Tyska domstolsväsendet. Allierade kontrollrådet i Berlin har d. 30 okt. 1945 utfärdat en lag (nr 4) angående det tyska domstolsväsendet, avtryckt i Rhein-Neckar-Zeitung, Ausgabe Mannheim und Umgebung, för d. 10 nov. 1945.
    Domstolsväsendet organiseras i huvudsaklig överensstämmelse med Gerichtsverfassungsgesetz d. 27 jan. 1877 i dess lydelse av d. 22 mars 1924 (RGBl. I s. 299). De allmänna domstolarna skola bestå av Amtsgerichte, Landgerichte och Oberlandesgerichte. Reichsgericht avskaffas.
    Behörigheten för Amtsgerichte och Landgerichte i civil- och brottmål bestämmes i allmänhet efter vad som gällde före d. 30 jan. 1933. Emellertid utsträckes behörigheten för Amtsgerichte i civilmål till att omfatta anspråk, vilkas värde icke överstiger 2,000 RM. Landgerichte döma dels såsom första instans, dels såsom andra instans vid klagan från Amtsgericht. Oberlandesgerichte äro slutlig klagoinstans beträffande domar av Landgerichte i civilmål och revisionsinstans beträffande utslag av Amtsgerichte i brottmål.
    De tyska domstolarnas behörighet omfattar alla civil- och brottmål med undantag av följande: straffbara handlingar, riktade mot de allierade ockupationsstyrkorna; straffbara handlingar av nazister eller andra personer, riktade mot medborgare av de allierade nationerna eller mot deras egendom, liksom försök att återupprätta den nazistiska regimen eller att återupptaga de nazistiska organisationernas verksamhet; straffbara handlingar, i vilka militära personer, tillhörande de allierade styrkorna, eller allierade medborgare

 

560 MEDDELANDEN FRÅN FRÄMMANDE RÄTT.äro inblandade; andra civil- och brottmål, vilka enligt beslut av allierade militärbefälhavare icke skola falla under de tyska domstolarnas behörighet. Militärbefälhavare kan emellertid hänskjuta prövningen av en straffbar handling, som icke i och för sig faller under de tyska domstolarnas kompetens, till dessa, om brottet icke äventyrar de allierade styrkornas säkerhet.
    I och för genomförandet av omorganisationen av det tyska rättsväsendet avsättas alla tidigare medlemmar av NSDAP, vilka varit aktivt verksamma i partiet, och alla andra personer, vilka direkt medverkat i Hitlerregimens straffmetoder, från sina poster såsom domare och allmänna åklagare och få icke vidare anställas.

I. S.