Rettsoppgjørets kriminalpolitiske og sosiale problemer. Oslo 1946. 
Dybwad. 39 s. — Den norske kriminalistforenings publikasjoner. Nr. 1.

 

    Norska kriminalistföreningen har startat en serie skrifter i straffrättsliga och andra kriminologiska ämnen. Början har gjorts med fyra föredrag som höllos vid föreningens sammanträde d. 12 dec. 1945, alla behandlande räfsten med quislingarna. Prof. JOHS. ANDENÆS anlägger allmänna synpunkter på rettsoppgjøret, ekspedisjonssjef KYHN GLØERSEN behandlar frihetsstraffens verkställighet och arbeidsdirektør SVERRE IVERSEN frågan hur arbete skall beredas landssvikerne. Slutligen redogör rikspolitisjef ANDR. AULIE för hur polisen nödgats, med stöd av särskild bestämmelse, taga s. k. tyskerjenter i förvar för deras egen säkerhets skull. Om räfstens stora omfattning och de allmänna riktlinjer efter vilka den genomföres har prof. Andenæs upplyst SvJT:s läsare i sin artikel 1946 s. 15 (se även ovan s. 444). Liksom av denna artikel får man av artiklarna i kriminalistföreningens skrift ett livligt intryck av norrmännens förmåga att vid genomförandet av sina svåra uppgift förena fasthet med besinning och humanitet.
    Skriftserien uppges i ett förord ha tillkommit efter uppslag av framlidne direktören för botsfengslet i Oslo HARTVIG NISSEN. Början bådar gott för fortsättningen.

I. S.

 

    Professor Henry Ussing, som vid årsskiftet avgick från ett 26-årigt redaktörskap för Ugeskrift for Retsvæsen, h. e. dess litterære Afdeling (se SvJT 1946 s. 224), hedrades av tidskriften i anledning av sin 60-årsdag d. 5 maj genom att tidskriftens nr 18/1946 utformades som en liten festskrift, helt ägnad Ussing. Denne hyllas däri i skilda artiklar och andra bidrag: av presidenten BIRGER EKEBERG för svenska jurister, av akademiekanslern O. HJ. GRANFELT från finsk och av prof. KRISTEN ANDERSEN från norsk sida samt av ett antal landsmän, nämligen højesteretspræsident TH. FRØLUND (för domstolarna), prof. POUL JOHS. JØRGENSEN (för Köpenhamns universitet), højesteretssagfører N. J. GORRISSEN (för advokaterna), prof. KNUD ILLUM, højesteretssagfører KARSTEN MEYER, landsretssagfører ADAM JACOBI och landsretssagfører NIELS ALKIL. Illums artikel »Henry Ussings Forfatterskab» är den längsta (s. 116—126). Den är till större delen en recension av den 1945 utkomna andra uppl. av Aftaler paa Formuerettens Omraade. Artikeln kompletteras av en »Oversigt over Professor Ussings Forfattervirksomhed» av sekretær INGER VOGT (s. 134—150), upptagande, utan anspråk på att vara fullständig, 312 större och mindre opera. SvJT, i vilken Ussing varit en flitig medarbetare, instämmer varmt i hyllningarna.

B. L.

 

30—467004. Svensk Juristtidning 1946.