SVENSKA

KOMMITTÉBETÄNKANDEN 

1944—1945.

 

A. SPECIELL PRIVATRÄTT.

Betänkande med utredning och förslag angående rätten till vissa uppfinningar m. m. Marcus. 83 s. H. 1944:27 (se SvJT 1944 s. 910).
Betänkande med förslag till lag om skyldighet för innehavare av järnväg eller spårväg att hålla stängsel. Norstedt. 76 s. Ju. 1944: 35 (se SvJT 1944 s. 912).
Betänkande med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 18 juni 1926 om delning av jord å landet samt lag om sammanläggning av fastigheter å landet, m. m. Norstedt. 294 s. Ju. 1944: 46 (se SvJT 1945 s. 76).

 

B. STRAFFRÄTT.

Strafflagberedningens betänkande angående verkställigheten av frihetsstraff m. m. Marcus. 388 s. Ju. 1944 50 (se SvJT 1945 s. 70).
Straffrättskommitténs betänkande med förslag till lagstiftning om brott mot staten och allmänheten. Norstedt. 467 s. Ju. 1944: 69 (se SvJT 1945 s. 185).
Straffrättskommitténs betänkande med förslag till ändringar av strafflagen för krigsmakten i vad den berör brott mot staten och allmänheten. Norstedt. 85 s. Ju. 1945: 28 (se SvJT 1945 s. 709).
Straffrättskommitténs betänkande med förslag till ändrad lagstiftning om ämbetsbrott av präst. Norstedt. 26 s. Ju. 1945: 29 (se SvJT 1945 s. 707).

 

C. PROCESSRÄTT.

Processlagberedningens förslag till lag om införande av nya rättegångsbalken m. m.
1. Lagtext. Norstedt. VII, 191 s. Ju. 1944: 9.
2. Motiv m. m. Norstedt. 500 s. Ju. 1944: 10 (Se SvJT 1944 s. 438).

 

D. FÖRVALTNINGSRÄTT.

1. Allmän statsförvaltning.

Betänkande med förslag angående revision av riksdagens arbetsformer. Norstedt. 114 s. Ju. 1944: 8.
Betänkande med förslag rörande revision av lagstiftningen om kvinnas behörighet att innehava statstjänst och annat allmänt uppdrag. Norstedt. 65 s. Ju. 1944: 24 (se SvJT 1944 s. 908).
Folkbokföringskommitténs betänkande med förslag till omorganisation av folkbokföringen. Marcus. IV, 413 s. Fi. 1944: 52 (se SvJT 1945 s. 189).
1941 års lärarlönesakkunniga. Betänkande med förslag till reglering av anställnings- och avlöningsförhållandena för folkskolans överlärare m. m. Marcus. 86 s. Fi. 1944: 64.
Betänkande angående dyrortsgrupperingen. Hæggström. 400 s. Fi. 1945:32.
Betänkande med förslag angående kommissionärsväsendet vid statens förvaltningsmyndigheter m. m. V. Petterson. 160 s. S. 1945: 34 (se SvJT 1946 s. 65).
Betänkande angående underlättande av deltagandet i allmänna val. Norstedt. 59 s. Ju. 1945: 64.

 

2. Ecklesiastik förvaltning.

Betänkande med förslag till nyorganisation av kyrkomusikerbefattningarna m. m. Del 1. Hæggström. 210 s. E. 1945: 16.
Betänkande med förslag angående reglering av den territoriella församlingsindelningen i Göteborg. Elander, Göteborg. 107 s. 2 kartor. E. 1945: 52.

 

3. Undervisningsväsen och yrkesutbildning.

1940 års skolutredningsbetänkanden och utredningar.
1. Skolan i samhällets tjänst. Frågeställningar och problemläge. Idun. 138 s. E. 1944: 20.

Föregående sammanställningar se SvJT 1927 s. 211 (1922—1926), 1929 s. 164 (1927—1928), 1931 s. 155 (1929—1930), 1933 s. 560 (1931— 1932), 1935 s. 285 (1933—1934), 1937 s. 497 (1935—1936), 1939 s. 567 (1937—1938), 1942 s. 249 (1939—1941) samt 1944 s. 432 (1942—1943). 

SVENSKA KOMMITTÉBETÄNKANDEN 1944—1945. 5052. Sambandet mellan folkskola och högre skola. Idun. (2), 354 s. E. 1944: 21.
3. Utredning och förslag angående vidgade möjligheter till högre undervisning för landsbygdens ungdom. Idun. 104 s. E. 1944: 22.
4. Skolpliktstidens skolformer. 1. Allmän organisationsplan. Idun. 184 s. E. 1945: 60.
Skolpliktstidens skolformer. 3. Realskolan. Teoretisk linje. Idun. 428 s. E. 1945: 61.
5. Skolans betygssättning. Idun. 89 s. E. 1945: 45.
Bilaga 3. Förhandlingarna vid sammanträde den 15—den 17 juni 1943 med 1940 års skolutrednings rådgivande nämnd. Idun. (2) 148 s. E. 1944: 23.
Bilaga 4. Lärjungurvalet till studielinjer med den nuvarande realskolans mål. Av E. Dahr. Idun. 123 s. E. 1945: 44.
Bilaga 5. Skolungdomens vägledning till utbildning och yrke. Av E. Neymark. Idun. 277 s. E. 1945: 43. Bilaga 6. Sammanfattning av allmän organisationsplan. Idun. 35 s. E. 1945: 62.
Utredningar angående ekonomisk efterkrigsplanering.
5. Promemoria angående yrkesutbildning för arbetslösa m. m. Hæggström. 92 s. E. 1944: 25.
Socialutbildningssakkunniga.
1. Utredning och förslag rörande den högre socialpolitiska och kommunala utbildningen. Hæggström. 192 s. E. 1944: 29 (se SvJT 1944 s. 950).
Förslag till handledning i sexualundervisning för lärare i folkskolor. Hæggström. 70 s. 4 pl. E. 1944: 41.
Fångvårdsstyrelsens utredning angående fångvårdspersonalens utbildning och rekrytering m. m. Marcus. 46 s. Ju. 1944: 60 (se SvJT 1945 s. 76).
Betänkande med förslag rörande ändring av gällande bestämmelser i fråga om prästutbildningen. Hæggström. 60 s. E. 1944: 67.
Betänkande angående den husliga utbildningen. Beckman. 167 s. S. 1945: 4.
Betänkande med utredning och förslag angående yrkesutbildning av sjöfolk av manskapsgrad samt åtgärder till höjande av sjöfolkets allmänna och medborgerliga bildning. Idun. 370 s. E. 1945: 5.
Betänkande och förslag angående statsbidrag till byggnader för folkskoleväsendet. Hæggström. 83 s. E. 1945: 25.
Betänkande angående yrkesutbildningen i Norrland. Sv. Tryckeri AB. 301 s. Jo. 1945: 33.
Betänkande med utredning och förslag angående läkarutbildningen. 3. Utbildningen efter medicine licentiatexamen. Hæggström. 171 s. E. 1945: 56.
Överarbetning av förslag angående läkarutbildningen. Hæggström. 109 s. E. 1945: 57.

 

4. Andlig odling i övrigt.

Betänkande med förslag till åtgärder för främjandet av litteraturtjänsten inom de tekniska fackområdena. Hæggström. 165 s. E. 1944: 17.
Om inrättande av ett samhällsvetenskapligt forskningsråd. Hæggström. 23 s. E. 1944: 19 (se SvJT 1944 s. 950).
Ungdomsvårdskommitténs betänkande 2 med utredning och förslag angående stöd åt ungdomens föreningsliv. Norstedt. 197 s. Ju. 1944: 31 (se SvJT 1944 s. 911).
1943 års riksteaterutrednings betänkande och förslag angående riksteaterns omorganisation m. m. Blom. 117 s. E. 1944: 42.
Betänkande rörande organisatoriska åtgärder för den medicinska forskningens främjande. Hæggström. 214 s. E. 1944: 55.
Ungdomen och nöjeslivet. Ungdomsvårdskommitténs betänkande. Del 3. Hæggström. 372 s. Ju. 1945: 22 (se SvJT 1945 s. 706).
Naturvetenskapliga forskningskommittén. 1. Den naturvetenskapliga forskningens behov av personal, anslag och lokaler. Förslag om inrättande av ett naturvetenskapligt forskningsråd. Beckman. 243 s. E. 1945: 48.

 

5. Kommunalförvaltning.

Promemoria med förslag till lag med bestämmelser om allmänna behörighetsvillkor för vissa kommunala uppdrag m. m. Hæggström. 66 s. S. 1944: 4 (se SvJT 1944 s. 444).
Kommunindelningskommittén.
1. Den lantkommunala författningsregleringens historia. Av E. Schalling. Marcus. 108 s. S. 1944: 37 (se SvJT 1946 s. 277).
2. Betänkande med förslag till riktlinjer för en revision av rikets indelning i borgerliga primärkommuner. Hæggström. 342 s. S. 1945: 38.
3. Bilagor till kommunindelningskommitténs betänkande med förslag till

506 SVENSKA KOMMITTÉBETÄNKANDEN 1944—1945.riktlinjer för en revision av rikets indelning i borgerliga primärkommuner. Hæggström. 124 s. S. 1945: 39.
1940 års civila byggnadsutredning. Betänkande 2. Förslag till föreskrifter rörande planläggning och utförande av byggnad för lasarett, sanatorium, epidemisjukhus m. fl. Beckman. 190 s. K. 1944: 68.
Stadsplaneutredningen 1942. 3. Förslag till byggnadslag m. m. V. Petterson. 660 s. Ju. 1945: 15 (se SvJT 1945 s. 709).
Betänkande angående revision av kommunala fondbildningslagen m. m. Hæggström. 80 s. Fi. 1945: 37.

 

6. Politi.

Betänkande angående nykterhetstillståndet under krigsåren. Marcus. 336 s. Fi. 1944: 3 (se SvJT 1944 s. 442).
Betänkande med förslag till allmän ordningsstadga m. m. Beckman. 184 s. S. 1944: 48 (se SvJT 1945 s. 78).
Betänkande med förslag till förstatligande av polisväsendet i riket och åklagarväsendet i rikets städer.
Del 1. Allmänna grunder. Norstedt. 407 s. S. 1944: 53.
Del 2. Organisationens utformning, avlöningsfrågor m. m. Norstedt. 248 s. S. 1944: 54 (se SvJT 1945 s. 379).
Betänkande med förslag till utlänningslag och lag angående omhändertagande av utlänning i anstalt eller förläggning. Norstedt. 169 s. Ju. 1945: 1 (se SvJT 1945 s. 381).
Normalbrandordningar för städer, köpingar och municipalsamhällen. Norstedt. 21 s. K. 1945: 18.
Normalbrandordningar för landskommuner. Alternativ 1. För kommuner med bygdebrandförsvaret och skogsbrandförsvaret samordnade. Norstedt. 21 s. K. 1945: 19.
Normalbrandordningar för landskommuner. Alternativ 2. För kommuner, i vilka skogsbrandförsvaret ordnats för sig. Norstedt. 21 s. K. 1945: 20.

 

7. Skattelagstiftning.

1944 års allmänna skattekommitté. 1.Betänkande med förslag till förfarande vid avveckling av krigskonjunkturbeskattningen. Marcus. 97 s. Fi. 1944: 62.
1944 års uppbördsberednings betänkande med förslag till omläggning av uppbördsförfarandet. Marcus. 589 s. Fi. 1945: 27.
1944 års skattesakkunniga.
1. Betänkande med förslag angående vissa spörsmål på den allmänna kommunalbeskattningens område. V. Petterson. 231 s. Fi. 1945: 35.
Betänkande med förslag till förordning om vissa investeringsfonder m. m. Marcus. 129 s. Fi. 1945: 49.

 

8. Socialpolitik.

Socialvårdskommitténs betänkande.
7. Utredning och förslag angående lag om allmän sjukförsäkring. Beckman. 360 s. S. 1944: 15.
8. Kostnadsberäkningar angående lag om allmän sjukförsäkring. Beckman. 91 s. S. 1944: 16.
9. Utredning och förslag angående revision av lagstiftningen om barnavårdsanstalter och fosterbarnsvård. Beckman. 296 s. S. 1944: 34 (se SvJT 1945 s. 77).
10. Statistisk undersökning angående folkpensionärernas bostadsförhållanden m. m. Beckman. 108 s. S. 1945: 23.
11. Utredning och förslag angående revision av lagen om folkpensionering. V. Petterson. 312 s. S. 1945: 46 (se SvJT 1946 s. 136).
Befolkningspolitik i utlandet. Beckman. 239 s. S. 1944: 26.
Socialvårdens omfattning och kostnader efter 1930. Beckman. 69 s. S. 1944: 33.
Promemoria angående socialvården under krig. Idun. 115 s. S. 1944: 40.
Betänkande i abortfrågan. Beckman. 351 s. S. 1944: 51 (se SvJT 1945 s. 188).
Betänkande med förslag till ändrad semesterlagstiftning. Beckman. 354 s. S. 1944: 59 (se SvJT 1945 s. 383.)
Betänkande och förslag rörande effektivisering av skyddshemselevernas eftervård m. m. Marcus. 158 s. S. 1945: 10 (se SvJT 1945 s. 551).
Socialpolitikens ekonomiska verkningar. Frågeställningar och riktlinjer. AvC. Welinder. Beckman. 113 s. S. 1945: 14.
Kommitténs för partiellt arbetsföra betänkanden. Bilaga nr 1. Riktlinjer för skapande av socialväsendets forskningsorganisation. Av Hj. Cederström. XX, 296 s. 4 pl. S. 1945: 26.
Betänkande om skolmåltiderna. Beckman. 322 s. 1 bil. S. 1945: 47.
Betänkande om förlossningsvården. Beckman. 186 s. S. 1945: 50.

SVENSKA KOMMITTÉBETÄNKANDEN 1944—1945. 507Betänkande om akademikernas amorteringsproblem. Beckman. 67 s. S. 1945: 51.
Statistiska undersökningar kring befolkningsfrågan. Beckman. 419 s. S. 1945: 53.
Betänkande om åtgärder för beredande av vila och rekreation åt mödrar och barn. Beckman. 173 s. S. 1945: 55.
Betänkande med förslag till lagstiftning om längre semester för vissa arbetstagare. Beckman. 184 s. S. 1945: 59.
Slutbetänkande avgivet av bostadssociala utredningen. Del 1. Allmänna riktlinjer för den framtida bostadspolitiken. Förslag till låne- och bidragsformer. Hæggström. 640 s. S. 1945: 63.

 

9. Hälso- och sjukvård.

1941 års reumatikervårdssakkunnigas betänkande.
Del 2. Utredning och förslag rörande behovet av och formen för statligt understöd till utbyggande inom landets sjukvårdsväsen av efterbehandling och konvalescentvård. Sv. Tryckeri AB. 101 s. 6 ritn. S. 1944: 28.
Del 3. Utredning om reumatikervårdens utbyggande och vidtagande i övrigt av åtgärder för de reumatiska sjukdomarnas bekämpande. Idun. 194 s. S. 1945: 41.
Ungdomsvårdskommitténs betänkande 1 med utredning och förslag angående psykisk barna- och ungdomsvård. Norstedt. 277 s. Ju. 1944: 30 (se SvJT 1944 s. 911).
Statens sjukhusutredning av år 1943. Betänkande 1. Utredning och förslag rörande den förvaltningsekonomiska statistiken vid kroppssjukhusen. Beckman. 95 s. S. 1944: 47.
Betänkande angående organisationenav garnisonssjukvården i Stockholm. Beckman. 92 s. Fö. 1944: 49.
Betänkande med utredning och förslag angående tandvården vid försvarsväsendet. Beckman. 231 s. Fö. 1944:61.

 

10. Näringsväsen.

a) Allmänt näringsväsen.

Utredningar angående ekonomisk efterkrigsplanering.
1. Marcus. 215 s. Fi. 1944: 7.
2. Investeringsutredningens betänkande med förslag till investeringsreserv av statliga, kommunala och statsunderstödda anläggningsarbeten för budgetåret 1944/45. Marcus. 272 s. Fi. 1944: 12.
3. Bilagor till investeringsutredningens betänkande med förslag till investeringsreserv av statliga, kommunala och statsunderstödda anläggningsarbeten för budgetåret 1944/45. Marcus. 77 s. Fi. 1944: 13.
4. Marcus. 153 s. Fi. 1944: 14.
6. Marcus. 130 s. Fi. 1944: 36.
7. Framställningar och utlåtanden från kommissionen för ekonomisk efterkrigsplanering. 1. Marcus. 159 s. Fi. 1944: 57.
8. Framställningar och utlåtanden från kommissionen för ekonomisk efterkrigsplanering. 2. Betänkande med förslag till vissa åtgärder i syfte att under depression stimulera avsättningen av varaktiga konsumtionsvaror m. m. Marcus. 153 s. Fi. 1945: 11.
9. Framställningar och utlåtanden från kommissionen för ekonomisk efterkrigsplanering. 3. Betänkande angående den svenska handelspolitiken efter kriget m. m. Marcus. 124 s. Fi. 1945: 30.
10. Sysselsättningsundersökningar. Marcus. 224 s. Fi. 1945: 31.
11. Framställningar och utlåtanden från kommissionen för ekonomisk efterkrigsplanering. 4. Betänkande angående vissa arbetsmarknadsfrågor m. m. Marcus. 91 s. Fi. 1945: 36.
12. Framställningar och utlåtanden från kommissionen för ekonomisk efterkrigsplanering. 5. Betänkande angående övervakning av konkurrensbegränsande företeelser inom näringslivet. Marcus. 175 s. Fi. 1945: 42.
13. Sysselsättningen under och närmast efter kriget. Av E. Westerlind. Marcus. 247 s. Fi. 1945: 54.
Statsmakterna och folkhushållningen under den till följd av stormaktskriget 1939 inträdda krisen.
Del 4. Tiden juli 1942—juni 1943. Idun. 559 s. Fo. 1944: 11.
Del 5. Tiden juli 1943—juni 1944. Idun. 484 s. Fo. 1945: 17.
Investeringsutredningens betänkande med förslag till investeringsreserv för budgetåret 1945/46, av statliga, kommunala och statsunderstödda anläggningarbeten. Marcus. VIII, 350 s. Fi. 1945: 12.
Bilagor till investeringsutredningens betänkande med förslag till investeringsreserv för budgetåret 1945/46 av

508 SVENSKA KOMMITTÉBETÄNKANDEN 1944—1945.statliga, kommunala och statsunderstödda anläggningsarbeten. Marcus. 83 s. Fi. 1945: 13.

 

b) Jordbruk.

Jordbruksbefolkningens levnadskostnader. Av E. Lindahl och L. Lemne. Marcus. 71 s. Jo. 1944: 1.
Betänkande med förslag till byordningar och instruktioner för ordningsmännen i lappbyarna. Marcus. 85 s. Jo. 1944: 6.
Betänkande med förslag till inrättande av ett forskningsråd på jordbrukets område. Hæggström. 108 s. Jo. 1944: 43.
Betänkande med förslag till åtgärder för den jordbrukstekniska forskningens och upplysningsverksamhetens ordnande. Idun. 75 s. Jo. 1944: 45.
Betänkande med förslag angående den statsunderstödda torrläggningsverksamheten. Hæggström. 307 s. 3 bil. Jo. 1944: 56.
Jordbrukets framtida tillgång på arbetskraft. Av H. Hyrenius. Idun. 196 s. Jo. 1944: 65.
Promemoria med förslag till arrendebestämmelser för kommunal jord. Marcus. 56 s. Jo. 1945: 9.

 

c) Skogsbruk.

Betänkande med förslag angående skogsvårdsstyrelserna. Marcus. 287 s. Jo. 1945: 58.

 

d) Industri, handel och sjöfart m. m.

Utredning rörande den tekniskt vetenskapliga forskningens ordnande.
7. Förslag till åtgärder för livsmedelsforskningens ordnande. Hæggström. 150 s. H. 1945: 6.
8. Slutbetänkande med utredning om silikatkemisk forskning och läderforskning m. m. Hæggström. 94 s. H. 1945: 40.
Betänkande angående grundpenningväsendet. Marcus. 64 s. H. 1945: 24.

 

e) Kommunikationsväsen.

Betänkande med förslag till vägtrafikstadga m. m. Beckman. 84 s. K. 1944: 18:
Slututlåtande avgivet av besparingsutredningens järnvägssakkunniga. Marcus. 169 s. Fi. 1944: 32.
Betänkande med förslag i anledning av utredning rörande tillstånd för juridiska personer som utöva yrkesmässig automobiltrafik. Idun. 122 s. K. 1944: 39 (se SvJT 1945 s. 77).
Utredning och förslag angående förhållandet mellan arbetsuppgifter och löneställning för personal vid statens järnvägars smalspåriga bandelar. Beckman. 103 s. K. 1944: 58.
Betänkande med förslag till organisation av en luftfartsstyrelse m. m. Norstedt. 68 s. K. 1945: 2.
Betänkande rörande Sveriges smalspåriga järnvägar.
Del 1. Allmänna synpunkter. Idun. 109 s. K. 1945: 7.
Del 2. Blekingenätets järnvägar. Idun. 124 s. 1 pl. K. 1945: 8.

 

11. Försvarsväsen.

Betänkande med förslag angående långtjänstunderbefäl m. m. Beckman. 91 s. Fö. 1944: 2.
Betänkande med förslag till civilförsvarslag m. m. Beckman. 262 s. S. 1944: 5 (se SvJT 1944 s. 445).
Betänkande angående ordnandet av civilanställning för avgående fastanställt manskap vid försvaret. Beckman. 160 s. Fö. 1944: 38.
Betänkande med förslag rörande utnyttjandet av ingenjörtekniskt utbildad personal inom försvarsväsendet och därmed sammanhängande frågor. Idun. 169 s. Fö. 1944: 44.
Betänkande med förslag till det militära uppskovsväsendets ordnande. Beckman. 143 s. Fö. 1944: 63 (se SvJT 1945 s. 548).
1944 års militärsjukvårdskommittés betänkande. Del 1. Beckman. 131 s. Fö. 1944: 66.
Betänkande rörande särskilda åtgärder vid återförandet till civil verksamhet av till beredskapstjänstgöring inkallad personal. 74 s. Fö. 1945: 3.
Betänkande och förslag rörande upplysningsverksamhet om och inom försvaret. Katalog- o. Tidskriftstryck. 142 s. Fö. 1945: 21.
Betänkande med förslag angående omorganisation av fortifikations- och byggnadsförvaltningen inom försvaret m. m. Beckman. 218 s. Fö. 1945: 65.

I. J.