYBLOM, direktören GUNNAR RUDSTEDT och byråchefen ERIC WIJKMARK. Tidskriften är avsedd att utkomma med 4 häften om året. Prenumerationsavgiften för helt år är 4 kr., för studerande vid universitet och högskolor 2 kr. Prenumeration sker genom insättning av avgiften på postgirokonto nr 29 80 60, Hall, Södertälje.
    Den nya tidskriften är avsedd att utgöra ett forum för information och debatt i frågor av betydelse för det praktiska arbetet inom kriminalvården. Med hänsyn till det omfattande reformarbete inom straffrätten, straffverkställigheten och socialvården som ägt rum under de senaste decennierna måste tillskapandet av ett sådant forum fylla ett stort behov. Samma behov har föranlett bildandet av Kriminalpolitiska sällskapet (se nedan s. 476). Det är nödvändigt att kontakt skapas mellan jurister, rättspsykiatrer, fångvårdsmän och socialarbetare i olika ställningar och funktioner. Detta understrykes i flera av de uppsatser som ingå i tidskriftens första häfte. I en artikel om »Domstolarna och kriminalvården» påvisar presidenten KARL SCHLYTER huru domstolarna genom en lång rad av nya lagar erhållit viktiga uppgifter inom kriminalvården. Han rekommenderar en ökad tillämpning inom olika områden av kriminalvård i frihet. Samma önskemål uttalas av landsfogden GUSTAF PERSSON i en artikel om »Åklagarens ställning till kriminalvården». Förf. erinrar om att åklagaren genom lagen om eftergift av åtal mot vissa underåriga trätt ut ur sin tidigare isolering såsom exekutivorgan för statens straffanspråk och »fått en livande kontakt med kriminalvården i dess modernaste och, såsom är att hoppas, i framtiden mest betydelsefulla form — kriminalvården i frihet». Enligt förf:s mening borde reformen av åklagarväsendet fördjupas och utvidgas till att omfatta medverkan från åklagarnas sida även i den centrala frågan om den brottsliges behandling. Överdirektören HARDY GÖRANSSON tager stadgandet i den nya straffverkställighetslagen att »intagen skall behandlas med aktning för hans människovärde» till utgångspunkt för en varmhjärtad programförklaring för fångvårdens del. Överläkaren FOLKE KINNMARK framlägger några medicinska synpunkter på behandlingen av förvaringsklientelet och direktören GUNNAR RUDSTEDT polemiserar mot namnet säkerhetsanstalt. Denna enligt hans mening germanistiska beteckning har, säger han, kommit att framstå icke blott som missvi-

 

426 LITTERATURNOTISER.sande och reaktionär utan även som ett direkt hinder för de intagnas återförande till ett normalt samhällsliv. Byråsekreteraren TORGNY LINDBERG har bidragit med en tungt vägande uppsats om »Allmänprevention — brottslighet — sjukdom». Uppsatsen innehåller utom annat en kritisk granskning av den s. k. uppsalaskolans uppfattning om allmänpreventionen och om strafflagens och straffets moralbildande uppgift. Förf. finner det planmässiga odlandet av allmänhetens ogillande av brottet i hög grad menligt för eftervården av villkorligt dömda och frigivna. Häftet innehåller även ett diskussionsinlägg av advokaten HUGO LINDBERG i frågan om rättegångsreferatets sociala betydelse, vari bl. a. tages avstånd från tanken på systematisk publicering av namnet på dömda rattfyllerister, och en artikel av direktören BERTIL FORSSELL vid Bona om tvångsuppfostringsinstitutets vara eller icke vara. Häftet avslutas av riksdagsreferat och notiser om angelägenheter av intresse för kriminalvården.
    De antydningar som har lämnats om innehållet i den nya tidskriftens första 40-sidiga häfte torde visa att den utgör en synnerligen läsvärd och fängslande lektyr. SvJT vill gärna uttala förhoppningen att tidskriften kommer att vinna spridning och väcka uppmärksamhet även bland jurister med intresse för kriminalvård.

E. Bz.