Ny äktenskapslagstiftning i Bulgarien och Jugoslavien. Under år 1945 har i Bulgarien genomförts en ny äktenskapslagstiftning, som i viktiga hänseenden skiljer sig från förut gällande rätt. Enligt den nya lagen är sålunda borgerlig vigsel obligatorisk medan enligt äldre rätt äktenskap kunde ingås allenast med kyrklig vigsel; enligt den nya lagen kunna emellertid makarna efter den borgerliga vigseln erhålla kyrklig välsignelse av äktenskapet. Tidigare var hustrun i äktenskapet helt beroende av mannen i personligt och ekonomiskt avseende men enligt den nu gällande lagstiftningen äro makarna helt jämställda. Såväl mannen som hustrun har full frihet vid val av yrke och om ena maken nödgas flytta till annan ort, är den andra icke skyldig att följa honom. Envar av makarna bibehåller i princip oinskränkt ägande- och förvaltningsrätt till den maken vid äktenskapets ingående tillhöriga egendomen. Endast i vad avser löpande utgifter för det gemensamma hushållet bliva de solidariskt ansvariga. Vid äktenskapets upplösning har envar av makarna rätt att erhålla en del av den egendom som den andra förvärvat under äktenskapet. Rätten bestämmer den andel som sålunda skall tillkomma maken, varvid rätten har att taga hänsyn till bl. a. det sätt på vilket egendomen förvärvats.
    Lagstiftningen saknar motsvarighet till vårt hemskillnadsinstitut. Äktenskapsskillnad kan vinnas omedelbart, om båda makarna äro ense därom samt de träffat överenskommelse om barnens underhåll och vård. Vardera maken kan vidare, i strid mot den andres önskan, vinna skillnad, då på grund av

 

MEDDELANDEN FRÅN FRÄMMANDE RÄTT. 559långvarig söndring ett fortsatt samliv är omöjligt. Bland övriga omständigheter som grunda rätt för make att få äktenskapet upplöst må nämnas impotens hos andra maken samt den omständigheten att äktenskapet under femton år varit ofruktbart; förutsättning för skillnad i nu avsedda fall är dock att talan väckes inom 20 år efter äktenskapets ingående.
    Under vissa i lagen angivna omständigheter kan äktenskap förklaras ogiltigt på talan av make, allmän åklagare eller tredje man, som har intresse i saken. I fråga om den rättsliga betydelsen av ogiltighetsförklaring ansluter sig lagen — liksom det svenska återgångsinstitutet — till den principen, att ett verkligt äktenskap anses föreligga och att ogiltighetsförklaringen betraktas som en form av äktenskaps upplösning med verkan huvudsakligen för framtiden. Ogiltighetsgrunden lämnas i enlighet härmed utan beaktande intill dess ogiltighetsförklaringen skett; äktenskapet anses sålunda icke som en nullitet ipso jure. Barn som fötts i ett ogiltigförklarat äktenskap anses som barn av äktenskaplig börd.
    Slutligen må nämnas att enligt den nya familjerättslagstiftningen barn utom äktenskap, vilkas härstamning blivit fastställd, i alla hänseenden intaga samma rättsliga ställning som barn i äktenskap. Detta innebär en radikal ändring i förhållande till förut gällande lag, som — tydligen efter mönster av fransk rätt — hyllade principen »la recherche de la paternité est interdite».
    Även i Jugoslavien ha vidtagits vissa ändringar i äktenskapslagstiftningen, vilka trätt i kraft i maj 1946. Närmare kännedom saknas emellertid för närvarande beträffande frågan, i vilka hänseenden den nya lagstiftningen avviker från äldre rätt. Nämnas bör emellertid, att efter ändringarna äktenskap kan ingås endast genom borgerlig vigsel.

S. E.