FREDE CASTBERG. Förenta Nationerna. Sthm 1945. Kooperativa förbundet. 63 s. Kr. 1.00. — Världspolitikens dagsfrågor 1945 nr 6.

 

    Den norske professorn Frede Castberg, vilken är väl känd för SvJT:s läsare genom flera bidrag till tidskriften, senast en uppsats i förra årgången s. 19 om Rett og metafysikk, lämnar i denna skrift en orientering angående den nya organisation som träder i stället för Nationernas förbund. Den lättlästa och upplysande framställningen kan rekommenderas åt alla, som önska

 

LITTERATURNOTISER. 57skaffa sig kännedom om huvuddragen av denna nya grundval för världens politiska liv.
    Skriften innefattar även en översättning av »Förenta Nationernas stadga», vilken utarbetades på San Franciscokonferensen den 25 april—26 juni 1945. Stadgan inledes med följande deklaration:
    »Vi, de Förenta Nationernas Folk, som äro beslutna,
    att rädda kommande generationer från krigets gissel, som redan två gånger under vår livstid tillfogat mänskligheten oerhörda lidanden,
    att återupprätta tron på de grundläggande mänskliga rättigheterna, på individens värdighet och värde, på lika rättigheter för män och kvinnor samt för stora och små nationer,
    att skapa förhållanden, under vilka rättvisa och respekt för förpliktelser, som härröra från fördrag och andra källor till den internationella rätten, kunna vidmakthållas,
    att främja sociala framsteg och högre levnadsstandard i större frihet, att visa ömsesidig tolerans och leva tillsammans i fred med varandra såsom goda grannar,
    att förena våra krafter för att upprätthålla internationell fred och säkerhet, att godtaga principer och införa metoder, som giva säkerhet för att väpnad makt icke kommer till användning annat än i gemensamt intresse, samt
    att genom internationella organisationer främja sociala och ekonomiska framsteg för alla folk,
    ha överenskommit att förena våra ansträngningar för att uppnå dessa syften.»

I. S.