478 NOTISER.    Harry Axelson Iohnsons fond för rättsvetenskaplig forskning. Fondens tillgångar uppgingo vid slutet av 1945 till 37,436 kr. 81 öre. Härav voro 20,800 kr. placerade i statsobligationer och 7,533 kr. i aktier samt innestodo 9,103 kr. hos bank. Nettoavkastningen under året utgjorde 1,114 kr. 62 öre. Från fonden beviljades under 1945 anslag med 2,500 kr. till SvJT såsom bidrag till täckande av kostnaden för det då utgivna häfte, som tillägnades danska och norska jurister.

H. af T.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har
    5 april 1946 förordnat en var av förste amanuenserna i justitiedepartementet Bertil Crona och Sven Leffler att tillsvidare uppehålla andre kanslisekreterarbefattning i departementet;
    3 maj 1946 tillsatt en särskild nämnd för att biträda med bedömning av uppkommande frågor rörande tjänstemän, som befaras brista i lojalitet mot samhället, samt till ordf. i nämnden utsett ordf. i arbetsdomstolen f. d. justitierådet Arthur Lindhagen och till ledamöter prof. Hans W:son Ahlmann, ledamöterna av riksdagens första kammare prof. Georg Andrén och redaktören Ture Nerman samt prof. Torgny Segerstedt;
    24 maj 1946 förordnat assessorn i Göta hovrätt Sven Ekblom att t. v. biträda inom departementet med vissa utredningsuppdrag.

 

    Socialdepartementet. Statsrådet Mossberg har 8 mars 1946 tillkallat generaldirektören Thorvald Bergquist att jämte andra personer såsom sakkunniga inom departementet verkställa utredning rörande ett centralt organ inom statsförvaltningen för handhavande av arbetsmarknadsfrågor.
    Statsrådet Mossberg har vidare med stöd av K. M:ts bemyndigande 22 mars 1946 tillkallat nio sakkunniga, däribland ledamoten av riksdagens andra kammare Erik Fast, ordf., prof. Nils Herlitz och landssekreteraren Olof Åkesson, att verkställa översyn av den kommunala lagstiftningen i vad gäller bestämmelserna om kvalificerad majoritet för vissa beslut, gränsdragningen för den kommunala beslutanderätten, ersättning till kommunala förtroendemän samt frågan huruvida de av magistratens funktioner som avses i lagen om kommunalstyrelse i stad kunna upphöra eller överflyttas å andra organ m. m. Till sekreterare åt de sakkunniga har utsetts assessorn i Göta hovrätt Sven Ekblom.

 

    Ecklesiastikdepartementet. Statsrådet Quensel har med stöd av K. M:ts bemyndigande 12 april 1946 tillkallat sex sakkunniga, däribland f. d. generaldirektören Lennart Berglöf, häradshövdingen Nils Edling, prof. Åke Holmbäck och kammarrådet Harald Skoglund, att verkställa utredning rörande ordnande av de äldre domkyrkornas ekonomi och förvaltning.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    29 mars 1946 förordnat assessorn i Svea hovrätt Gösta Hagströmer att fr. o. m. 3 april 1946 tjänstgöra såsom revisionssekreterare;
    17 maj 1946 utnämnt hovrättsråden i Göta hovrätt Gösta Källblad och Carl Svennegård, assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Trued Norell och assessorn i Svea hovrätt Erik Alexanderson att vara revisionssekreterare, Källblad fr. o. m. 1 juni och övriga fr. o. m. 1 juli 1946, därvid K. M:t förklarat Alexandersons utnämning icke skola rubba hans förordnande som byråchef i socialstyrelsen.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    26 april 1946 beviljat presidenten i hovrätten över Skåne och Blekinge Karl Schlyter begärt avsked fr. o. m. 1 okt. 1946 med betygande av Sitt synnerliga

 

PERSONALNOTISER. 479välbehag över hans under en lång följd av år i olika befattningar ådagalagda skicklighet samt städse visade trohet och nit;
    s. d. utnämnt militieombudsmannen Ivar Wieslander att fr. o. m. 1 okt. 1946 vara president i nämnda hovrätt;
    3 maj 1946 utnämnt revisionssekreteraren Nils Falk att fr. o. m. 1 juni 1946 vara hovrättsråd i Svea hovrätt;
    s. d. förordnat hovrättsråden Hugo Wikander, Arvid Johansson, Philipp Aastrup, Hugo Leijon, Erik Bergendal, Albin Rosengren, Eskil Drangel och Kurt Lamm att fr. o. m. 1 juli 1946 t. o. m. 30 juni 1947 (Wikander t. o. m. 30 nov. 1946) fortfarande vara ordf. å division i Svea hovrätt (Johansson tillika i krigshovrätten) samt hovrättsråden frih. Arvid Staël von Holstein, Paul Poss, Bengt Scherdin, Klas Hedström, Gunnar Hagendahl, Ejnar Hörstadius, Bertil Thuresson och Sven Afzelius att fortfarande fr. o. m. 1 juli 1946 t. o. m. 30 juni 1947 vara vice ordf. å division i samma hovrätt;
    24 maj 1946 förordnat hovrättsråden i hovrätten över Skåne och Blekinge Carl Werner, Hugo Backman, Gunnar Nilsson och Tage Lundquist att fortfarande under tiden 1 juli 1946 t. o. m. 30 juni 1947 vara, Werner och Backman ordf. samt Nilsson och Lundquist vice ordf. å division.