466 KURT KAIRA.    Juris doktorerna i Finland. Uti 1945 års sista häfte av SvJT har justitierådet S. SKARSTEDT publicerat en uppsats om nu levande svenska juris doktorer vid svenska högskolor. Då det för tidskriftens läsare måhända kan vara av intresse att få del av motsvarande förhållanden i Finland, särskilt med tanke på de avhandlingar, som för erhållande av denna lärda grad blivit där publicerade, har undertecknad sammanställt nedanstående förteckning. Det må framhållas, att graden utdelas endast av juridiska fakulteten vid Helsingfors Universitet, att detta sker efter vunnen licentiatgrad utan solenn promotion samt att i benämningen även i Finland tidigare, såsom av förteckningen framgår, ingick ordet »utriusque». Hedersdoktorat förekommer icke f. n. inom juridiska fakulteten. I de fall, då avhandlingen avfattats på finska, har titeln angivits inom parentes på svenska. På sätt förteckningen utvisar är doktorernas antal 54, av vilka 35 utgivit sin avhandling på finska, 15 på svenska, 3 på franska och 1 på tyska.¹ Någon kvinna har t. v. icke doktorerat, men en sådan säges vara i antågande.
    Doktorerna äro:

 

    1. STÅHLBERG, KAARLO JUHO, f. 1865. F. d. republikens president. J. U. D. 1893. Avh.: Irtolaisuudesta Suomenlain mukaan (Om lösdriveri enligt finsk lag). Helsingfors 1893.
    2. CHARPENTIER, AXEL FREDRIK, f. 1865. F. d. justitiekansler. J. U. D. 1898. Avh.: Om sytning. Helsingfors 1896.
    3. RENVALL, HEIKKI GABRIEL, f. 1872. Försäkringsdirektör, f. d. senator. J. U. D. 1900. Avh.: Fysiokratian vaikutus Ruotsin-Suomen kansantaloudelliseen kirjallisuuteen XVIII vuosisadan loppupuoliskolla (Fysiokratiens inverkan på Sverige-Finlands nationalekonomiska litteratur under senare hälften av det XVIII århundradet). Helsingfors 1899.
    4. ESTLANDER, ERNST HENRIK, f. 1870. E. o. professor emeritus, J. U. D. 1900. Avh.: Bidrag till en undersökning om klander å lösöre enligt äldre svensk rätt. Helsingfors 1900.
    5. PAASIKIVI, JUHO KUSTI, f. 1870. Republikens president. J. U. D. 1901. Avh.: Lainkäytön kehityksestä veronkanto-ja finanssikontrolliasioissa vanhemman ruotsalais-suomalaisen oikeuden mukaan. (Om utvecklingen av lagskipningen i skatteuppbörds- och finanskontrollärenden enligt den äldre svensk-finska rätten). Helsingfors 1901.
    6. TALAS, ONNI EUGEN ALEKSANDER, f. 1877. F. d. senator. J. U. D. 1905. Avh.: Kotipaikkaoikeus Suomen lain mukaan (Hemortsrätt enligt finsk lag). Helsingfors 1905.
    7. EHRNROOTH, LEO REINHOLD, f. 1877. Politieborgmästare, f. d. senator. J. U. D. 1906. Avh.: Arbetsreglementena och deras rättsliga reglering. Helsingfors 1906.
    8. GRANFELT, OTTO HJALMAR, f. 1874. Professor emeritus, akademiekansler. J. U. D. 1906. Avh.: Konkursförvaltaren i vanlig konkurser enligt gällande finsk och svensk rätt. Helsingfors 1906.
    9. HELMINEN, HEIMO, f. 1878. F. d. direktör i Försäkringsrådet. J. U. D. 1910. Avh.: Henkivakuutussopimuksesta (Om livförsäkringsavtalet). Helsingfors 1910.

 

1 Resuméer ingå i avhandlingarna under n:ris 33 på engelska, 35, 44 o. 51 på franska, 38, 40, 42 43, 45, 47, 48 o. 52 på tyska samt 53 på svenska. 

JURIS DOKTORERNA I FINLAND. 467    10. TULENHEIMO, ANTTI AGATHON, f. 1879. Universitetskansler. J. U. D. 1911. Avh.: Luotto rikosoikeudellisena suojelusobjektina (Krediten såsom straffrättsligt skyddsobjekt). Helsingfors 1911.
    11. IDMAN, KARL GUSTAF, f. 1885. Sändebud. J. U. D. 1914. Avh.: Le Traité de Garantie dans le droit international. Helsingfors 1913.
    12. PUHAKKA, YRJÖ VILHELM, f. 1888. Direktör i Affärsarbetsgivareförbundet. J. U. D. 1920. Avh.: Suomalaisvenäläisen valtioyhteyden viimeiset vaiheet ja purkautuminen (Finsk-ryska statsgemenskapens sista skeden och dess upplösning). Sordavala 1919.
    13. HAATAJA, KYÖSTI, f. 1881. Professor i ekonomisk rätt vid Helsingfors Universitet. J. U. D. 1921. Avh.: Vuokran käsite (Begreppet lega). Borgå 1921.
    14. SALMIALA (SUNDSTRÖM), BRUNO ALEKSANDER, f. 1890. Professor i straffrätt vid Helsingfors Universitet. J. U. D. 1924. Avh.: Asianosaiskäsitteestä Suomen siviiliprosessissa (Om partsbegreppet i finsk civilprocessrätt). Helsingfors 1923.
    15. KIVIMÄKI, TOIVO MIKAEL, f. 1886. Professor i civilrätt vid Helsingfors Universitet. J. U. D. 1924. Avh.: Asianajajan siviilioikeudellinen vastuu (Advokatens civilrättsliga ansvar). Helsingfors 1924.
    16. BJÖRKSTEN, SIGURD RAGNAR, f. 1897. F. d. professor. J. U. D. 1925. Avh.: Das Wassergebiet Finnlands in völkerrechtlicher Hinsicht. Helsingfors 1925.
    17. CASELIUS, ANO ILMARI, f. 1893. Professor i civilrätt vid Helsingfors Universitet. J. U. D. 1925. Avh.: Omistajankiinmtyksesta Suomen oikeuden mukaan (Om ägarehypotek enligt finsk rätt). Helsingfors 1924.
    18. ALANEN, AATOS VOLMAR, f. 1894. Professor i romersk rätt, internationell privaträtt och juridisk encyklopedi vid Helsingfors Universitet. J. U. D. 1926. Avh.: Hätävarjelus yksityisen käyttämänä oikeussuojakeinona (Om nödvärn såsom av den enskilde använt rättskyddsmedel). Helsingfors 1925.
    19. KAUPPI, KALLE, f. 1892. Professor i handelsrätt vid Kauppakorkeakoulu (Handelshögskolan). J. U. D. 1927. Avh.: Kaupparekisteristä (Om handelsregistret). Helsingfors 1927.
    20. VON NUMERS, SIGURD RAFAEL, f. 1903. Legationsråd. J. D. 1928. Avh.: Om kampmedel i sjökrig. Helsingfors 1928.
    21. HONKASALO, BRYNOLF, f. 1889. Professor i straffrätt vid Helsingfors Universitet. J. U. D. 1928. Avh.: Vahvistuskanneoikeudesta ja sen edellytyksistä Suomen oikeuden mukaan. I. Aineelliset edellytykset (Rätten till fastställelsetalan och dess förutsättningar enligt finsk rätt. I. De materiella förutsättningarna). Helsingfors 1928.
    22. HEMMER, RAGNAR ERIK, f. 1891. E. o. professor i rättshistoria vid Helsingfors Universitet. J. U. D. 1928. Studier rörande straffutmätningen i medeltida svensk rätt. Helsingfors 1928.
    23. SÖDERHJELM, JOHAN OTTO, f. 1898. Verkst. direktör i Finska Träförädlingsindustriernas Centralförbund. J. U. D. 1928. Avh.: Démilitarisation et neutralisation des Iles d'Aland en 1856 et 1921. Helsingfors 1928.
    24. HIITONEN, KAARLO ENSIO PAULUS, f. 1900. Redaktör. J. D. 1929. Avh.: La Compétence de l'organisation internationale du Travail. Paris 1929.
    25. HAKULINEN, YRJÖ JUHO, f. 1902. Justitieråd. J. D. 1931. Avh.: Perusteettoman edun palautus (Återbärande av orättmätig fördel). Helsingfors 1931.
    26. NOPONEN, VEIKKO KALERVO, f. 1896. Professor i ekonomisk rätt vid Tekniska Högskolan. J. U. D. 1931. Avh.: Oikeudesta ryhtyä liikennettä ja voimansiirtoa tarkoittaviin rakennustoimiin naapurin maalla (Om rätt att vidtaga åtgärder avseende trafik och överföring av kraft på grannens mark). Helsingfors 1931.

468 KURT KAIRA.    27. AF HÄLLSTRÖM, ERIK MIKAEL, f. 1897. Professor i civilrätt vid Helsingfors Universitet. J. D. 1931. Avh.: Om villfarelse såsom divergens mellan vilja och förklaring vid rättshandlingar på förmögenhetsrättens fält. Helsingfors 1931.
    28. KAIRA, KAARLO KUSTAA, f. 1886. Professor i statsrätt vid Helsingfors Universitet. J. U. D. 1932. Avh.: Valtiosopimusten tekemisestä ja voimaansaattamisesta Suomen oikeuden mukaan (Om avslutande och bringande i kraft av statsfördrag enligt finsk rätt). Helsingfors 1932.
    29. ANT'VUORINEN, PAAVO ARMAS, f. 1897. överdirektör i Patent- och registerstyrelsen. J. D. 1933. Avh.: Toiminimi Suomen oikeuden mukaan. I. Toiminimen käsite, muodostaminen ja luovutus sekä subjektiivinen toiminimioikeus (Firma enligt finsk rätt. I. Begreppet firma, dess bildande och överlåtande samt den subjektiva firmarättigheten). Helsingfors 1933.
    30. TIRKKONEN, TAUNO JUHANI UOLEVI, f. 1898. Professor i processrätt vid Helsingfors Universitet. J. D. 1933. Avh.: Oikeusvoimasta (Om rättskraften). Helsingfors 1933.
    31. KEKOMÄKI, PAAVO, f. 1900. Justitieråd. J. D. 1933. Avh.: Ammattimaisen ja tavanomaisen rikoksen käsitteistä (Om begreppen yrkesmässig och vanemässig brottslighet). Helsingfors 1933.
    32. PALME, WALTER ARMAS, f. 1907. Hovrättsassessor. J. D. 1933. Avh.: Om civilprocessens begrepp och avgränsning från den frivilliga rättsvården. Tammerfors 1933.
    33. RANINEN, HUUGO VALTER, f. 1899. Professor i företagsekonomi vid Kauppakorkeakoulu (Handelshögskolan). J. D. 1934. Avh.: Fob-lauseke hankinta- ja kauppasopimuksissa (Fobklausulen vid leverans- och köpeavtal). Helsingfors 1934.
    34. FINNILÄ, FINN ERIK, f. 1904. Hovrättsassessor. J. D. 1935. Avh.: Bidrag till läran om fritt eller allmänt varumärke enligt finsk varumärkesrätt. Helsingfors 1935.
    35. MERIKOSKI, VELI KAARLO, f. 1905. Professor i förvaltningsrätt vid Helsingfors Universitet. J. D. 1935. Avh.: Hallinto-oikeudellinen tutkimus yhdistymisvapaudesta (En förvaltningsrättslig undersökning angående föreningsrätten). Helsingfors 1935.
    36. PALMGREN, Bo GUSTAF, f. 1909. Professor i straff- och processrätt vid Helsingfors Universitet. J. D. 1936. Avh.: Konkursförutsättningarna. Helsingfors 1936.
    37. BECKMAN, RUDOLF KARL, f. 1889. Förvaltningsråd. J. D. 1936. Avh.: Om fartygsbefälhavarens rättsliga ställning. I. Åbo 1936.
    38. KEKKONEN, URHO KALEVA, f. 1900. Direktör vid Finlands Bank. J. D. 1936. Avh.: Kunnallinen vaalioikeus Suomen lain mukaan (Den kommunala rösträtten enligt finsk lag). Helsingfors 1936.
    39. SANDELIN, JOHAN HELMER, f. 1902. Hovrättsassessor. J. D. 1936. Avh.: Bidrag till kännedomen om häradsrättsnämnden enligt gällande rätt i Finland och Sverige. Vasa 1936.
    40. HEIKONEN, ARVO RAFAEL, f. 1892. Universitetsadjunkt. J. D. 1936. Avh.: Perinnönyhteydestä Suomen oikeudessa. I (Arvsgemenskapen i finsk rätt. I). Helsingfors 1936.
    41. PALMGREN, JOHN GUNNAR, f. 1908. Professor i handelsrätt vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. J. D. 1937. Avh.: Om påföljderna av säljarens mora. Helsingfors 1936.
    42. SIPILÄ, KYÖSTI ARVO, f. 1898. Professor i ekonomisk rätt vid Helsingfors Universitet. J. D. 1937. Avh.: Deliktiperusteisen vahingonvastuun teoreettinen rakenne (Den teoretiska konstruktionen av skadeansvar på grund av delikt). Helsingfors 1936.
    43. BRUSIIN, KARL OTTO, f. 1903. J. D. 1938. Avh.: Tuomarin harkinta normin puutteessa (Domarens prövning i avsaknad av norm). Vammala 1938.

JURIS DOKTORERNA I FINLAND. 469    44. CASTRÈN, ERIK JOHANNES SAKARI, f. 1904. Professor i mellanfolklig rätt vid Helsingfors Universitet. J. D. 1938. Avh.: Ilmasota. I (Luftkriget. I). Vammala 1938.

    45. OLLINEN, ILMO, f. 1900. Verkst. direktör i Finlands Hypoteksförening. J. D. 1938. Avh.: Kiinteistön pakkohuutokaupasta. I. (Exekutiv försäljning av fastighet. I). Vammala 1938.
    46. REKOLA, TYYKO AARNE JOHANNES, f. 1893. Förvaltningsråd. J. D. 1938. Avh.: Saamisoikeuden vanhentuminen Suomen lain mukaan. I (Preskription av fordringsrätt enligt finsk lag. I). Vammala 1938.
    47. MELANDER, GUSTAF HENRIK ILMARI, f. 1904. Universitetsadjunkt. J. D. 1940. Avh.: Lapsen huollosta. I. (Om vårdnaden av barn. I). Vammala 1938.

    48. KASTARI, PAAVO KRISTIAN, f. 1907. Docent. J. D. 1940. Avh.: Eduskunnan hajoitus Suomen oikeuden mukaan (Upplösning av riksdag enligt finsk rätt). Vammala 1940.
    49. HELLMAN, IIVAR OSSIAN, f. 1883. Förvaltningsråd, J. D. 1941. Avh.: Määräysoikeus rahtitoimessa Suomen oikeuden mukaan (Om förfoganderätt vid fraktavtal enligt finsk rätt). Helsingfors 1941.
    50. EK, CARL HARRYSON, f. 1909. J. D. 1944. Avh.: Bidrag till läran om utomobligatoriskt skadeståndsansvar vid rättsenlig farlig verksamhet. Helsingfors 1943.
    51. SUONTAUSTA, TAUNO ERLAND, f. 1907. Avdelningschef vid Utrikesministeriet. J. D. 1944. Avh.: Valtion alueellisesta puolueettomuudesta (Om statens territoriella neutralitet). Vammala 1944.
    52. RAUTIALA, MARTTI FREDRIK, f. 1908. J. D. 1945. Avh.: Puolisoiden velkasuhteet avioliittolain mukaan. I. Aviolliton aikana (Makars gäldsförhållanden enligt äktenskapslagen I. Under äktenskapet). Vammala 1945.
    53. VIHMA, VÄINÖ GÉZA, f. 1907. Hovrättsfiskal. J. D. 1945. Avh.: Vakuutuksenottajan tiedonantovelvollisuus vakuutussopimusta tehtäessä vakuutussopimuslain mukaan (Försäkringstagares upplysningsplikt vid ingående av försäkringsavtal enligt lagen om försäkringsavtal). Helsingfors 1945.
    54. TAXELL, LARS ERIK, f. 1913. J. D. 1946. Avh.: Aktiebolagsstyrelsens kompetens att rättshandla. Åbo 1946.
    Avslutad i maj 1946.

Kurt Kaira.