Finlands högsta domstol. Justitierådet Sulo Onni Petäys avled d. 17 mars 1946. Han var född i Tusby 1885, avlade rättsexamen 1906 och erhöll vice häradshövdings titel 1909. Han blev 1913 assessor i Viborgs hovrätt, men beviljades på egen begäran avsked 1917. Därefter tjänstgjorde och avancerade han ånyo i hovrätten, där han 1928 blev hovrättsråd. S. å. utnämndes han till häradshövding i Hollala domsaga. Till justitieråd utnämndes han 1930. Han deltog åren 1933—34 i förhandlingarna om enhetlig nordisk skuldebrevslagstiftning. Senaste höst var han ordförande i den kommission, som tillsatts av regeringen för att verkställa den förberedande undersökningen för väckande av åtal mot de krigsansvariga (se SvJT 1946 s. 76).
    Till innehavare av det lediga justitierådsämbetet utnämndes d. 5 april 1946 äldre ledamoten av lagberedningen, justitierådmannen Niilo Mauri Luukanen.
    Justitierådet Luukanen är född i Helsingfors 1898. Han blev jur.utr.kand. 1921 och vice häradshövding 1925. Han utnämndes 1926 till borgmästare i Idensalmi och 1935 till justitierådman vid rådstuvurätten i Helsingfors. Sedan 1939 har han tillhört lagberedningen.

B. P-n.

 

    Helsingfors universitet. Innehavaren av den svenskspråkiga professuren i offentlig rätt, professor Sigurd Ragnar Björksten har d. 21 febr. 1946 på egen begäran beviljats avsked från sin tjänst. Under vakanstiden skötes professuren av förvaltningsrådet, docenten Rudolf Beckman. Inom ansökningstiden har professuren sökts endast av hovrättsassessorn, docenten Walter Armas Palme, som av juridiska fakulteten beviljats ett års speciminationstid.

B. P-n.

 

    Hovrätternas adjunkter. Den tidpunkt, då hovrättsadjunkt kunnat påräkna utnämning till assessor, har som känt är under det senaste årtiondet undan för undan framskjutits. Till en början berodde detta på att adjunktionsmöjligheterna ej ökades i takt med den starka utvidgningen av personalkadern på fiskalsstadiet, främst sammanhängande med tingssekreterarinstitutionens införande. Efter den 1 juli 1943 tillkom därjämte att antalet assessorer begränsades. Sedan det fastställda antalet assessorsbefattningar fyllts, kom den omständigheten, att avgången inom assessorsgruppen (genom hovrättsrådsutnämningar) var vida mindre än produktionen av adjunkter med ett års adjunktion, att framskapa en ny kategori: fiskaler med över ett års

 

namn

hovrätt

Dag för början (1:A raden);

första fiskalsförordn. (2:a raden)

summa fiskalsförordn. m. m. i hovrätt (1:a raden);

bokuppläggning (2:a raden)

summa tingssekr. och domarvik. i häradsrätt (1:a raden);

summa stadsdomarmeriter (2:a raden)

Summa adjunktion 1 juli 1946andra meritersumma meriter 1 juli 1946

Höijer, bertil,

f. 08 Göta

23/3 36

15/1 37

2— 1—21

0— 5—19

4— 5— 4

0— 3—26

2— 1— 7

 

 

9— 5—17

 

Fellenius, stig, F. 07 Svea

13/7 36

15/2 37

2— 8— 4

0— 5— 3

0— 6—23

0— 2— 4

1— 6—28

 

3—10—15

9— 3—17

 

Mellander, Curt, f. 06 Göta

4/7 36

9/4 37

2— 3—14

0— 7—28

3— 9— 0

0— 3—21

2— 0— 4

 

0— 2—15

 

9— 2—22

 

Nordell, Sven, f. 07 Svea

17/8 36

24/4 37

1— 7—11

0— 5— 3

4— 4— 7

1— 3—15

 

1— 4—26

 

9— 1— 2

 

Ericsson, Kjell, f. 09 svea

31/8 36

29/4 37

1— 2—11

0— 4—14

3— 5— 9

0— 2—12

2—11—23

 

0— 8—29

8—11— 8

 

sidenbladh, karl, f.10 Svea

14/9 36

29/4 37

1—10—10

0— 2— 0

2—10—16

2—10—16

 

1— 4—28

 

9— 2—10

 

Stangenberg, Eric, f.10 göta

3/11 36

25/6 37

2— 8 —7

0— 3— 3

3— 9— 5

0— 8— 3

1— 6—27

 

0— 0—21

 

9— 0— 6

 

lindquist, sten f. 07 svea

1/12 36

16/6 37

3— 6— 7

0— 5— 6

1— 0— 6

1— 2—20

2— 8—11

 

 

8—10—20

 

schreiber, sten, f.09 svea

29/12 36

3/7 37

2—10—29

0— 6— 9

0— 1— 0

2— 3—17

2— 2— 5

 

0— 6—22

 

8— 6—22

 

wetterling, lennart, f. 10

göta

9/2 37

14/12 37

2—10—24

0— 5— 0

3—10 13

0— 3—12

1— 0—28

 

 

8— 6—17

 

lundin, runo, f. 10 svea

3/5 37

17/12 37

2— 3—12

0— 6— 9

3— 2—27

2— 2— 0

 

 

8— 2— 9

 

nordström, torkel, f. 10 svea

10/8 37

22/2 38

2— 2— 0

1—10— 4

1— 5—18

 

2—11— 4

 

8— 4—26

 

ameln, erik, f. 10 svea

6/3 37

25/2 38

1—10—13

1— 1— 9

3— 0— 9

2— 1—10

 

0— 1— 0

 

8— 2—11 

 

martenius, åke, f. 09 svea

13/9 37

11/4 38

1— 0— 6

2— 7— 1

1— 0—19

1— 7—20

 

1—11— 0

 

8— 2—16

 

victor, jerker, f. 10 svea

11/10 37

4/5 38

1— 6— 4

0— 3— 2

2— 8—15

0— 4—28

1— 8—28

 

1—  6—12

 

8— 1—29

 

dennemark, sigurd, f. 11 svea

16/12 37

9/6 38

1— 7—19

2— 7—3

0— 3— 6

 

1— 3— 2

 

2— 3— 4

 

 

8— 0— 4

ringdén, hans-fredrik, f. 09 svea

13/12 37

25/10 38

1— 7—21

0— 4—19

3— 2—18

0— 1—20

1— 6— 8

 

0— 4—10

 

7— 3—6 

 

sahlquist, åke, f. 08 svea

19/9 38

10/6 39

1— 9— 5

3— 5—12

0— 6—24

1— 3—28

 

 

7— 1— 9

 

ohlsson, sten, f. 11 ö. norrl.

2/1 39

16/9 39

0— 8—13

0— 6—27

3— 2— 41

1—11—17

 

 

6— 5— 1

 

utterström, jerker, f. 08 (börjat svea nu ö. norrl.)

26/9 38

11/6 39

1— 5—25

0— 1— 2

3— 7—22

0— 1— 6

1— 7—12

 

 

6—11— 7

 

Bruzelius, anders, f. 11 Skåne

14/1 38

5/8 38

2— 3—20

2— 7— 0

0— 0—14

1— 2— 5

 

 

6— 1— 9

 

 

474 FRÅN YNGRE JURISTERS ARBETSFÄLT.adjunktion, vilka ej kunnat erhålla assessorsutnämning i brist på lediga assessorsbefattningar. Som tidigare påpekats (jfr SvJT 1946 s. 156 f.) kom detta att drabba de skilda hovrätterna mycket olika. Anledningen härtill var att söka i ojämn rekrytering och skillnad i adjunktionsmöjligheterna. Eftersom i domsagorna under Skånska hovrätten från början inrättades proportionsvis flera tingssekreterartjänster än i domsagorna under övriga hovrätter, kom tingssekreterarinstitutionens införande att föranleda en abnormtstor fiskalsrekrytering inom nämnda hovrätt. Detta ledde givetvis snart till en stockning i avancemanget till adjunktion. Antalet äldre fiskaler utan adjunktion blev stort och tingssekreterarförordnandena utsträcktes över mycket långa tider. När dessa gamla fiskaler uppnått minimikvantum adjunktion för assessorsutnämning, ha de med den tillämpade principen att låta de sammanlagda meriterna vara avgörande för den inbördes turberäkningen kommit att erhålla assessorsutnämning före kamrater i övriga hovrätter med längre adjunktion. Dessa äldre assessorsaspiranter äro nu alla befordrade. SvJT har, för att visa det nuvarande läget, från hovrätterna införskaffat uppgifter rörande de fiskaler som beräknas den 1 juli i år ha samlat minst ett års adjunktion och därjämte inneha minst ett års fiskalstjänstgöring och ett års tjänstgöring som tingssekreterare (och alltså med hänsyn till formella meriter kunna ifrågakomma till assessorsförordnande). Uppgifterna ha sammanställts i omstående tabell. Fiskalerna ha där ordnats efter sin befordringstur inom varje hovrätt resp., de olika hovrätterna emellan, efter meritsumman.1
    Av de 21 fiskalerna tillhöra som synes de 18 första Svea och Göta (14 resp. 4). Först på de tre sista rummen komma 2 från Övre Norrland och en från Skånska. Överstatföringen av vissa ordinarie tjänster från 1 juli (SvJT 1946 s. 155 f.) och ökningen från samma dag av antalet assessorer kommer att för de flesta av de i tabellen upptagna medföra assessorsutnämning. Fortfarande kommer det emellertid att finnas några fiskaler med över ett års adjunktion vilka hindras från att erhålla assessorsutnämning därför att lediga assessorstjänster ej stå till buds. Och antalet av dem kan beräknas komma att ökas under det budgetår som börjar 1 juli 1946.

B. L.