Föreningen för internationell sjörätt i Finland höll sitt årsmöte d. 12 april 1946 i Helsingfors. Föreningens styrelse har följande sammansättning: förvaltningsrådet jur. dr Rudolf Beckman, ordf., samt vicehäradshövdingen sjökaptenen Herb. Andersson, vicehäradshövdingen Tönne Antell, assuransdirektören Sten Krause, prof. Kaarlo Kaira och jur. dr J. O. Söderhjelm med prof. Erik Castrén och diplomsjökaptenen K. T. Päiviö som suppleanter. I anledning av viceordförandens, minister R. Erichs, frånfälle är viceordförandeposten vakant och lämnas tills vidare obesatt. Föreningens sekr. äro vicehäradshövdingen Antell och prof. Castrén. Föreningens medlemsantal utgör 46, varav 31 enskilda personer och 15 bolag eller sammanslutningar.
    Vid årsmötet uttalade förvaltningsrådet Beckman minnesord över ministern Erich. Prof. Castrén höll ett intressant föredrag om flygöar eller flyghamnar på öppna havet.

R. B-n.

 

    Finsk avdelning av International Law Association. I Finland har grundats en lokalavdelning av International Law Association. Vid det konstituerande mötet i Helsingfors d. 15 april 1946 antog avdelningen namnet »International Law Association Avdelning Finland». Mötet öppnades av justitierådet Y. J. Hakulinen och till dess ordförande valdes presidenten i Högsta domstolen Oskar Möller. Sedan stadgarna godkänts valde mötet avdelningens första styrelse, som fick följande sammansättning: presidenten Möller, ordf., justitierådet Hakulinen, v. ordf., försäkringsdirektören Eero Hagan, sekr., vicehäradshövdingen sjökaptenen Herbert Andersson, förvaltningsrådet Rudolf Beckman, prof. Erik Castrén, advokaten Lauri Castrén, utrikesministern Carl Enckell, bergsrådet Åke Gartz, ministern jur. dr K. G. Idman, prof. Kaarlo Kaira, jur. dr Tauno Suontausta, jur. dr J. O. Söderhjelm, universitetskanslern Antti Tulenheimo och chefdirektören Sakari Tuomioja. Till avdelningens exekutiva kommitté höra ordf., v. ordf. och sekr., förvaltningsrådet Beckman och minister Idman.

Y. J. H.

 

    Juristbesök i Finland. På inbjudan av juristklubben Codex i Helsingfors gästades Helsingfors under tiden d. 7—13 april 1946 av representanter för de juridiska föreningarna vid Uppsala universitet och Stockholms högskola. Avsikten med besöket var i första hand att bereda de svenska gästerna — från Uppsala jur. stud. Arne Berglund och jur. stud. Björn Engström, från Stockholm jur. kand. Lars Welamson — tillfälle till kontakt med finsk rätt och finska juridiska studier. Programmet upptog sålunda bl. a. bevistande av föreläsningar och rättsfallsövningar vid Helsingfors universitet av professorerna Erik af Hällström och Bo Palmgren, den sistnämnde ordf. i Codex. Vid Nylands nations årsfest d. 9 april behandlade prof. Palmgren i sitt festföredrag ämnet »Finland och den nordiska rättsgemenskapen.» Vidare åhördes vid Codex' möte d. 12 april ett föredrag av akademiekanslern O. Hj.

 

552 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.Granfelt om »Kriminalexekutiva reformer i Finland». Deltagarna i besöket bereddes även tillfälle till studier av ett flertal bibliotek samt besök vid Finlands högsta domstol med justitierådet Gunnar Nybergh som ciceron och vid rådhusrätten och straffängelset i Helsingfors. Olika gemensamma studentproblem blevo föremål för diskussion, varvid särskilt uppmärksammades möjligheten att utbygga det nordiska samarbete, till vilket Codex tagit initiativ.

L. W.