Lagrådet har nedannämnda dagar 1946 avgivit utlåtande över följande lagförslag.
    Februari 13. Förslag till lag med särskilda bestämmelser om begränsning av vinstutdelning från aktiebolag. Föredragande: t. f. byråchefen i fin.dep. hovrättsrådet Henning Nitelius.
    Februari 26. Förslag till lag om ändrad lydelse av 2 § lagen d. 25 juni 1909 (nr 56 s. 7) ang. nationalparker. Föredragande: t. f. lagbyråchefen Herman Kling.
    Förslag till lag om tvångsinlösen av vanhävdad jordbruksegendom m. m. Föredragande: t. f. lagbyråchefen Kling.

 

NOTISER FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET. 429    Mars 4. Förslag till lag om hypoteksaktiebolag. Föredragande: revisionssekreteraren Erik Hagbergh.
    Förslag till lag om ändrad lydelse av 6 § strafflagen för krigsmakten. Föredragande: hovrättsrådet Hugo Henkow.
    Mars 8. Förslag till lag om tillfällig förlängning av skyddstid för litterära och musikaliska verk. Föredragande: revisionssekreteraren Alfred Bexelius.
    Förslag till lag om radioanläggningar m. m. Föredragande: t. f. förste kanslisekreteraren A. H. Winberg.
    Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 2 § 1—6 mom. och 3 § 1 mom. lagen d. 27 juni 1902 (nr 71), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar. Föredragande: t. f. förste kanslisekreteraren S. E. Forssberg.
    Förslag till lag om tillägg till slutstadgandet i lagen d. 20 okt. 1939 (nr 732) med särskilda bestämmelser ang. tillfällig vattenreglering. Föredragande: hovrättsassessorn Olof Riben.
    Förslag till lag ang. ändring i lagen d. 17 juni 1938 (nr 318) om avbrytande av havandeskap och lag om ändrad lydelse av 14 kap. 26 § strafflagen. Föredragande: hovrättsassessorn Curt Bergström.
    Mars 26. Förslag till lag med särskilda bestämmelser ang. vittne vid vissa rättshandlingar. Föredragande: hovrättsrådet Erik Söderlund.
    Mars 28. Förslag till lag ang. ändring i lagen d. 29 juni 1945 (nr 420) om semester m. m. Föredragande: t. f. chefen för rättsavd. i soc.dep. Lars Gunnar Ohlsson.
    Mars 29. Förslag till lag om införande av nya rättegångsbalken. Föredragande: hovrättsrådet Söderlund.
    April 5. Förslag till lag ang. införande av nya lagen om folkpensionering samt lag om frivillig statlig pensionsförsäkring. Föredragande: t. f. rättsavd.chefen Ohlsson.
    April 10. Förslag till lag om ändring i vissa delar av strafflagen, lag om ändring i vissa delar av lagen d. 4 juni 1913 (nr 68) ang. utlämning av förbrytare, lag ang. upphävande av 25 § lagen d. 15 juni 1935 (nr 343) om ungdomsfängelse, lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 9 april 1937 (nr 119) om verkställighet av bötesstraff, lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 22 juni 1939 (nr 314) om villkorlig dom, lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 22 juni 1939 (nr 315) om särskild förundersökning i brottmål, lag ang. ändring av lagen d. 22 juni 1939 (nr 316) med vissa bestämmelser om mål rörande brott av underårig, lag ang. ändrad lydelse av 6 § lagen d. 18 juni 1937 (nr 461) om förvaring och internering i säkerhetsanstalt samt lag om återgäldande av kostnad för blodundersökning i brottmål. Föredragande: hovrättsassessorn Sven Strömberg.
    April 26. Förslag till lag om övervakning av konkurrensbegränsande företeelser inom näringslivet. Föredragande: t. f. assessorn Frank Öhman.
    Maj 3. Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 6 och 9 §§ lagen d. 17 juni 1916 (nr 235) om försäkring för olycksfall i arbete. Föredragande: t. f. rättsavd.chefen Ohlsson.
    Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 7 och 21 §§ lagen d. 14 juni 1917 (nr 380) om införsel i avlöning, pension eller livränta, lag ang. ändrad lydelse av 20 § konkurslagen samt lag ang. ändrad lydelse av 19 § lagen d. 17 juni 1916 (nr 235) om försäkring för olycksfall i arbete. Föredragande: chefen för rättsavd. i fin.dep. Rolf Dahlgren.
    Maj 6. Förslag till lag ang. ändring i lagen d. 29 juni 1923 (nr 286) om sparbanker samt lag ang. ändrad lydelse av 52 § lagen d. 22 juni 1911 (nr 74) om bankrörelse. Föredragande: t. f. byråchefen Nitelius.
    Maj 9. Förslag till lag om ändring i utlänningslagen d. 15 juni 1945 (nr 315). Föredragande: t. f. lagbyråchefen Erik Hedfeldt.

B. L.