ROLF DAHLGREN, ALARIK WIGERT, EINAR SIVERT & STURE JARNERUP. Skatt vid källan. Sthm 1946. Norstedt. 252 s. Kr. 3.75.

 

    Lagstiftningen om skatt vid källan träder i huvudsak i kraft vid 1947 års ingång. Menige man — och därmed torde i detta sammanhang böra förstås alla som inte i tjänsten eller av annan särskild anledning haft att taga befattning med denna skattelagstiftningsfråga — har säkerligen mycket dimmiga begrepp om vad källskatten innebär. Det kan med visshet förutsägas att icke-juristen inte kan komma till mycket större klarhet genom författningsstudier; därför är det tacknämligt att lättförståeliga kommentarer och översikter utges. Den ovan anmärkta framställningen är i hög grad auktoritativ; om man inte är nöjd med den säkerhet författarnas namn utgöra, kan man åberopa även finansministerns i ett lätt vitsigt förord givna indossament. Det berömvärt låga priset tyder på att förlaget — sannolikt med rätta — räknat med en god avsättning.

B. L.

 

K. G. A. SANDSTRÖM. Källskatten enligt nya uppbördsförordningen. Sthm 1946. B. Wahlströms bokförlag. 48 s. Kr. 1.00.

 

    Denna korta kommentar av skattedirektören SANDSTRÖM till stadgandena om källskatten har en annan karaktär än den närmast förut notifierade. Dess begränsning framgår av det mindre omfånget — skillnaden är dock inte så stor som sidnumreringen utvisar, eftersom ingen författningstext avtryckts — samt av underrubriken: vad löntagare och arbetsgivare skola iakttaga enligt den nya uppbördsförordningen. Register saknas men ersättes av en tämligen utförlig innehållsförteckning.

B. L.

 

    Nya böcker.

ALMQUIST, JAN ERIC. Svensk juridisk litteraturhistoria. Sthm 1946. Norstedt. 280 s. Kr. 15.00.
KARLGREN, HJALMAR. Kortfattad lärobok i internationell privaträtt. Lund 1945. Gleerup. 145 s. Kr. 7.50.
NIAL, HÅKAN. Aktiebolagsrätt. Föreläsningar över 1944 års aktiebolagslag. Sthm 1946. Norstedt. 328 s. Kr. 15.00.
NIAL Banksekretessen. En rättslig undersökning. Sthm 1946. 38 s. Kr. 2.50. — Skrifter, utgivna av Svenska bankföreningen. 78.
NILSSON-STJERNQUIST, PER. Om handräckningsutslag. Akad. avh. Lund 1946. Gleerup. 224. s. Kr. 8.50.
SANDSTRÖM, K. G. A. Om beskattning av inkomst av tjänst samt av tillfällig förvärvsverksamhet enligt svensk rätt. Sthm 1945. Norstedt. 756 s. Inb. kr. 35.00.
SKARSTEDT, S., EKBERG, SEVE, & ANDERBERG, EINAR. Arrendelagstiftningen av år 1943. Kommentar. Sthm 1945. Norstedt. 481 s. Inb. kr. 14.00.
UNDÉN, ÖSTEN. Svensk sakrätt. I. Lös egendom. Andra genomsedda uppl. Lund  1946. Gleerup. 389 s. Kr. 14.50.

I. S.