Häradsrätterna. K. M:t har
    3 maj 1946 förordnat tingsdomaren i Östbo och Västbo domsaga Gösta Bergström att fortfarande t. o. m. 30 sept. 1947 vara tingsdomare i samma domsaga;
    s. d. förordnat om införande av kronologiskt aktsystem i Östersysslets domsaga fr. o. m. 1 juni 1946;
    24 maj 1946 beviljat häradshövdingen i Älvdals och Nyeds domsaga Torsten Nilsson begärt avsked fr. o. m. 6 juni 1946.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    5 april 1946 till civilrådman vid rådhusrätten i Halmstad utnämnt assessorn vid samma rådhusrätt Åke Svensson;
    12 april 1946 förordnat att staden Strängnäs skall fr. o. m. 1 jan. 1947 i judiciellt avseende förenas med Åkers och Selebo tingslag av Livgedingets domsaga;
    24 maj 1946 beviljat borgmästaren i Södertälje Jakob Pettersson begärt avsked fr. o. m. 1 juli 1946.

 

    Krigsrätterna. K. M:t har 3. maj 1946 förordnat rådmannen i Enköping Folke Björck att t. o. m. år 1947 vara vice krigsdomare i regementskrigsrätten vid Göta pansarlivgarde.

 

    Polismästarna. K. M:t har 15 mars 1946 beviljat polismästaren i Malmö Yngve Schaar begärt avsked fr. o. m. 1 maj 1946.

 

    Det rättspsykiatriska undersökningsväsendet. Enligt den nya lydelse av 43 § sinnessjuklagen, vilken fastställts genom lag d. 22 juni 1945, skall sinnesundersökning av dem som befinna sig på fri fot verkställas av läkare som för dylikt ändamål är anställd vid statligt sinnessjukhus. Från och med årsskiftet 1945—46 ha därför rättspsykiatriska undersökningsstationer inrättats vid vissa sinnessjukhus. Medicinalstyrelsen har fastställt följande grunder för undersökningarnas fördelning mellan dessa sinnessjukhus (SFS 1945:773).
    Stockholm: Psykiatriska sjukhuset, Stockholm.
    Stockholms och Uppsala län: Ulleråkers sjukhus, Uppsala.
    Södermanlands län: Jönåkers, Rönö, Hölebo, Daga, Villåttinge och Oppunda härad samt Nyköping och Trosa: Psykiatriska sjukhuset, Stockholm. Övrig del av länet: Ulleråkers sjukhus, Uppsala.
    Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län: Ryhovs sjukhus, Jönköping.
    Gotlands län: överläkaren vid S:t Olofs sjukhus, Visby.

 

480 PERSONALNOTISER.    Blekinge län: Östra och Medelstads härad samt Karlskrona: Ryhovs sjukhus, Jönköping. Övrig del av länet: S:t Lars sjukhus, Lund.
    Kristianstads och Malmöhus län: S:t Lars sjukhus, Lund.
    Hallands län: Höks och Tönnersjö härad, Laholm och Halmstad: S:t Lars sjukhus, Lund. Övrig del av länet: S:t Jörgens sjukhus, Lillhagen.
    Göteborgs och Bohus samt Älvsborgs län: S:t Jörgens sjukhus, Lillhagen,
    Skaraborgs län: Ryhovs sjukhus, Jönköping.
    Värmlands län: Mariebergs sjukhus, Kristinehamn.
    Örebro län: Örebro, Glanshammars, Askers, Sköllersta, Hardemo, Edsbergs, Fellingsbro, Lindes och Ramsbergs härad samt Örebro, Nora och Lindesberg: Ulleråkers sjukhus, Uppsala. Övrig del av länet: Mariebergs sjukhus, Kristinehamn.
    Västmanlands län: Ulleråkers sjukhus, Uppsala.
    Kopparbergs län: Folkare härad och Hedemora tingslag: Ulleråkers sjukhus, Uppsala. Övrig del av länet: Mariebergs sjukhus, Kristinehamn.
    Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län: Sidsjöns sjukhus, Sundsvall.
    Västerbottens och Norrbottens län: Umedalens sjukhus, Umedalen.
    Till innehavare, i nedan angivna fall under vakans, av läkartjänsterna vid undersökningsstationerna, vilka samtliga äro extra ordinarie, ha förordnats:
    vid Psykiatriska sjukhuset i Stockholm till överläkare med. lic. Helge Knöös (under vakans), till förste läkare med. lic. Regina Bernhoff (under vakans) och Roland Bejke samt till andre läkare med. lic. Kristian Hermanrud och med. lic. Arne Bursell,
    vid Ulleråkers sjukhus till överläkare med. lic. Eva Lagerwall och till förste läkare med. lic. Elsa Skantze,
    vid Ryhovs sjukhus till överläkare med. lic. Gunnar Adell (under vakans) och till förste läkare med. lic. Martin Tjellström (under vakans),
    vid S:t Lars sjukhus till överläkare med. dr Bo Gerle och till förste läkare med. lic. Karl Erik Uddenberg,
    vid S:t Jörgens sjukhus till överläkare med. lic. Carl-Gustaf Berglin och till förste läkare med. lic. Arne Dunge (under vakans),
    vid Mariebergs sjukhus till överläkare med. lic. Gustaf Andrén,
    vid Sidsjöns sjukhus till överläkare med. lic. Nils Ohlsson (under vakans) och
    vid Umedalens sjukhus till överläkare med. lic. Rudolf Lindqvist.
    Överläkare vid S:t Olofs sjukhus är med. lic. Viktor Vikgren.
    Sinnesundersökning av häktad skall enligt 42 § sinnessjuklagen verkställas å sinnessjukavdelning vid fångvården av där anställd läkare.
    Sinnessjukavdelningar vid fångvården finnas vid
    Centralfängelset å Långholmen: överläkare doc. Gösta Rylander (tjl., t. f. med. lic. Lars-Ingemar Lundström, se nedan vid Jönköping), förste läkare med. lic. Axel Wersén och med. lic. Gunnar Wretblad, andre läkare med. lic. Birgit Lindgren,
    Centralfängelset i Malmö: överläkare doc. Torsten Sondén, förste läkare med. lic. Hasse Hanson, andre läkare med. lic. Margareta Grauers,
    Centralfängelset i Härnösand: överläkare med. lic. Johan Nyström (under vakans),
    Kronohäktet i Jönköping: överläkare med. lic. Lars-Ingemar Lundström (se ovan vid Långholmen, t. f. med. lic. Olof Ögren), förste läkare vakant,
    Kronohäktet i Västervik: överläkare med. lic. Arvid Werner, förste läkare vakant,
    Sinnessjukavdelningen å Håga, Södertälje: överläkare med. lic. Folke Kinnmark, förste läkare med. lic. Olof Ahlborg.
    Tjänsterna äro extra ordinarie.
    Vid Centralfängelset i Växjö är såsom sinnessjukläkare mot arvode för varje fall anställd med. lic. Fredrik Weström.

I. S.