Kriminologiska institutet. Vid sammanträde i Stockholm d. 15 maj 1946 grundades ett kriminologiskt institut med uppgift att bedriva och främja kriminologisk forskning samt sprida kännedom om dennas resultat.
    Medlemmar av institutet äro ett trettiotal för kriminologi intresserade jurister, läkare m. fl. Institutets styrelse utgöres av generaldirektör J. Axel Höjer, ordf., prof. Olof Kinberg, v. ordf., prof. Ivar Agge, skyddshemsinspektören Torsten Eriksson, med. lic. Gunnar Inghe, prof. Åke Petzäll, presidenten Karl Schlyter, prof. Torgny Segerstedt och ledamoten i strafflagberedningen Ivar Strahl, sekr. och kassaförvaltare. Prof. Kinberg och dr Inghe äro föreståndare resp. biträdande föreståndare för institutet.

 

    Tore Alméns minnesfond. Styrelsen för denna fond höll sitt ordinarie årssammanträde torsdagen den 14 mars 1946. Av därvid föreliggande revisionsberättelse inhämtas, att fondens tillgångar, som vid 1944 års slut uppgingo till 144,188:56 kr. (se SvJT 1945 s. 743), vid utgången av 1945 stigit till 145,045: 76 kr.
    Av detta belopp redovisas

på obligationers konto                                 kr.  79,900: —

på utlämnade låns konto                             »    60,000: —

på checkräknings konto                               »        5,145: 76

Summa  kr. 145,045: 76.

    Sedan senaste redovisning har obligationsinnehavet icke förändrats i annan mån än att 15,000 kr. Svenska Statens 4 % obl. 1940 utbytts mot samma belopp Svenska Statens 3 % obl. 1945. Från fonden ha under 1945 lämnats anslag till olika ändamål med sammanlagt 4,000 kr. Revisionen av 1945 års förvaltning gav ej anledning till anmärkning.

S. J. S.