Nya straffprocessuella regler i Förenta Staterna. Den 21 mars 1946 trädde nya straffprocessuella bestämmelser i kraft i Förenta Staterna. Ändamålet med dessa föreskrifter är bland annat att undanröja hittills föreliggande olikheter mellan förfarandet i de särskilda staterna och införa en enhetlig ordning vid samtliga federala domstolar. I ett meddelande till pressen från amerikanska justitiedepartementet — vari för övrigt det nya processsystemet beskrives såsom »streamlined» — framhålles, att reformen innebär betydande förenklingar som väntas leda till en snabbare behandling av målen. Samtidigt erhåller den tilltalade i flera avseenden en bättre ställning. Sålunda skall arrestering icke tillgripas, om domstolen finner, att flyktfara icke föreligger. En annan nyhet är, att den som tilltalats för grovt brott kan få rättegången flyttad till annat distrikt, därest domstolen befarar att den lokala opinionen skulle omöjliggöra en opartisk prövning i gärningsorten. Särskilt för mindre bemedlade tilltalade medför den nya ordningen åtskilliga fördelar. Bland annat kan domstolen inkalla vittnen för sådan tilltalads räkning från vilken ort som helst i hela unionen. Har den tilltalades advokat fått vidkännas resekostnader i samband med anskaffande av vittnesintyg, äger rätten förordna, att dessa kostnader skola ersättas av allmänna medel. Vidare kan, om talan fullföljes, den tilltalade under vissa förhållanden befrias från skyldigheten att tillhandahålla tryckta protokoll och i stället tillåtas åberopa maskinskrivna exemplar.
    Å andra sidan medföra de nya reglerna ökade möjligheter att effektivt använda tvångsmedel. Genom ändrade föreskrifter beträffande giltigheten av arresteringsorder m. m. har förebyggts, att den misstänkte såsom förut kan lägga hinder i vägen för lagföringen blott genom att begiva sig till en annan stat eller ett annat distrikt.
    I övrigt må nämnas, att medan hittills en rättegång måst avbrytas så snart domstolens ifrågavarande sessionsperiod gått till ända, ett påbörjat brottmål framdeles skall kunna fortsättas även efter periodens slut

S. J. S.