Skrifter åt minnet av C. A. REUTERSKIÖLD. Utgivna av Institutet för offentlig och internationell rätt. Sthm 1945. Fritze (i distr.). 377 s. Kr. 50.00.

 

    Statsvetenskapliga studier till Statsvetenskapliga föreningens i Uppsala tjugofemårsdag 19 7/11 44 av medlemmar. Uppsala & Sthm 1944. Almqvist & Wiksell (i distr.). 701 s. Kr. 18.00. — Skrifter utgivna av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala genom AXEL BRUSEWITZ. XX.

 

    Då SvJT hoppas kunna inom kort publicera en recension av vissa partier i dessa verk, må här endast nämnas, att de innehålla åtskilliga artiklar av intresse för tidskriftens läsekrets.
    I festskriften för REUTERSKIÖLD ingå, utom minnesord över den avlidne och en bibliografi över hans omfattande författarskap, artiklar av HILDING EEK, RAFAEL ERICH, ERIK FAHLBECK, MICHAEL HERNMARCK, STIG JÄGERSKIÖLD, A. H. LJUNGBERG, ISRAEL MYRBERG, BERNHARD STAEDLER och HALVAR G. F. SUNDBERG. Den ståtliga volymen, som även till det yttre framträder såsom en värdig hyllningsgärd, är ett vackert bevis på de känslor av uppskattning och tillgivenhet prof. Reuterskiöld ingav dem som stodo honom nära.
    Festskriften till Statsvetenskapliga föreningens i Uppsala jubileum innehåller icke mindre än 24 bidrag av olika författare i ämnen tillhörande föreningens intressesfär. Artiklar i statsrättsliga ämnen ha sålunda skrivits av NILS ANDRÉN, HANS CAVALLI, ERIK FAHLBECK, ELIS HÅSTAD, LEIF KIHLBERG, RAGNAR SIMONSSON och HERBERT TINGSTEN.

I. S.

 

    Prof. Folke Schmidts artikel i SvJT 1944 s. 609 »Asylrätt förflyktingars förmögenhet» har publicerats i den ansedda tidskriften The American Journal of International Law 1945 s. 244.