Sak o g samfunn. Utgitt av Chr. Michelsens Institutt for vitenskap og åndsfrihet. Bergen 1945. Griegs forlag (i kommisjon). Nr 1—19.

 

    Under ovanstående samlingsrubrik utges en serie avhandlingar i aktuella samhälleliga spörsmål. Serien förbereddes under kriget genom ett organiserat grupparbete, i vilket en rad av hemmafrontens ledande män deltogo. Man kände nämligen redan under de första åren av kriget ett behov av saklig utredning av spörsmål som skulle uppkomma efter befrielsen. Detta medförde, att Chr. Michelsens Institutt tidigt år 1941 organiserade ett omfattande utredningsarbete på samfundslivets viktigaste områden. I serien framläggas frukterna av detta arbete. För varje avhandling svarar dess författare, men åsikterna ha i många fall dryftats inom en representativ krets av sakkunniga. Serien är ett bevis bland många på det allvar och den kraft, varmed norrmännen gå till sitt återuppbyggnadsarbete.
    En rättslig fråga av stor betydelse behandlas i den första avhandlingen i serien: prof. JOHS. ANDENÆS' »Grunnlov og rettssikkerhet» (97 s., kr. 2.90; jfr samme författares artikel i SvJT 1945 s. 509). Statsrättsliga spörsmål behandlas av prof. FREDE CASTBERG i »Den utövende makt» (nr 5, 72 s. kr. 2.25) och »De bærende ideer i det frie folkestyre» (nr 12, 63 s., kr. 2.00). Nära dessa avhandlingar ligger ARVID BRODERSENS »Den politiske elite» (nr 14, 67 s., kr. 2.50). Delvis historisk är framställningen i byråchefen KRISTIAN HANSSONS »Stat og kirke. Fredstider og kampår i Norge» (nr 2, 150 s., kr. 4.00). Prof. CASTBERG behandlar även folkrättsliga frågor i avhandlingen

 

NORDISK LITTERATUR. 465»Dogmer kontra fredspolitikk» (nr 18, 38 s., kr. 1.75; jfr förf:ns artikel i SvJT 1944 s. 593). Høyesterettsjustitiarius PAAL BERG, som både praktiskt och teoretiskt framträtt såsom arbetsrättslig auktoritet, bidrager med avhandlingen »Retten til arbeid» (nr 3, 22 s., kr. 1.50).
    I serien medverka som synes högt ansedda författare. Serien bjuder genomgående på värdefulla bidrag till belysning av viktiga samhälleliga spörsmål.

I. S.