Från riksdagen. Följande kungl. propositioner i lagfrågor ha nedannämnda dagar 1946 behandlats av riksdagen:
    efter utlåtande av första lagutskottet:
    20 mars: nr 52 med förslag till lag ang. upphävande av 20 § femte stycket lagen d. 16 okt. 1914 om tillsyn å fartyg (hand.dep., utl. 12), bifallen;

 

430 NOTISER FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET.    nr 32 med förslag till lag om tillfällig ökning av regeringsrådens antal (just.dep., utl. 14), bifallen;
    nr 75 med förslag till lag med särskilda bestämmelser om begränsning av vinstutdelning från aktiebolag m. m., såvitt prop. hänvisats till lagutskott (fin.dep., utl. 15), bifallen;
    10 april: nr 155 med förslag till förordning med vissa bestämmelser rörande skadeståndsskyldigheten för förare av motorfordon, motorredskap och traktortåg, som tillhöra eller nyttjas av staten (just.dep., utl. 20), bifallen;
    nr 153 med förslag till lag om tillfällig förlängning av skyddstid för litterära och musikaliska verk (just.dep., utl. 21), bifallen;
    nr 152 med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 26 april 1940 med särskilda bestämmelser ang. domstolarna och rättegången vid krig eller krigsfara m. m. (just.dep., utl. 22), bifallen;
    nr 16 med förslag till lag om rätt att i mål och ärenden som tillhöra stats- eller kommunalmyndighets handläggning insända handlingar med posten m. m., såvitt prop. hänvisats till lagutskott ( just.dep., utl. 23), bifallen med vissa ändringar, varjämte riksdagen för sin del antog förslag till lag om ändring i lagen d. 22 juni 1944 om rätt att i mål och ärenden som tillhöra domstols handläggning insända handlingar med posten m. m.
    nr 99 med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 1 nov. 1940 med särskilda bestämmelser ang. patent vid krig eller krigsfara m. m. (just.dep., utl. 24), bifallen;
    nr 100 med förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 13 dec. 1940 om straff för sabotage (just.dep., utl. 25), bifallen;
    nr 191 med förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 16 febr. 1934 om fullgörande i vissa fall av betalningsskyldighet i förhållande till utlandet m. m. (hand.dep., utl. 26), bifallen;
    nr 189 med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 30 dec. 1939 ang. vissa utfästelser rörande införsel och utförsel av varor m. m. (folkhush.dep., utl. 27), bifallen;
    4 maj: nr 98 med förslag till lag ang. utsträckt tillämpning av lagen d. 4 juni 1943 om förlängd giltighetstid för ränte- och utdelningskuponger, m. m. (just.dep., utl. 28), bifallen;
    nr 156 med förslag till lag ang. ändring i lagen d. 17 juni 1938 om avbrytande av havandeskap, m. m. (just.dep., utl. 30), bifallen med vissa ändringar;
    efter utlåtande av andra lagutskottet:
    13 mars: nr 70 med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 30 juni 1942 om avverkningsskyldighet (folkhush.dep., utl. 11), bifallen;
    nr 74 med förslag till lag om fortsatt giltighet av prisregleringslagen d. 30 juni 1942 (fin.dep., utl. 12), bifallen;
    20 mars: nr 36 med förslag till lag ang. ändring av lagen d. 20 dec. 1940 om vissa av landsting eller kommun drivna sjukhus, m. m. (soc.dep., utl. 13), bifallen med vissa ändringar;
    nr 12 med förslag till lag med särskilda bestämmelser om arrende av viss kommunal jord m. m. (jordbr.dep., utl. 14), bifallen med vissa ändringar;
    nr 69 med förslag till lag om fortsatt giltighet av allmänna förfogandelagen d. 22 juni 1939 (folkhush.dep., utl. 15), bifallen;
    27 mars: nr 97 med förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 19 juni 1942 om hyresreglering m. m. samt lag ang. fortsatt giltighet av lagens. d. om kontroll av upplåtelse och överlåtelse av bostadsrätt m. m. (just.dep., utl. 16), bifallen;
    nr 111 med förslag till lag om tvångsinlösen av vanhävdad jordbruksegendom, m. m. (jordbr.dep., utl. 17), bifallen med viss ändring;
    nr 73 med förslag till familjebidragsförordning (försvarsdep., utl. 18), bifallen med vissa ändringar;
    3 april: nr 150 med förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 24 mars 1942 om förbud mot bebvggelse till hinder för försvaret (just.dep.,

NOTISER FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET. 431    10 april: nr 192 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 2 § 1—6 mom. och 3 § 1 mom. lagen d. 27 juni 1902, innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar (hand.dep., utl. 22), bifallen;
    nr 200 med förslag till lag om radioanläggningar m. m. (komm.dep.,utl. 23), bifallen;
    nr 159 med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 22 juni 1945 med särskilda bestämmelser ang. gäldande av ersättning enligt allmänna förfogandelagen m. fl. lagar (fin.dep., utl. 24), bifallen med vissa ändringar;
    nr 154 med förslag till lag om tillägg till slutstadgandet i lagen d. 20 okt. 1939 med särskilda bestämmelser ang. tillfällig vattenreglering (just.dep., utl. 25), bifallen.

E. Bz.